PL EN


2018 | 130 | 189-201
Article title

J. I. Kraszewski i zmartwychwstańcy: przyczynek do opisu relacji

Title variants
EN
J.I. Kraszewski and Resurrectionists: a Contribution to the Description of Relations
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wśród wielu intrygujących i nie do końca zbadanych obszarów życia Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812-1887) są jego związki z wybitnymi postaciami XIX wieku. Jednym z takich obszarów są kontakty ze zmartwychwstańcami. Bazując na tekstach źródłowych (z Archiwum Zmartwychwstańców w Rzymie), autor artykułu ukazuje ciągłość tych relacji oraz głęboki wzajemny szacunek. Podważa tezę o nieprzychylnym nastawieniu pisarza do zmartwychwstańców. Szczegółowo została opisana sprawa audiencji Kraszewskiego u papieża Piusa IX w 1858 r., relacje ze zmartwychwstańcami w latach 1867-1877, a także oświadczenie Kraszewskiego z 1879 roku. Artykuł zdecydowanie weryfikuje powszechną wiedzę o stosunkach Kraszewski-zmartwychwstańcy. Dalsze badania mogłyby nawet ukazać duchowy wpływ zmartwychwstańców na pewne poczynania Kraszewskiego.
EN
Among many intriguing and not fully researched areas of Józef Ignacy Kraszewski’s life (1812-1887) are his relationships with outstanding figures of the 19th century. One of such areas is his relationship with the Resurrectionists. Basing his research on primary sources (from the Archives of Resurrectionists in Rome), the author shows the continuity of the relationship and a deep mutual respect. He questions the allegations about an inimical attitude of the author towards the Resurrectionists. He presents a detailed description of Kraszewski’s audience with Pope Pius IX in 1858, his relations with the Resurrectionists in the years 1867-1877 and his statement from 1879. The article definitely verifies common knowledge about the relationship between Kraszewski and the Resurrectionists. Further research might show spiritual influence of Resurrectionists on some activities of Kraszewski.
Contributors
References
 • Źródła drukowane
 • Bolesławita B. [J. I. Kraszewski], Z roku 1867 Rachunki. Rok drugi, część II,Poznań 1868.
 • Bolesławita B. [J. I. Kraszewski], Z roku 1869 Rachunki. Rok czwarty,Poznań 1870.
 • Chlebowski P., Listy Józefa Ignacego Kraszewskiego do Zmartwychwstańców,„Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 37: 1994nr 3-4 (147-148), s. 154-172.
 • Kajsiewicz H., Listy, t. I-X, Rzym 2004-2012.
 • [Kajsiewicz H.], Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego, „Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. Rok 1867”, Paryż 1868,s. XV-XL.
 • Semenenko P., Dziennik. Rzeczy polskie i słowiańskie, wybrał E. Elter, „Sacrum Poloniae Millenium”, t. II, Rzym 1955.
 • Semenenko P., Listy, t. I-XIV, Rzym 1980-2009.
 • Opracowania
 • Braun J., Piotr Semenenko (2), „Pressje” 2013, teka 35, s. 118-119 (do druku przygotował M. Kłosowski).
 • Smolikowski P., Historya Kolegium Polskiego w Rzymie. Podług źródeł rękopiśmiennych, Kraków 1896.
 • Mleczko W., Nauka i świętość. Formacja kapłańska w myśli i działalności zmartwychwstańców, Kraków 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-03a71c63-ada8-4294-891c-796fa7c2e1b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.