PL EN


2017 | 1 | 115-128
Article title

Uczyć się od studenta

Authors
Content
Title variants
EN
To learn from a student
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest: (a) podzielenie się krytyczną refleksją nad własnym warsztatem dydaktycznym, w tym przypadku – próbą zmodyfikowania wykładu z podstaw pedeutologii dla studentów I roku pedagogiki wczesnej edukacji, adekwatnie do ich potrzeb i zainteresowań; (b) zaadaptowanie macierzy trafności S. Messicka do analizy jakościowej, prowadzonej w oparciu o krótkie opisy studenckich celów przygotowywania się do zawodu nauczyciela. Zastosowane badanie w działaniu: (a) dostarczyło argumentów uzasadniających wprowadzenie zmian w treściach wykładu; (b) przypomniało o odpowiedzialności spoczywającej na nauczycielach akademickich za pracę ze studentami i przygotowanie ich do pracy w szkole; (c) pokazało, że potrzeby i zainteresowania studentów mogą być dla akademika źródłem wiedzy oraz impulsem do jego uczenia się; (d) ujawniło uniwersalny charakter koncepcji S. Messicka, m.in. umożliwiający wieloaspektowe oszacowanie trafności projektu innowacji.
Year
Issue
1
Pages
115-128
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Arystoteles (2007). Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Cronbach L. (2005). Ustalanie trafności testu, tłum. M. Zakrzewska. W: J. Brzeziński (red.), Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Czerepaniak-Walczak M. (2013). Etyczne aspekty badania w działaniu: poszanowanie praw uczestników badań.W: H. Červinková, B.D. Gołębniak (red.), Edukacyjne badania w działaniu. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.
 • Groenwald M. (2011). Wpływ procesów endogenicznych i egzogenicznych na edukację. Przypadek egzaminów szkolnych. Studia Pedagogiczne LXIV. Warszawa: Wyd. Akademickie Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
 • Jurgiel A. (2007). Nauczyciele dorosłych w społeczeństwie obywatelskim. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Klus-Stańska D. (2007). Między wiedzą a władzą. Dziecięce uczenie się w dyskursach pedagogicznych. Problemy Wczesnej Edukacji 5/6.
 • Klus-Stańska D. (2009). Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna. Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne.
 • Klus-Stańska D. (2013). Szkoła, jakiej nie znałam: krótka historia poszukiwania pewnej alternatywy edukacyjnej. W: H. Červinková, B.D. Gołębniak (red.), Edukacyjne badania w działaniu. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.
 • Kopciewicz L. (2009). Wczesna edukacja i płeć kulturowa. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna. Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne.
 • Kopciewicz L. (2015), Jan Jakub Rousseau w naturze/ogrodzie? Dyskursy natury we współczesnych odczytaniach feministycznych i posthumanistycznych. Problemy Wczesnej Edukacji 2(29).
 • Kwaśnica R. (2003). Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu. W: B. Śliwerski, Z. Kwieciński (red.), Pedagogika, t. 2. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Kwiatkowska H. (2008). Pedeuotologia. Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne.
 • Lewartowska-Zychowicz M. (2009). Nauczyciel (wczesnej edukacji) w relacjach wolności i przymusu. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna. Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne.
 • Ligus R. (2013). Tutoring uczestniczący w akademickiem kształceniu nauczycieli jako badanie w działaniu. W: H. Červinková, B.D. Gołębniak (red.), Edukacyjne badania w działaniu. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.
 • Messick S. (2005). Trafność testu a etyka oceny, przeł. M. Zakrzewska. W: J. Brzeziński (red.), Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Męczkowska A. (2002). Od świadomości nauczyciela do konstrukcji świata społecznego, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Milerski B., Śliwerski B. (2000). Pedagogika. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Miles M.B., Huberman A.M. (2000). Analiza danych jakościowych, przeł. S. Zabielski. Białystok: Wyd. Trans Humana.
 • Nowak-Dziemianowicz M. (2013). W poszukiwaniu nowej pedagogiki, nowej edukacji, nowej szkoły – reminiscencje. W: H. Červinková, B.D. Gołębniak (red.), Edukacyjne badania w działaniu. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.
 • Nowicka M. (2009). Oblicza szkolnej socjalizacji. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna. Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne.
 • Paris S.G., Ayres L.R. (1997), Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem, przeł. M. Janowski, M. Micińska. Warszawa: WSiP.
 • Siemianowski A. (2009). O potrzebie filozoficznych badań nad wartościami. W: E. Okońska, K. Stachewicz (red.), Co się dzieje z wartościami? Próba diagnozy. Poznań: „Colloquia Disputatones” nr 12.
 • Skorupiński P.M. (2013). Modele trafności pomiaru. W: M. Karwowski (red.), Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży – szkoły pogimnazjalne. Trafność wskaźników edukacyjnej wartości dodanej dla szkół maturalnych. Warszawa: Wyd. Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Smolińska-Theiss B., Theiss W. (2013). Badanie i działanie w pedagogice społecznej – między tradycją a współczesnymi zadaniami. W: H. Červinková, B.D. Gołębniak (red.), Edukacyjne badania w działaniu. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.
 • Susman G.I., Evered R.D. (2010). Ocena naukowych walorów badań w działaniu, tłum. M. Lavergne. W: H. Červinková, B.D. Gołębniak (red.), Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane. Wrocław: Wyd. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Szempruch J. (2013). Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Zwiernik J. (2013). Polityka rzeczy małych i projekt „Alternatywa w edukacji przedszkolnej” w latach osiemdziesiątych XX w.: studium przypadku. W: H. Červinková, B.D. Gołębniak (red.), Edukacyjne badania w działaniu. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-03756591-4e5e-42c9-b008-26aa783bf5bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.