PL EN


2017 | 64 | 4: Historia Kościoła | 157-174
Article title

Aspekty historyczne w przepowiadaniu bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Title variants
EN
Historical Aspects in the Preaching of Blessed Rev. Jerzy Popieluszko
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Postać bł. ks. Jerzego Popiełuszki i treści jego kazań, głoszonych w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu już na stałe wpisały się w dzieje Polski. Odprawiane przez niego podczas stanu wojennego Msze św. za Ojczyznę przyciągały tłumy wiernych, a treści homilii obfitowały w aspekty historyczne i patriotyczne. „Żoliborski kaznodzieja” w swoim nauczaniu bardzo często odwoływał się do wydarzeń związanych z historią Polski, a także do sylwetek autentycznych patriotów, by ukazywać prawdziwe i trwałe wartości, a także remedium dla człowieka w czasie zniewolenia komunistycznego. Obrazy z historii Polski w posłudze „słowa” posłużyły ks. Popiełuszce do ukazania źródła nadziei i świadectwa siły, a przede wszystkim do przykładu odradzania się narodu nawet z najbardziej tragicznych dziejowych momentów. Posługując się aspektami historycznymi, „męczennik komunizmu”, chciał także ukazać, gdzie leżą przyczyny upadku człowieka i narodu oraz w jaki sposób, budując na Bogu, umęczone społeczeństwo może się odrodzić.
EN
Form Blessed Rev. Jerzy Popieluszko and the content of his sermons, preached in the church Stanislaus Kostka in Warsaw's Żoliborz already permanently etched in Polish history. Celebrated by him during martial law masses for the country attracted crowds of the faithful, and the content of homilies were full of patriotic and historical aspects. “Żoliborz preacher” in their teaching often referred to the events connected with the history of Poland, as well as profiles of genuine patriots to show a true and lasting values, as well as a remedy for man during the communist enslavement. Images of Polish history in the ministry, “the words” served Rev. Popieluszko to show the source of hope and witness the strength and, above all, to the example of the rebirth of the nation, even the most tragic moments of history. Using the historical aspects of the “martyr of communism”, he also wanted to show where lies the cause of the fall of man and the nation, and how, building on God, tormented society can be reborn.
Contributors
 • doktorant Instytutu Historii Kościoła i Patrologii KUL
References
 • Bartoszewski G., Obraz życia i działalności ks. Jerzego Popiełuszki w świetle jego „Zapisków” (1980-1984), „Ateneum Kapłańskie” 143(2004), z. 3, s. 459-476.
 • Bender R., Traugutt Romuald, w: Encyklopedia Katolicka, t. XIX, Lublina 2013, kol. 994-996.
 • Czaczkowska E.K., Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Warszawa 2004.
 • Encyklopedia Popularna PWN, wyd. 20, Warszawa 1997.
 • Gabrel E., Suchowola. Jej przeszłość i teraźniejszość, Suchowola 2012.
 • Jan Paweł II. Dzieje Polski, red. A. Zwoliński, Warszawa 2011.
 • Janiec Z., W służbie Bogu i Ojczyźnie. Kazania i artykuły, Sandomierz 2001.
 • Kindziuk M., Matka świętego. Poruszające świadectwo Marianny Popiełuszko, Kraków 2012.
 • Komar J., Warszawskie manifestacje patriotyczne 1860-1861, Warszawa 1970.
 • Kotański J., Język miłości, język nienawiści. Język homilii księdza Jerzego Popiełuszki a język komunistycznej nowomowy, w: Tyś jest Kapłanem na wzór… Ks. Jerzy Popiełuszko w Bytomiu 8 X 1984 r., red. A. Sznajder, Katowice 2010, s. 46-54.
 • Lewek A., Kaznodziejstwo patriotyczne ks. Jerzego Popiełuszki, „Ateneum Kapłańskie” 143(2004), z. 3, s. 476-493.
 • Łoziński B., Nie tylko „zło dobrem zwyciężaj”, „Gość Niedzielny” 20(2010), s. 28-29.
 • Malacki Z., Świadek trudnych czasów, w: Ks. Jerzy Popiełuszko, Kazania 1982-1984, red. Z. Malacki, Warszawa 2004, s. 3-8.
 • Marek Ł., Msze święte w intencji Ojczyzny z udziałem ks. Jerzego Popiełuszki, w: Tyś jest Kapłanem na wzór… Ks. Jerzy Popiełuszko w Bytomiu 8 X 1984 r., red. A. Sznajder, Katowice 2010, s. 22-45.
 • Mularska A., Święty wśród nas. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, Kraków 2015.
 • Nitecki P., „Z miłości umarłeś…” O miłości Ojczyzny i Kościoła w czasach komunizmu w dwudziestolecie męczeństwa ks. Jerzego Popiełuszki, „Ateneum Kapłańskie” 143(2004), z. 3, s. 427-434.
 • Schauber V., Schindler H., Ilustrowany leksykon świętych, Kielce 2002.
 • Sochoń J., Tama, Kraków 2010.
 • Szczecina G.K., Aktualność przesłania moralnego bł. ks. Jerzego Popiełuszki w perspektywie przemian społecznych w Polsce po 1989 roku, Nowy Sącz 2015.
 • Tłuczek R., Wizja narodu polskiego w nauczaniu ks. Jerzego Popiełuszki, w: Nauczanie społeczne i męczeństwo ks. Jerzego Popiełuszki, red. T. Guz, A. Niedużak, R. Tłuczek, Lublin 2009, s.165-175.
 • Traktowałem Go jak starszego brata – rozmowa z ks. Kazimierzem Gniedziejką, w: Modlitwa za Polskę. Ksiądz Jerzy Popiełuszko we wspomnieniach bliskich, red. P. Czartoryski-Sziler, Szczecinek 2004, s.37-44.
 • Zieliński Z., Pius IX, w: Encyklopedia Katolicka, t. XV, Lublin 2011, kol. 753-756.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-038231f0-a4c3-43be-bdc8-030acb5e8fdd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.