PL EN


2018 | 1(36) | 185-198
Article title

Stosowanie klauzuli solidarności UE w praktyce

Authors
Content
Title variants
EN
Applying the EU solidarity clause in practice
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem opracowania jest klauzula solidarności wprowadzona do systemu prawa unijnego traktatem lizbońskim. Obecnie znajduje się ona w art. 222 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Celem opracowania jest ukazanie jej historii, podstaw prawnych w prawie traktatowym i wtórnym oraz sposobu jej funkcjonowania. W pracy zostały też ukazane obawy i przeszkody w jej stosowaniu. Szczególna uwaga została poświęcona jej ewentualnemu konfliktowi z koncepcją suwerenności państw członkowskich. Jako hipotezę badawczą przyjęto założenie, że klauzula solidarności jest ogromną szansą na większą ingerencję europejską poprzez współdziałanie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu społeczeństwa jednego z państw członkowskich. Należy przyjąć wniosek końcowy, iż klauzula solidarności jest ważnym instrumentem polityki bezpieczeństwa unijnego. W pracy została zastosowana metoda analizy dogmatycznej przepisów prawa oraz metoda opisowa.
EN
The subject of the study is the solidarity clause introduced into the EU law system by the Treaty of Lisbon. Currently, it is in the article 222 the Treaty on the Functioning of the European Union. The aim of the study is to show its history, legal basis in the treaty regulations and in the secondary law and the way it operates. The work also shows the concerns and obstacles in its application. Particularly, the attention has been paid to its possible conflict with the concept of the sovereignty of the Member States. As a research hypothesis, the assumption has been made that the solidarity clause is a great opportunity for greater European integration by cooperating in the situations of threat to the security of the society in one of the Member States. As a final conclusion, it should be assumed that the solidarity clause is an important instrument of the Union’s security policy. The method of dogmatic analysis of the law and the descriptive method were applied in the work.
Year
Issue
Pages
185-198
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
References
 • Barcik, J. (2007). Wspólnotowy mechanizm ochrony ludności cywilnej, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” Nr 2, s. 158–176. ISSN 1896-8848.
 • Ekengren, M., Matzén, N., Rhinard, M., Svantesson, M. (2006). Solidarity or sovereignty? EU cooperation in civil protection, „European Integration” Nr 28(5), s. 457–476.
 • Gąsior, M., Majkowska, M., Potocka, M. (2015). Inne, „Przegląd Spraw Europejskich”, Warszawa: NBP, s. 25–27.
 • Górka-Winter, B. (2004). Plan Unii Europejskiej zwalczania terroryzmu, „Biuletyn”, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Biuro Analiz, Nr 13(201), s. 1093–1095.
 • Juchnicki, M., Nowakowski, Z., Protasowicki I. (2014). System zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej. W: M. Ilnicki, Z. Nowakowski (red.). Współczesne wyzwania polityki bezpieczeństwa – wybrane zagadnienia, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Powszechne. ISBN 9788361556213.
 • Konopacki, S. (2008). Problem suwerenności w Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” Nr 3, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, s. 9–22. ISSN 1428-149X.
 • Martinelli, F. (2014). Manuale di diritto dell’Unione Europea. Aspetti istituzionali e politiche dell’Unione, Napoli: Simone. ISBN 9788891414311.
 • Myrdal, S., Rhinard, M. (2010). The European Union’s solidarity clause: Empty letter or effective tool, Stokholm: Swedish Institute of International Affairs. ISBN 9789171836649.
 • Sitek, M. (2016). Kryzys uchodźczy a kryzys instytucjonalny Unii Europejskiej, „Journal of Modern Science” 1/28, s. 457–471. ISSN 1734-2031.
 • von Ondarza, N., Parkes, R. (2010). The EU in the Face of Disaster: Implementing the Lisbon Treaty’s Solidarity Clause. Stiftung Wissenschaft und Politik, s. 1–8. ISSN 1861-1761.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-03a0d7c9-b966-48c1-97a1-ba39dd9cf65d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.