Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2(71) |

Article title

ZNACZENIE PRZESZŁOŚCI I SPOSOBY JEJ PRZYWOŁYWANIA W ODDOLNYCH INICJATYWACH SPOŁECZNO-KULTURALNYCH

Content

Title variants

EN
The meaning of the past and ways of recalling it in bottom-up social and cultural initiatives

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tekst jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób przeszłość jest przywoływana w oddolnych inicjatywach społeczno-kulturalnych i jakie znaczenie nadają jej ich twórcy. Autorka opiera się na wynikach badań zrealizowanych w orientacji interpretatywnej, a jako ramę badawczą wykorzystuje fenomenologię społeczną Alfreda Schütza. Analizując inicjatywy, autorka wyróżniła cztery kategorie ich twórców nadających przeszłości odmienne znaczenie: zakorzenieni w tradycji; sentymentalni kolekcjonerzy przedmiotów przeszłości; odkrywcy przeszłości; (re)interpretatorzy.
EN
The paper makes an attempt at answering the question in what way the past is recalled in bottom-up social and cultural initiatives and what meaning is ascribed to the past by their creators. The author draws upon the results of studies carried out using the interpretative orientation, and applies the social phenomenology of Alfred Schütz as a research framework. The author analyzed the initiatives and distinguished four categories of their creators, ascribing different meaning to the past: the rooted in tradition; sentimental collectors of the objects of past; explorers of future; (re)interpreters.

Year

Issue

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Grad J., Mamzer H. (red.) (2005), Kultura przyjemności. Rozważania kulturoznawcze, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Hałas E., Przedmowa, [w:] E. Hałas, (red.) Kultura jako pamięć. Postradycjonalne znaczenie przeszłości, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków, s. 11–14.
 • Kłoskowska A. (1991), [w:] A. Kłoskowska (red.), Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy kultury, Wiedza o Kulturze, Wrocław, s. 17–50.
 • Korzeniewski B. (2012), O sposobach obchodzenia się z reliktami przeszłości, „Sensus Historiae”, nr 1, s. 35–47.
 • Krajewski M. (2003), Kultury kultury popularnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza UAM, Poznań.
 • Nieroba E., Czerner A., Szczepański M.S. (2010), Flirty tradycji z popkulturą. Dziedzictwo kulturowe późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Schütz A. (2012), O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, tłum.B. Jabłońska, Zakład Wydawniczy »Nomos«, Kraków.
 • Schütz A., Luckmann T. (2003), Strukturen der Lebenswelt, UVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz.
 • Szacka B. (2006), Czas przeszły – pamięć – mit, Instytut Studiow Politycznych PAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Szlendak T. (2011), Nic? Aktywność kulturalna i czas wolny na wsi i w małych miastach, [w:] Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Kanon i rozproszenie, I. Bukbara-Rylska, W.J. Burszta (red.), Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 53–101.
 • Szpociński A. (2004), Tworzenie „przestrzeni historycznej” jako odpowiedź na nostalgię, „Kultura Współczesna”, nr 1, (62), s. 58–68.
 • Tarkowska E. (1992), Czas w życiu Polaków, Polska Akademia Nauk, Warszawa.
 • Postradycjonalne znaczenie przeszłości, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków, s. 17–42.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0397e2ee-dd8c-487e-a0c5-904a84bbf027
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.