Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | Tom 21 | 423-434

Article title

The Danish Folk High Schools as the Schools for Life – the history, the present and the future

Content

Title variants

PL
Duńskie uniwersytety ludowe jako szkoły dla życia – historia, czasy wspołczesne i przyszłość

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This article was prepared by a team of authors from the Den Frie Lærerskole (English name: The Independent Academy for Free School Teaching) in Ollerup – Danish independent institution of higher education that prepares teaching staff for free schools for children and youth and non-formal adult education, including Folk High Schools. The Academy cooperates with Kashubian Folk High School in Wieżyca for many years, therefore in the bibliography the reader will find not only the Danish and English but also Polish literature on Folk High Schools. The authors presented the main directions of the changes that have occurred in the role of the Danish Folk High Schools since the World War II to the present day, and pointed to the prospects for further development of these institutions in Denmark and around the world because of the universality of educational ideas derived from the Grundtvigian concept of School for Life.
PL
Artykuł został przygotowany przez zespół autorów z Den Frie Lærerskole w Ollerup – niezależnej duńskiej instytucji szkolnictwa wyższego przygotowującej kadry pedagogiczne dla potrzeb tamtejszych wolnych szkół dla dzieci i młodzieży oraz nieformalnej edukacji dorosłych, w tym uniwersytetów ludowych, która na gruncie polskim od wielu lat współpracuje z Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym w Wieżycy (stąd w artykule wykorzystano także wydane w Polsce pozycje literatury przedmiotu). Autorzy zaprezentowali główne kierunki przemian, jakie zaszły w roli duńskich uniwersytetów ludowych od czasów II wojny światowej do współczesności, oraz wskazali na perspektywy dalszego rozwoju tych instytucji w Danii i na świecie ze względu na uniwersalizm idei edukacyjnych wyprowadzonych z grundtvigiańskiej koncepcji szkoły dla życia.

