Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3 (63) | 9-25

Article title

Kara mieszana w polskim prawie karnym

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The mixed punishment in Polish criminal law
RU
Смешанное наказание в уголовном праве

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Kara mieszana, wprowadzona nowelizacją Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r. jest nową propozycją ustawodawczą, mającą wypełnić istotną funkcję w systemie środków reakcji na przestępstwo. Polega ona na połączeniu dwóch kar – kary pozbawienia wolności w wysokości od 1 do 3 miesięcy przy skazaniu za występki zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności lub 6 miesięcy pozbawienia wolności, gdy występek jest zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 10 lat, z karą ograniczenia wolności od 1 miesiąca do lat 2. Powstał problem istoty tego rodzaju środka penalnego. Autorka przyjmuje i uzasadnia, że kara mieszana, chociaż jest kombinacją różnorodzajowych kar, jest jednolitą karą, mającą własną treść i cele. Wskazuje również na wątpliwości, które zrodziło wprowadzenie kary mieszanej i na potrzebę ustawowego uregulowania wyraźnych luk w jej normatywnym modelu.
EN
The mixed punishment was introduced into the Penal Code by the amendment of February 20, 2015. This is a new legislative proposal, designed to play an important role in the system of reaction to a crime. It is based on a combination of the two criminal penalties of deprivation of freedom ranging from 1 to 3 months at sentencing for misdemeanors punishable by up to 10 years in prison or six months of deprivation of freedom when the offense is punishable by deprivation of freedom exceeding 10 years with the penalty of restriction of freedom of 1 month to 2 years. A problem arose as to the substance of such a penal measure. The author accepts that the mixed punishment, although it is a combination of different penalties, is consistent punishment, having its own content and goals.
RU
Смешанное наказание ввели изменением Уголовного кодекса oт 20 февраля 2015 гoда. Является оно новым законопроектом, направленным, чтобы выполнить важную роль в системе мер реакции на преступления. Состоит oн из сочетании двух видов наказания - лишение свободы от 1 до 3 месяцев, при вынесении приговора в связи с действиями, которое подлежат наказанию до 10 лет лишения свободы или лишение свободы на 6 месяцев, если преступление наказывается лишением свободы на срок, превышающий 10 лет, с наказанием ограничения cвободы от 1 месяца до 2 лет. Появилась проблема характерa этой меры. Автор принимает и оправдывает, что смешанное наказание, хотя является комбинацией различных наказаний, является равномерным наказанием, имея свое собственное содержание и цели. Указывает на сомнения, которые возникли после введения этого наказания, и необходимость законодательного регулирования четких пробелов в нормативной модели.

Publisher

Year

Issue

Pages

9-25

Physical description

Contributors

 • Dr hab., prof. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

References

 • Gałązka M., Art. 87, [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015
 • Grześkowiak A., Art.37b, [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015
 • Grześkowiak A., Kara w poglądach Juliusza Makarewicza, [w:] A. Grześkowiak (red.), Prawo karne w poglądach Juliusza Makarewicza, Lublin 2005, s. 255-287
 • Hryniewicz-Lach E., Art. 37a, [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna, t. 2, Komentarz do art. 32-116, Warszawa 2015, Legalis
 • Konarska-Wrzosek V., [w:] T. Kaczmarek (red.), System prawa karnego, t. 5, Warszawa 2015, Legalis
 • Makarewicz J., Klasycyzm i pozytywizm w nauce prawa karnego, „Przegląd Prawa i Administracji” 1896
 • Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938
 • Makarewicz J., Prawo karne. Wykład porównawczy z uwzględnieniem prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, Lwów-Warszawa 1924
 • Makarewicz J., Ustawa karna (cz. ogólna). Projekt wstępny, Lwów 1922
 • Migdał J., Wróbel W., Kara pozbawienia wolności w kodeksowym systemie kar i środków karnych, [w:] T. Szymanowski (red.), Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1989-2009, Warszawa 2009, s. 17-32
 • Sakowicz A., Opinia prawna na temat projektu o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 2393, z 23 czerwca 2014 r., http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk7.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=2393
 • Stefański R.A., Art. 37b, [w:] R. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015, Legalis
 • Szymanowski T., Reforma prawa karnego w Polsce, „Palestra” 2014, nr 9, s. 107-118

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-037d45ec-b771-4c91-8f48-45d815775ee5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.