Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | Volume 32, Issue 2 | 83-104

Article title

The Role of the Automotive Industry in the Development of Industrialization and Motorization in Venezuela

Content

Title variants

PL
Rola przemysłu samochodowego w industrializacji i motoryzacji Wenezueli

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest określenie roli przemysłu samochodowego w procesie industrializacji oraz rozwoju motoryzacji w Wenezueli. Kraj ten dopiero na początku XX wieku wkroczył na drogę uprzemysłowienia, reinwestując część środków uzyskanych z eksportu ropy naftowej. Sektor naftowy stopniowo stał się głównym źródłem dochodów, które można było przeznaczyć na rozwój kraju oraz innych niż naftowa dziedzin gospodarki. Z drugiej strony nadmierna dominacja sektora naftowego okazała się szkodliwa dla rozwoju innych sektorów, a szczególnie przemysłu przetwórczego. Przemysł samochodowy, odnoszący początkowo sukcesy i notujący szybki wzrost produkcji, okazał się jednak w dłuższej perspektywie słabo zakorzeniony w krajowej gospodarce i uzależniony od importu. Niewielki lokalny rynek nie gwarantował stosunkowo licznej grupie firm, które zdecydowały się zainwestować w produkcję samochodów, osiągnięcia opłacalnej skali produkcji ani konkurencji na rynkach zagranicznych. W konsekwencji sektor motoryzacyjny jest stosunkowo niewielki, słabo zintegrowany z lokalnymi poddostawcami, silnie uzależniony od importu części i podzespołów, a w obliczu postępującej liberalizacji wymiany handlowej jego produkty są coraz mniej konkurencyjne w stosunku do importowanych pojazdów.
EN
The aim of this article is to define the role of the automobile industry in the process of industrialization and motorization in Venezuela. This country entered the path of industrialization at the beginning of the 20th century reinvesting part of the funds obtained from oil export. The oil sector has gradually become the main source of income that could have been spent on the development of the country and other sectors of the economy. On the other hand, the excessive dominance proved to be detrimental to the development of other sectors, especially in the manufacturing industry. The automotive industry, which was initially successful and recorded rapid growth in production, in the long run turned out to be poorly embedded into the domestic economy and highly dependent on the imported parts. The small local market did not guarantee a relatively large group of companies that decided to invest in the production of cars, neither opportunities to achieve profitable scale of production, nor ability to compete in foreign markets. Consequently, the resulting automotive sector is relatively small, poorly integrated into local productive structures, heavily dependent on imported auto parts and components, and in the face of increasing trade liberalization its products are becoming less competitive in comparison to imported vehicles.

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej

References

 • Anuario Estadistico de Venezuela 1976 (1979). Caracas: Oficina Central de Estadistica e Informatica.
 • Anuario Estadistico de Venezuela 1987 (1988). Caracas: Oficina Central de Estadistica e Informatica.
 • Anuario Estadistico de Venezuela 1992 (1993). Caracas: Oficina Central de Estadistica e Informatica.
 • Astorga, P. (2000). The industrialisation in Venezuela: the problem of abundance. W: E. Cárdenas, J.A. Ocampo, R. Thorp (red.). An Economic History of Twentieth-Century Latin America. Vol. 3: Industrialization and the State in Latin America: The Postwar Years. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 205–238.
 • Astorga, P. (2003). La economia venezolana en el siglo XX. Revista de Historia Económica, 21(3), 623–653.
 • Banko, C. (2005) . Estado e industrialización en Venezuela. Expresión Económica, 14, 35–49.
 • Banko, C. (2007). Industrialización y Políticas Económicas en Venezuela. Cadernos PROLAM/USP, 6(10), 129–147.
 • Delgado, R.G.M. (2017). Industrialización y desindustrialización en Venezuela. Un análisis histórico. Ensayos de Economía, 50, 87–101.
 • Encuesta de grandes empresas industriales 2007–2010 (2012). Caracas: Instituto Nacional de Estadística. Pozyskano z http://www.ine.gob.ve/documentos/Economia/Industria/pdf/ EGEI_20072010.pdf
 • Encuesta de grandes empresas industriales (2013). Caracas: Instituto Nacional de Estadística. Pozyskano z http://www.ine.gob.ve/documentos/Economia/Industria/pdf/EGEI_20102011.pdf
 • Hernández, C.A. (2010). Flexibilización laboral en el sector automotriz venezolano. Observatorio Laboral Revista Venezolana, 3(5), 23–42.
 • Hurtado, H. (1970). La industria automotriz en Venezuela. Grupo de Trabajo Sobre Economias de Escala en la Industria Automotriz Latinoamericana, Documento Informativo no. 6. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina.
 • Informa CAVENEZ, (1993–2017). Caracas: Cámara Automotriz de Venezuela (CAVENEZ). Pozyskano z http://www.cavenez.com
 • Jenkins, R.O. (1977). Dependent industrialization in Latin America. The Automotive Industry in Argentina, Chile and Mexico. New York: Praeger Publishers.
 • Jenkins, R.O. (1987). Transnational corporations and the Latin American automobile industry. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
 • Lucas, G. (1998). La industrialización pionera en Venezuela: 1820–1936. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello.
 • Lucas, G. (2006). Industrialización contemporánea en Venezuela: política industrial del estado venezolano 1936–2000. sCaraca: Universidad Católica Andrés Bello.
 • Melcher, D. (1995). La industrialización de Venezuela. Economia,20(10), 47–72.
 • Mommer, B. (1996). Integrating the Oil: A Structural Analysis of Petroleum in the Venezuelan Economy. Latin American Perspectives, 23(3), 132–158.
 • Padilla, E., Sequera, J. (2007). Demanda de automóviles nuevos en Venezuela. Estudio empirico 1960–2003. Pozyskano z http:// www.eumed.net/libros/2007a/247/
 • PIB, por clase de actividad económica, a precios constantes, I Trimestre 1997 – IV Trimestre 2013 (2015). Caracas: Instituto Nacional de Estadística. Pozyskano z http://www.ine.gob.ve/documentos/ Economia/CuentasNacProductoInternoBrutoCuadros/xls/5_2_4.xls
 • Reestructuracion de la industria automotriz mundial y perspectivas para America Latina (1987). Estudios e Informes de la CEPAL, 15. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
 • Sonntag, H.R., Cruz, R. (1985). The State and Industrialization in Venezuela. Latin American Perspectives, 12(4), 75–104.
 • Tarver, H.M., Frederick, J.C. (2005). The history of Venezuela. Westport–London: Greenwood Press.
 • Valbuena, J. (1981). Etapas del crecimiento industrial venezolano. Revista Geografica, XVI–XIX, Universidad de Los Andes, Merida, 179–197.
 • Vera, L. (2009). Cambio estructural, desindustrialización y pérdidas de productividad: evidencia para Venezuela. Cuadernos del CENDES, 26(71), 89–115.
 • Womack, J.P., Jones, D.T., Roos, D. (2007). Maszyna, która zmieniła świat. Wrocław: ProdPress.com.
 • Wójtowicz, M. (2008). Rozwój przemysłu samochodowego w Brazylii w latach 1957–2005. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 140–153.
 • Wójtowicz, M., (2013). Kształtowanie przemysłu samochodowego Argentyny w dobie globalizacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 268–293.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-038ee20c-a9a5-4ad7-9bd6-812e048e49d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.