Year

Volume

Pages

423-434

Physical description

Contributors

 • The Independent Academy for Free School Teaching in Ollerup

References

 • Ægidius K. K. (2003), Folk High School Legislation in Danemark, [in:] Byczkowski M., Maliszewski T., Przybylska E. (eds.) (2003), Folk High School – School for Life, Wieżyca: Kashubian FHS, pp. 209–213.
 • Ægidius K. K. (2003), Fundamental Ideas and Teaching Methods – Principles in the Folk High School – Adult Education in Denmark, [in:] Byczkowski M., Maliszewski T., Przybylska E. (eds.) (2003), Folk High School – School for Life, Wieżyca: Kashubian FHS, pp. 19–31.
 • Ægidius K. K. (2003), School for Life Concept – Objectives, Values and Methods, [in:] Byczkowski M., Maliszewski T., Przybylska E. (eds.) (2003), Folk High School – School for Life, Wieżyca: Kashubian FHS, pp. 246–248.
 • Allchin A. M. (1997), N.F.S. Grundtvig – An Introduction to His Life and Work, Darton: Longman and Todd.
 • Andresen A. (1991), The Danish Folkehøjskole today, Jelling Bogtrykkeri.
 • Borish S. M. (1991), The Land of the Living. The Danish folk high schools and Denmark’s non-violent path to modernization, Grass Valley: Blue Dolphin.
 • Byczkowska S., Byczkowski M., Maliszewski T. (2002), Kaszubski Uniwersytet Ludowy u progu XXI wieku, „Oświatowiec”, nr 1(11), s. 44–64.
 • Byczkowska S., Maliszewski T. (2005), Scandinavian Inspirations: Looking for a True “School for Life”, [in:] Maliszewski T., Wojtowicz W. J., Żerko J. (eds.), Anthology of Social and Behavioural Sciences. 20 Years of Co-operation between Universities in Linköping and Gdańsk, Linköping: Linköping University, pp. 135–147.
 • Byczkowski M., Maliszewski T., Przybylska E. (eds.) (2003), Folk High School – School for Life, Wieżyca: Kashubian FHS.
 • Grundtvig N. F. S. (1991), Selected Educational Writings, Helsingør: The International People’s College & Kopenhagen: Association of Folk High Schools in Denmark.
 • Jurgiel A. (2003), Contemporary Concept of Folk High School as School for Life, [in:] Byczkowski M., Maliszewski T., Przybylska E. (eds.) (2003), Folk High School – School for Life, Wieżyca: Kashubian FHS, pp. 249–251.
 • Kulich J. (2002), Grundtvig’s Educational Ideas in Central and Eastern Europe and the Baltic States in Twentieth Century, Copenhagen: Forlaget Vartov.
 • Łowicka J. (2003), Bornholms Højskole – doświadczenia i refleksje, [w:] Byczkowski M., Maliszewski T., Przybylska E. (red.), Uniwersytet ludowy – szkoła dla życia, Wieżyca: Kaszubski Uniwersytet Ludowy im. J. Wybickiego, s. 389–392.
 • Maciąg E. (2000), Raport z badań nad edukacją dorosłych w duńskim Uniwersytecie Ludowym – Brandbjerg Højskole, „Edukacja Dorosłych”, nr 1 (22), s. 95–104.
 • Maliszewski T. (2001), Uniwersytety ludowe w Polsce i w Danii: O nowy model edukacji dla dorosłych, „Edukacja Dorosłych”, nr 3(28), s. 111–114.
 • Maliszewski T. (2002), Folk High School – School for Life. On Traditions of Adult Education in the Context of Educational Needs of the Future. [in:] Sapia-Drewniak E., Jasiński Z., Bednarczyk H. (eds.), Adult Education at the Beginning of the 21st Century. Theoretical and Practical Contexts, Opole-Radom-Bonn: Opole University, pp. 144–153.
 • Maliszewski T. (2003), Development of Folk High School Idea in Denmark, Germany, Poland and Sweden. Recapitulation, [in:] Byczkowski M., Maliszewski T., Przybylska E. (eds.) (2003), Folk High School – School for Life, Wiezyca: Kashubian FHS, pp. 121–126.
 • Maliszewski T. (2010), Grundtvigian School for life – between Tradition and Modernity of Education on Rural Areas, “Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy university, řada společenských věd”, č. 24, pp. 154–162.
 • Nissen G. (1994), Udfordringer til Højskolen – Danske folkehøjskoler 1844 til 1994, AiO Tryk.
 • Pestka S. (2003), Bornholmskie inspiracje, [w:] Byczkowski M., Maliszewski T., Przybylska E. (red.), Uniwersytet ludowy – szkoła dla życia, Wieżyca: Kaszubski Uniwersytet Ludowy im. J. Wybickiego, s. 393–399.
 • Solarczyk H. (2003), Z wizytą w duńskim uniwersytecie ludowym w ramach projektu UE „Uniwersytet ludowy – szkoła dla życia”, „Edukacja Dorosłych”, nr 2(35), s. 143–146.
 • Thoborg K. (2003), Idee uniwersytetów ludowych – Bornholm 2003, [w:] Byczkowski M., Maliszewski T., Przybylska E. (red.), Uniwersytet ludowy – szkoła dla życia, Wieżyca: Kaszubski Uniwersytet Ludowy im. J. Wybickiego, s. 306–317.
 • Turos L. (1983), Społeczno-wychowawcze funkcje dunskich uniwersytetów ludowych, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Turos L. (1997), Społeczne i kulturotwórcze funkcje duńskich uniwersytetów ludowych (wybrane problemy), Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich – Zarząd Główny.
 • VodsGaard, H. J. (1997), Menneske først. Ideoplæg om højskoleånd og arbejdsliv, Middelfart: Interfolks forlag.
 • VodsGaard, H. J. (2000), Den særegne højskole. Tradition og idegrundlag, Middelfart: Interfolks forlag.
 • VodsGaard, H. J. (2003), Højskole til tiden. De unges trang og højskolens ærinde under senmoderne vilkår, Middelfart: Interfolks forlag.
 • VodsGaard H. J. (2011), Dannelse, kundskaber og kompetancer. Nordplus rapport om læringsvurdering, Middelfart: Interfolks forlag.
 • http://danishfolkhighschools.com
 • http://globalegrundtvig.dk
 • http:/uk.dfl-ollerup.dk
 • http://www.grundtvig.dk/hvem-er-grundtvig/who-is-grundtvig.html
 • http:/www.eng.uvm.dk/Education/Primary-and-Lower-Secondary-Education/Private-Schools-in-Denmark

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03a32b34-8746-4d8e-bcd0-16ed95644cb2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.