Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 (53) | 131-142

Article title

Zasady decentralizacji władzy i przykłady jej realizacji w warunkach demokratycznej transformacji: doświadczenie Ukrainy

Content

Title variants

EN
The Key Principles of Decentralization of State Power and Peculiarities of Its Realization in Conditions of Democratic Transformation: Experience of Ukraine

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem tego artykułu jest analiza podstawowych zasad decentralizacji władzy i przykła-dy jej realizacji w warunkach demokratycznej transformacji (doświadczenie Ukrainy). Decentralizacja stała się megatrendem XX i prawdopodobnie XXI wieku (przynajmniej na Ukrainie) ze względu na stale rosnące zainteresowanie ludzi rolą społeczeństwa oby-watelskiego i sektora prywatnego jako podstawowych partnerów administracji publicznej i samorządu lokalnego w aktywnym poszukiwaniu nowych metod i podejść do rozwią-zywania problemów o znaczeniu lokalnym na poziomie ich powstawania. Treść artykułu odpowiada na pytania związane z powyższymi kwestiami oraz pozwala wyciągnąć wnioski, że skuteczna decentralizacja niewątpliwie wskazuje na potrzebę tworzenia wspól-not terytorialnych, wystarczająco stabilnych na wyzwania demograficzne i gospodarcze, w których możliwe jest stworzenie (zapewnienie) bezpiecznych i komfortowych warun-ków dla miejsca zamieszkania i statusu każdego mieszkańca.
EN
In this article, we write about the key principles of decentralization of state power and peculiarities of its realization in conditions of democratic transformation (experience of Ukraine). Decentralization became a real megatrend of the XX and probably XXI cen-turies (at least in Ukraine). First of all because of the ever-increasing interest of people in the role of civil society and the private sector as the primary partners of the state and local self-government bodies to search for new methods, instruments and approaches to solve local issues at the level of their emergence. Decentralization as a process involves, first of all, restructuring, review of procedures and redistribution of powers to increase the competitiveness of territorial communities, to strengthen democracy and effective-ly address local issues at the level of their emergence. At the time of globalization, de-centralization has become its foundation, as it increases the weight of local rule-making and the importance of relationships at the international, national, regional and local lev-els through the practical application of the principle of subsidiarity.

Year

Issue

Pages

131-142

Physical description

Dates

published
2020-02-29

Contributors

 • Uniwersytet Narodow y „Politechnika Lwowska”
 • Uniwersytet Narodow y „Politechnika Lwowska”

References

 • Батанов О.В., Муніципальна влада в Україні. Проблеми теорії та практики, Київ 2010.
 • Cohen J.M., Peterson S.B., Administrative decentralization: strategies for developing countries. West Hartford, Connecticut 1999.
 • Decentralization: A Sampling of Definitions, UNDP Working paper, 1999.
 • Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу, аналіт. доп. Я.А. Жаліло, О.В. Шевченко, В.В. Романова, et al., наук. ред. Я. А. Жаліла, Київ 2019.
 • Municipal Finances: A Handbook for Local Governments, red. C. Farvacque-Vitkovic, M. Kopanyi, International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank 2014.
 • Панейко Ю., Теоретичні основи самоврядування, Мюнхен 1963.
 • Погорілко В.Ф., Баймуратов М.О., Бальций Ю.Ю. et al., Муніципальне право Украї- ни: 2-ге вид. доп., Київ 2009.
 • Romanova, V., Umland, A., Ukraine’s Decentralization Reforms Since 2014: Initial Achievements and Future Challenges, Chatham House Research Paper, September 2019, https://www.chathamhouse.org/publication/ukraine-s-decentralization-reforms-2014-initial-achievements-and-future-challenges
 • Samorządy w procesie decentralizacji władzy publicznei, red. M. Chrzanowski, J. Sobczak, Lublin 2017.
 • Софінська І., Принцип субсидіарності у місцевому самоврядуванні України та країн Європейського Союзу, Львів 2014.
 • Софінська І., Міжнародно-правові стандарти місцевого самоврядування, Львів 2016.
 • Ткачук А., Автор реформи децентралізації Анатолій Ткачук: «Зараз не можна змі-нювати Конституцію. Посилимо регіони — втратимо країну», https://www.csi.org.ua/news/avtor-reformy-detsentralizatsiyi-anatolij-tkachuk-zaraz-ne-mozhnazminyuvaty-konstytutsiyu-posylymo-regiony-vtratymo-krayinu.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2082-1212

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03ad7ee2-fdaf-4016-9368-796102ff37d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.