PL EN


2017 | 16 | 4 | 97-105
Article title

Ways of Improving Physical Activity of Primary School Children

Content
Title variants
PL
Metody poprawy aktywności fizycznej dzieci w szkołach podstawowych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article is about problems in increasing motive activity for children of primary school age, the aim of which is improving their health. Thanks to a sufficient amount of physical activity children of all age groups have an optimum level of health, physical development and will acquire motor skills. One of the important problems of our time is to improve the health of children. The study indicates a relatively low level of health in children of primary school age, which is associated with decreased levels of physical activity. Studies show that for children of 6 to 7 years of age the number of hours on average and high levels of motor activity tend to decrease. At the age of six 2 hours. 10 min (9,1%) are spent at the average level, 40 minutes (2.6 per cent) – at the high level, and at the age of seven – 1 hour. 7 min(7,35%) are spent at the average level, 20 min (1,05%) – at the high level. The greatest number of hours is spent at the basic level (44,5% at the age of 6, 39.4% – at the age of 7). At the age of six 88.3% of the time are given to the base and low level, at the age of seven – 91.6 %, 11.7 % and 8.4 % are given to the average and high levels accordingly, which indicates a sedentary lifestyle. The solution to the problem of preservation of health and ensuring harmonious development of personality in educational institutions is of great practical importance. In this regard physical culture, as the basis of ensuring the strengthening of children's health, has new challenges that require the development and creation of physical education system in secondary schools which provides improvement of all components in health - mental, social, physical. One of the conditions of effectiveness in the system of organization of sports and recreation activities is the introduction of various forms of work, taking into account the interests and motives of the children.
PL
W artykule omówiono problemy dotyczące poprawy motywacji aktywności dzieci uczęszczających do szkół podstawowych. Dzięki odpowiedniej ilości aktywności fizycznej, dzieci ze wszystkich grup wiekowych mogą osiągnąć optymalny poziom zdrowia i rozwoju fizycznego, nabędą też odpowiednie umiejętności ruchowe. Ważnym problemem naszych czasów jest poprawa stanu zdrowia dzieci. Wyniki przedstawionych w artykule badań świadczą o stosunkowo niskim poziomie zdrowia dzieci w wieku szkolnym, co wiąże się z obniżonym poziomem ich aktywności fizycznej. Badania dowodzą, że u dzieci w wieku 6 i 7 lat liczba godzin, w trakcie których dzieci podejmują aktywność fizyczną na średnim i wysokim poziomie, wykazuje tendencję spadkową. Grupa wiekowa sześciolatków spędza średnio 2 godziny 10 minut (9,1%) na poziomie średnim, 40 minut (2,6%) na poziomie wysokim, a w przypadku siedmiolatków – 1 godzinę 7 minut (7,35%) na poziomie średnim i 20 min. (1,05%) na poziomie wysokim. Największą ilość czasu spędza się na poziomie podstawowym (44,5% w wieku lat 6,i 39,4% w wieku lat 7). W przypadku sześciolatków 88,3% czasu przypada na poziomy podstawowy i niski, natomiast w przypadku siedmiolatków – 91,6%; 11,7% i 8,4% czasu przypisuje się odpowiednio poziomom średnim i wysokim, co wskazuje na siedzący styl życia. Rozwiązanie problemu zachowania zdrowia i zapewnienia harmonijnego rozwoju osobowości w placówkach szkolnych ma ogromne znaczenie. W tym względzie kultura fizyczna, jako podstawa zapewnienia i wzmocnienia zdrowia dzieci, stoi w obliczu wyzwań, które wymagają rozwoju i utworzenia takiego systemu wychowania fizycznego w szkolnictwie podstawowym, który za-pewni poprawę wszystkich elementów składowych zdrowia – umysłowego, społecznego i fizycznego. Jednym z warunków skuteczności w systemie organizacji ćwiczeń sportowych i rekreacyjnych jest wprowadzenie urozmaiconych form pracy, uwzględniających zainteresowania i motywacje dzieci.
Contributors
  • Dnipro State Academy of Physical Culture and Sports
author
  • Dnipro State Academy of Physical Culture and Sports
References
  • Andreeva O., Kovaleva N. (2013): Characteristics of the factors which limit the introduction of extracurricular activities in high school. Theory and methods of physical education and sport. Scientifically-theoretical magazine, 2, Kyiv, pp. 45–53.
  • Krutsevych T. (2012): Questions about the effectiveness of physical education in Ukrainian schools. Herald Sports Dnieper, 1, pp. 239–243.
  • Moskalenko N. (2014): Physical education of primary school children (monograph), the 3rd ed., revised. and reported. Innovation. Dnipropetrovsk, p. 372.
  • Moskalenko N. (2009): Theoretical and methodological foundations of innovative technologies in physical training of younger schoolboys: PHD. Dnepropetrovsk, p. 454.
  • Moskalenko N. (2009): Teaching innovation in physical education. Sports Bulletin Dnieper, 1, pp. 19–22.
  • Panasiuk T. (2004): The structure and growth processes of preschool children under different motor regimes: candidate of biological sciences. M. p. 18.
  • Panhelova N. (2014): Theoretical and methodological principles of forming harmoniously development of the child of preschool age in physical education: PHD. “Physical culture, physical education in different groups”. K., p. 39.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-03b4bbaa-7a1b-4715-8bbd-25fb9061bd05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.