Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 16 | 21-32

Article title

KTÓRA PRZYJDZIE WINCENTEGO KORAB-BRZOZOWSKIEGO I O PRZYJDŹ! STANISŁAWA KORAB-BRZOZOWSKIEGO. PARALELA ŚWIATÓW ŚMIERCI W BLIŹNIACZYCH WIERSZACH BRACI BRZOZOWSKICH

Content

Title variants

EN
KTÓRA PRZYJDZIE WINCENT KORAB-BRZOZOWSKI’S AND O PRZYJDŹ! STANISLAW KORAB-BRZOZOWSKI’S. PARALLEL WORLD OF DEATH IN THE TWIN POEMS OF BROTHERS BRZOZOWSKI’S

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Poetic work of Korab-Brzozowski Brothers is an example of art which use from many poetics. Poetics use the instrumentarium which is offer by symbolism to deca-dence, they connect Christian and pagan imaginary. In spaces of their poet the create surrealistic pictures filled up of pain and anxiety. Pictures of Death surprise state in which a human comes through life, human is profiled as delightful full of realization and rest. The moment of loosing life introduced b writers it’s scary. It seems that they create near-ly identical works, which characterize by lyrical ego’s inside calm. However, deeper ana-lyze of works and translation from French directs on new semantical possibilities and obligates us to needlessly twin interpretation of this works.

Keywords

PL
śmierć   sacrum   sen   natura  
EN
death   sacrum   dream   nature  

Year

Volume

16

Pages

21-32

Physical description

oryginalny tekst naukowy

Dates

published
2019-02-03

Contributors

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin

References

 • Barańczak S., Ocalone w tłumaczeniu, Poznań 1992.
 • Bartoszyński K., Problem konstrukcji czasu w utworach epickich. W: Problemy teorii li-teratury, oprac. H. Markiewicz, Wrocław 1987.
 • Bergson H., Wstęp do metafizyki, przeł. K. Błeszczyński, Kraków 1910.
 • Dąbrowski M., Dekadentyzm współczesny. Główne idee, motywy i postawy moderni-styczne w polskiej i niemieckojęzycznej literaturze XX wieku, Izabelin 1996.
 • Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, przeł. W. Zarzewska, P. Pachciarek, R. Tu-rzyński, Warszawa 1990.
 • Friedrich H., Struktura nowoczesnej liryki, przeł. E. Feliksiak, Warszawa 1978.
 • Gutowski W., Z próżni nieba ku religii życia, Kraków 2001.
 • Jastrun M., Pamiętnik nadwrażliwości. W: R.M. Rilke, Malte. Pamiętniki Malte-Lauridsa Brigge, przeł. W. Hulewicz, Warszawa 1979.
 • Klich A., Pomiędzy antynomią a dopełnieniem. (Z dziejów pojęć „natura” i „przyroda” w świadomości kulturowej Młodej Polski). W: Stulecie Młodej Polski, red. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1995.
 • Kolbuszewski J., Ochrona przyrody a kultura, Wrocław 1992.
 • Korab-Brzozowski S., Poezje zebrane, wstęp i oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1978.
 • Korab-Brzozowski W., Utwory wybrane, wstęp i oprac. M. Stala, Kraków 1980.
 • Krassowski M., Tragiczny epizod Młodej Polski. O Stanisławie Korabie Brzozowskim. W: tegoż, Granice sensu. Szkice o poezji polskiej, Warszawa 1980.
 • Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, przeł. T. P. Krzeszowski, Warszawa 2010.
 • Mochnacki M., O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym, Kraków 1923.
 • Piętkowa R., O poetyckiej refleksji nad kształtem przestrzeni, „Język Artystyczny” 1987, nr 5.
 • Pochłódka A., Po śladach konduktu. O Młodej Polsce za pośrednictwem motywów fune-ralnych, „Pamiętnik Literacki” 2007, nr XCVIII, z. 1.
 • Podraza-Kwiatkowska M., Pustka, otchłań, pełnia. Ze studiów nad młodopolską symboliką inercji i odrodzenia. W: Młodopolski świat wyobraźni. Studia i eseje, red. M. Podraza-
 • -Kwiatkowska, Kraków 1977.
 • Podraza-Kwiatkowska M., Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, Kraków 1994.
 • Przemski L., Fin de siècle po polsku, Warszawa 1966.
 • Przybyszewski S., Listy, t. 1, oprac. S. Helsztyński, Warszawa 1937.
 • Samborska-Kukuć D., Posępne epifanie Stanisława Koraba Brzozowskiego, „Prace Po-lonistyczne” 2002, seria LVII.
 • Tokarski R., Słownictwo jako interpretacja świata. W: Współczesny język polski, red.
 • J. Bartmiński, Lublin 2012.
 • Walas T., Ku otchłani. Dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905, Kraków 1986.
 • Wróbel-Best J., Misteria czasu. Problematyka temporalna Tadeusza Micińskiego, Kra-ków 2012.
 • K. Wyka, Młoda Polska, t. 1, Modernizm polski, Kraków 1977.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0392440c-3e1b-4d69-b24d-4dec5a43e866
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.