Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 6 | 74-91

Article title

Komórki wierzycielskie w urzędach skarbowych a poprawa skuteczności poboru podatków

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Debt units in tax offices and improvement of the efficiency of tax collection.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niska efektywność administracji skarbowej dostrzegana jest nie tylko w kraju, lecz także za granicą. Komisja Europejska 29 maja 2013 roku opublikowała Zalecenia Rady Unii Europejskiej, w których stwierdza między innymi, że funkcjonowanie polskiej administracji publicznej ocenia się poniżej średniej unijnej. Problemu tego zdaje się nie zauważać jedynie polski Minister Finansów. Dowodem na to są podejmowane działania zmierzające rzekomo do poprawy istniejącego stanu rzeczy. Przykładem takiego działania jest decyzja Ministra Finansów w reakcji na Zalecenia ograniczająca się do zmiany struktury organizacyjnej urzędów skarbowych i izb skarbowych, polegającej na powołaniu nowych pionów i komórek wierzycielskich. Zwiększenie efektywności administracji skarbowej jest potrzebą chwili. Można to jednak osiągnąć nie poprzez proponowane przez Ministra Finansów zmiany, lecz przede wszystkim przez zmiany zasad poboru podatków i kompetencji urzędników oraz zlikwidowanie dublowania się kompetencji organów podatkowych. Należy ponadto uprościć system podatkowy, ponieważ skuteczność administracji podatkowej jest wprost proporcjonalna do prostoty i stabilności przepisów prawa podatkowego.
EN
Low efficiency of tax administration is observed not only in the country, but also abroad. On the 29th of May, the European Commission published the European Union’s Council Recommendations in which it states that the functioning of the Polish public administration system is below the EU’s average. It seems that the problem is not acknowledged only by the Minister of Finance. An example of such behaviour is the decision of the Minster of Finance made in a response to the Recommendations, which was limited only to changes of the organisational structure of tax offices and tax chambers which required appointment of new divisions and debts units. Increasing the efficiency of tax administration is a pressing need. However, it can be achieved not by changes proposed by the Minister of Finance, but mainly by changing the regulations concerning tax collection and competences of officers and liquidation of duplication of competences of tax authorities. In addition, the taxation system should be simplified, as the efficiency of tax administration is directly proportional to the simplicity and stability of regulations of the taxation law.

Year

Issue

6

Pages

74-91

Physical description

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03996401-ddfb-4f81-8720-a28368a574ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.