PL EN


2018 (R. XVII) | 1(67) | 9-25
Article title

Integralność – ważny aspekt kształcenia uniwersyteckiego w XXI wieku

Content
Title variants
EN
Integrality – important aspect of university education in 21st century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorki wskazują ideę integralności i  rozwoju integralnego jako możliwe czynniki przezwyciężenia kryzysu współczesnego uniwersytetu. Na początku odwołują się do przyczyn kryzysu współczesnego uniwersytetu wskutek inwazji norm korporacyjnych na kulturę akademicką. Następnie wyjaśniają ideę integralności jako kluczowego elementu refleksji wykraczającej poza ograniczenia modernizmu i postmodernizmu. W dalszej części przywołują podejścia do nauczania i przyswajania wiedzy w wyższej edukacji na Zachodzie na przestrzeni wieków, włączając scenariusz wyższej edukacji integralnej. W zakończeniu przedstawiają celowe praktyki katalizujące rozwój integralny.
EN
This article shows the idea of integrality as a possible factor of overcoming the current crisis of university. At the beginning it refers to the origins of the crisis of modern university, as a result of the invasion of rules of corporations into academic culture. Then it explains the idea of integrality as a key element of reflection that overcomes the limits of modernism and postmodernism. The article describes approaches to teaching and learning in Western higher education across eras, including the scenario of integral higher education. Finally it presents purposeful practices aiming to catalyze integral development.
Issue
Pages
9-25
Physical description
Contributors
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
author
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
References
 • Astin A.W., Astin H.S., Lindholm J.A., (2011), Cultivating the spirit: How colleges can enhance student inner lives, CA: Jossey-Bass, San Francisco.
 • Borker D.R., (2013), Mindfulness practices and learning economics, „American Journal of Business Education”, 6(5), s. 459–504.
 • Błajet P., (2012), Od edukacji sportowej do olimpijskiej. Studium antropologiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Błajet P., Przyborowska B., (2012), What can integral mean in education, „Kultura i Edukacja”, 6, s. 66–80.
 • Błajet P., Przyborowska B., (2015), Integral practice of school principal leadership. The application of Ken Wilber’s conception, „Rocznik Andragogiczny”, 22, s. 135–148
 • Bruin E.I., Meppelink R., Bögels S.M., (2015), Mindfulness in higher education: Awareness and attention in university students increase during and after participation in a mindfulness curriculum course, „Mindfulness”, 6(5), s. 1137–1142.
 • Commons M.L., Richards F.A., (2003), Four postformal stages, [w:] Handbook of adult development, red. J. Demick, C. Andreoletti, Kluwer Academic/Plenum, New York, s. 199–219
 • Commons M.L., Bresette L.M., Ross S.N., (2008), The connection between postformal thought and major scientific innovations, „World Futures – The Journal of General Evolution”, 64(5–7), s. 503–512.
 • Cook-Greuter S.R., (2000), Mature ego development: A gateway to ego transcendence, „Journal of Adult Development”, 7(4), s. 227–240.
 • Cook-Greuter S.R., (2004), Making the case for a developmental perspective, „Industrial and Commercial Training”, 36, s. 275–288.
 • Cook-Greuter S., (2010a), Postautonomous ego development: A study of its nature and measurement, Integral Publishers, Boston.
 • Cook-Greuter S., (2010b), Second-tier gains and challenges in ego development, [w:] Integral theory in action: Applied, theoretical, and constructive perspectives on the AQAL model, red. S. Esbjörn-Hargens, SUNNY Press, New York, s. 303–321.
 • Cook-Greuter S.R., (2011), A report from the scoring trenches, [w:] The postconventional personality: Assessing, researching, and theorizing higher development, red. A.H. Pfaffenberger, P.W. Marko, A. Combs, SUNNY Press, New York, s. 57–71.
 • Ergas O., (2015), Educating the wandering mind: Pedagogical mechanisms of mindfulness for a curricular blind spot, „Journal of Transformative Education”, s. 1–22.
 • Esbjörn-Hargens S., Wilber K., (2006), Toward a comprehensive integration of science and religion: A post-metaphysical approach, [w:] Religion and science, red. P. Clayton, Z. Simpson, Oxford University Press, New York.
 • Farias M., Wikholm C., (2015). The Buddha Pill: Can meditation change you? London: Watkins Publishing.
 • Fuertes A., Wayland M., (2015), Cultivating mindfulness meditation in class from students’ perspectives, artykuł prezentowany na Innovations in Teaching and Learning Conference, September 18, 2015, George Mason University, Fairfax, Virginia.
