Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2(48) | 137-164

Article title

Sądownictwo konstytucyjne w państwach poradzieckich. A naliza porównawcza2. Część I

Authors

Content

Title variants

EN
Constitutional courts in post-Soviet states. A comparative analysis. Part I

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W analizie porównuje się sądy konstytucyjne w państwach poradzieckich. Stawia się tezę, że w badanej grupie państw ochrona prawna konstytucji jest prowadzona przede wszystkim na podstawie tzw. europejskiego modelu kontroli konstytucyjności prawa, adaptowanego (w drodze przede wszystkim praktyki ustrojowej) do lokalnych uwarun-kowań politycznych i oczekiwań kluczowych uczestników stosunków politycznych. Tekst złożony jest z dwóch części. W części pierwszej poddaje analizie motywy wprowadze-nia sądownictwa konstytucyjnego i jego umiejscowienie w systemie władzy publicznej państw poradzieckich. Z kolei w części II tekstu zostały poddane analizie funkcje sądów konstytucyjnych i ich polityczne znaczenie w państwach poradzieckich. W niej tej zamieszczono wnioski.
EN
Article discusses the problem of constitutional judiciary in post-Soviet states. The au-thor formulates a thesis that constitutional courts in post-Soviet states were supposed to create proper conditions for the primacy of the constitution in the system of norma-tive acts and its direct effect on legal relations taking place in the state. It was expect-ed to guarantee the freedom and rights of an individual. The radiation of the constitu-tion onto the whole of legal, political, economic or social relations occurring in the state promotes the stability of the state’s political system, the protection of values important for the citizens. The author formulates a thesis that to make it happen, proper political conditions are necessary and within them – the control of the new normative acts in the context of their compatibility with the laws of higher legal force, including above all the constitution. The text consists of two parts. The first part concerns reasons for introduc-ing the control of legal norms and the position of constitutional courts in the political systems of post-Soviet states. In the part II of the text are analyzed functions of consti-tutional courts, political influence of constitutional courts. The second part of the text also include the conclusions.

Year

Issue

Pages

137-164

Physical description

Dates

published
2019-04-30

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski

References

 • Bisztyga A., Pozycja ustrojowa, organizacja i kompetencje Rady Konstytucyjnej Republiki Kazachstanu, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, Nr 2.
 • Ginsburg T., Judicial Review in New Democracies. Constitutional Courts in Asian Cases, Cambridge 2003.
 • Jaskiernia J., Влияние Совета Европы на системные изменения в государствах бывшего Советского Союза, „Studia Politologiczne” 2014, Vol. 32.
 • Sadurski W., Prawo przed sądem. Studium sądownictwa konstytucyjnego w postkomunistycznych państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2008.
 • Szymanek J., Ustrój konstytucyjny Kazachstanu, Warszawa 2013. Vashkevich A., Judicial Independence in the Republic of Belarus, [w:] Judicial independence in Transition, red. A. Seibert-Fohr., Berlin–Heidelberg–New York 2012.
 • Арутюнян Г.Г., Конституционный Суд в системе государственной власти. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук, Москва 1999.
 • Бондарь Н.С., Джагарян А.А., Правосудие: ориентация на Конституцию, Москва 2018.
 • Залесны Я., Защита доминирующей роли конституции и разделение власти – спор о методах создания права в современных государствах, „Studia Politologiczne” 2018, Vol. 48.
 • Залесны Я., Конституционный суд в системе судебной власти Азербайджанской Республики, „Studia Politologiczne” 2014, Vol. 32.
 • Казаклиу А., Актуальные проблемы конституционной юрисдикции Республики Молдова, „Сравнительное конституционное обозрение” 2001, № 4.
 • Керимов Д.А., Экимов А.И., Конституционный надзор в СССР, „Советское государство и право” 1990, № 9.
 • Клишас А.А., Конституцинный контроль и конституционное правосудие зарубежных стран, Москва 2015.
 • Куртов А., Конституционное правосудие в Республике Казахстан и институт выборов, „Сравнительное конституционное обозрение” 2003, № 2.
 • Макили-Алиев К., Конституционное судопроизводство в Азербайджанской Республике, „Studia Politologiczne” 2014, Vol. 32.
 • Машкин В.А., Конституционный Суд как институт российского правового государства: становление и развитие: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Орел 2002.
 • Миклашевич П.П., Развитие конституционного контроля в Беларуси: особенности доктрины и практики, [w:] Конституционный контроль: доктрина и практика, red. В.Д. Зоркин, Москва 2012.
 • Митюков М.А., Судебный конституционный надзор 1924–1933 гг.: вопросы истории, теории и практики, Москва 2005.
 • Мырзалимов Р.М., Конституционный суд Кыргызской Республики (Конституционные основы организации и деятельности): диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Москва 2000.
 • Мырзалимов Р.М., Органы конституционной юстиции в странах Центральной Азии: проблемы теории и практики. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук, Москва 2013.
 • Нечкин А.В., Формы правления в странах Содружества Независимых Государств, Москва 2018.
 • Нуриев Г.Х., Европеская модель конституционного судопроизводства, Москва 2015.
 • Остапович И.Ю., Конституционный Совет Республики Казахстан: вопросы теории и практики: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Томск 2005.
 • Пастухов М.И., Конституционная юстиция и судебная власть в Республике Беларусь: законодательство и практика, „Сравнительное конституционное обозрение” 2011, № 4.
 • Пастухов М.И., Конституционное правосудие в Республике Беларусь (1994–2014 гг.), „Studia Politologiczne” 2016, Vol. 39.
 • Пастухов М.И., Особенности судебного конституционного контроля в Республике Беларусь, „Studia Politologiczne” 2018, Vol. 48.
 • Савчин М.В., Современное состояние конституционной юстиции в Украине: вызовы и новые решения, „Studia Politologiczne” 2018, Vol. 48.
 • Савчин М.В., Сучасні тенденції конституціоналізму у контексті глобалізації та правового плюралізму, Ужгород 2018.
 • Страшун Б., Эволюция института конституционного контроля в России: от надзора к правосудию. Часть 1, „Сравнительное конституционное обозрение” 2016, № 1.
 • Хромова О.С., Индивидуальная жалоба в конституционный суд Российской Федерации: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Кемерово 2006.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2082-1212

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-038b496b-2782-49e8-8a0c-e075e9cc7865
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.