 • Gidley J.M., (2009), Educating for evolving consciousness: Voicing the emergency for love, life and wisdom, [w:] The International Handbook of Education for Spirituality, Care and Wellbeing red. M. de Souza, L.J. Francis, J. O’Higgins-Norman, D. Scott, Springer, New York, s. 533–561.
 • Gidley J.M., (2010), Globally scanning for „Megatrends of the mind”: Potential futures of futures thinking, „Futures: The Journal of Policy, Planning and Futures Studies”, 42(10), s. 1040–1048.
 • Gidley J.M., (2011a), Evolution of education: From week signals to rich imaginaries of educational futures, „The Journal of Policy, Planning and Futures Studies”, 44(1), s. 46–54.
 • Hampson G.P., (2013), Toward a genealogy and topology of western integrative thinking, „Integral Review”, 9(2), s. 46–75.
 • Hedlund N., Esbjörn-Hargens S., Hartwig M., Bhaskar R., (2016), Introduction: on the deep need for integrative meta-theory in the twenty-first century, [w:] Metatheory for the twenty-first century. Critical realism and integral theory in dialogue, red. R. Bhaskar, S. Esbjörn-Hargens, N. Hedlund, M. Hartwig, Routledge, New York, s. 1–34.
 • Jankowski T., Holas P., (2009), Poznawcze mechanizmy uważności i jej zastosowanie w psychoterapii, „Studia Psychologiczne”, 47(4), s. 59–79.
 • Jennings P., Lantieri L., Roeser R.W., (2012), Supporting educational goals trough cultivating mindfulness: Approaches for teachers and students, [w:] Handbook of prosocial education, red. P.M. Brown, M.W. Corrigan, A. Higgins-D’Alessandro, MD: Rowan&Littlefield, Lanham, s. 371–397.
 • Kegan R., (1982), Evolving self. Problem and process in human development, Harvard University Press, Cambridge–London.
 • Kegan R., (1994), In over our heads: The mental demands of modern life, MA: Harvard University Press, Cambridge.
 • Kielar M.B., (2012), Integralna wizja Kena Wilbera jej zastosowanie w edukacji, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa.
 • Kielar M.B., Gop A., (2012), Integralny Pluralizm Metodologiczny. Teoria i badania naukowe, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa.
 • Kielar M.B., (2014), Integralne poziomy mistrzostwa. Edukacyjne implikacje modelu rozwoju postkonwencjonalnego Susanne Cook-Greuter, „Pedagogika Społeczna”, 4, s. 51–62.
 • Kielar M.B., (2015a), Rozwój osób dorosłych w świetle teorii konstruktywistyczno-rozwojowej, „Pedagogika Społeczna”, 2, s. 53–70.
 • Kielar M.B., (2015b), Idee edukacji integralnej w polskiej pedagogice, [w:] Pedagogika filozoficzna, t. VI: Filozofia wychowania w Europie Środkowej w kontekście uwarunkowań historycznych, społecznych, politycznych i filozoficznych, red. S. Sztobryn, K. Kamiński, M. Wasilewski, Wydawnictwo Naukowe TPF „Chowanna”, Łódź, s. 359–376.
 • Kielar M.B., (2016), Przeszkody na drodze ku postkonwencjonalnym poziomom moralności i poznania, „Forum Pedagogiczne”, 2, cz. 1, s. 170–183.
 • Kwieciński Z., (2012), Szkoła do/dla zmiany społecznej – warunki konieczne, [w:] tegoż, Pedagogie postu. Preteksty – konteksty – podteksty, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 407–410.
 • Kwieciński Z. (2017), Edukacja publiczna w chybotliwej demokracji. Perspektywa pedagogiki krytycznej, „Nauka”, 3, s. 57–70.
 • Langer E.J., (1993), A mindful education, „Educational Psychologist”, 28(1), s. 43–50.
 • Langer E.J., (1998), The power of mindful learning, Addison-Wesley. Loevinger J., (1976), Ego development: Conceptions and theories, Jossey-Bass, San Francisco.
 • McLure M., (2006), The bone in the throat: Some uncertain thoughts on baroque metod „International Journal of Qualitative Studies in Education”, 19(6), s. 729–745.
 • Molz M., (2009), Toward integral higher education study programs in the European higher education area: A programmatic and strategic view, „Integral Review”, December, 5(2), s. 152–226.
 • Podsiad A., (2000), Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa.
 • Przyborowska B. (2013), Pedagogika innowacyjności: między teorią a praktyką, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Ramsburg J.T., Youmans R.J., (2014), Meditation in the higher-education classroom: Meditation training improves student knowledge retention during lectures, „Mindfulness”, 5(4), s. 431– 441.
 • Rix G., Bernay R., (2014), A Study of the effects of mindfulness in five primary schools in New Zealand, „New Zealand Journal of Teachers’ Work”, 11(2), s. 201–220.
 • Shapiro S.L., Carlson L.E., Astin J.A., Freedman B., (2006), Mechanisms of mindfulness, „Journal of Clinical Psychology”, 62, s. 373–386.
 • Slavik C., (2014), An exploration of the impact of course specific mindfulness-based practices in the university classroom, „Relational Child and Youth Care Practice”, 27(1), s. 6–17.
 • Smallwood J., Fishman D.J., Schooler J.W., (2007), Counting the cost of an absent mind: Mind wandering as an under recognized influence on educational performance, „Psychonomic Bulletin&Review”, 14, s. 230–236.
 • Subbiondo J.L., (2013), Integrating meditation into higher education: The founding mission of CIIS as an education for the whole person, „Integral Review”, 9(3), s. 4–10.
 • Sztompka P., (2017), Autonomia – fundament kultury akademickiej, „Nauka”, 1, s. 7–18, nauka-pan.pl.
 • Sztompka P., (2014), Uniwersytet współczesny; zderzenie dwóch kultur, „Nauka”, 1, s. 7–18; nauka-pan.pl
 • Torbert W.R., (1994), Cultivating post-formal development: higher stages and contrasting interventions, [w:] Transcendence and mature thought in adulthood, red. M. Miller, S. Cook-Greuter, Lanham MD: Rowman and Littlefield, s. 181–203.
 • Torbert W.R., (2003), Personal and organizational transformations through action inquiry, The Cromwell Press, London.
 • Torbert W.R., (2013), Listening into the dark: An essay testing the validity and efficacy of collaborative developmental action inquiry for describing and encouraging transformations of self, society, and scientific inquiry, „Integral Reviev”, 9(2), s. 264–299.
 • Torbert W.R., Livne-Tarandach R., McCallum D., Nicolaides A., Herdman-Barker E., (2010), Developmental action inquiry: A distinct integral theory that actually integrates developmental theory, practice, and research, [w:] Integral theory in action: Applied, theoretical, and constructive perspectives on the AQAL model, red. S. Esbjörn-Hargens, SUNNY Press, New York, s. 413–429.
 • Van Dam N.T., van Vugt M.K., Vago D.R., Schmalzl L., Saron C., Olendzki A., Meissner T., Lazar S.W., Kerr C., Gorchov J., Field B.A., Fox K.C.R., Britton,W.B., Brefczynski-Lewis J.A., Meyer D.E., (2018), Mind the hype: A critical evaluation and prescriptive agenda for research on mindfulness and meditation, „Perspectives on Psychological Science”, 13, s. 36–61.
 • Wilber K., (2000), Sex, ecology, spirituality: The spirit of evolution, second, revised edition, [w:] The collected works of Ken Wilber, t. 6, Shambhala, Boston–London.
 • Wilber K., (2002), Psychologia integralna. Świadomość, duch, psychologia, terapia, tłum. H. Smagacz, Wydawnictwo J. Santorski & Co Wydawnictwo, Warszawa.
 • Wilber K., (2007), Integral spirituality: A startling new role for religion in the modern and post-modern world, Integral Books, Boston–London.
 • Wilber K., (2017), The religion of tomorrow: A vision for the future of the great traditions – more inclusive, more comprehensive, more complete, Shambhala, Boulder.
 • Zajonc A., (2013), Contemplative pedagogy: A quiet revolution in higher education, „New Directions for Teaching and Learning”, 134, s. 83–94.
 • Zajonc A., (2016), Contemplation in education, [w:] Handbook of mindfulness in education: Integrating theory and research into practice, red. K.A. Schonert-Reichl, R.W. Roeser, NY: Springer, New York, s. 17–28.
 • Zeidan F., Johnson S.K., Diamond B.J., David Z., Goolkasian P., (2010), Mindfulness meditation improves cognition: Evidence of brief mental training, „Consciousness and Cognition”,19, s. 597–605.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0372c378-e21b-4478-b977-3e7a8d4c3690
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.