PL EN


2017 | 37 | 2 | 209-230
Article title

Biskup Antoni Adamiuk we wspomnieniach sióstr szkolnych de Notre Dame

Authors
Content
Title variants
EN
Bishop Antoni Adamiuk in the memories of the School Sisters de Notre Dame
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Opolski biskup pomocniczy Antoni Adamiuk blisko współpracował z siostrami szkolnymi de Notre Dame, które przed 2000 r. pracowały w kurii diecezji opolskiej i Wydawnictwie św. Krzyża. W pamięci sióstr bp Adamiuk to wzorowy kapłan, znakomity katecheta i odważny kaznodzieja, dobry, skromny i prosty człowiek, strażnik pamięci polskich Kresów Wschodnich oraz obrońca prawdy i sprawiedliwości (związku zawodowego „Solidarność”). W ramach pomocy opozycji antykomunistycznej u boku biskupa działała s. Angela Orłowska SSND. Siostry mogły liczyć na pomoc biskupa w trudnych latach Polski komunistycznej. Organizował wtedy kursy katechetyczne, przygotowujące siostry szkolne do pracy z dziećmi i młodzieżą. Uczył je nie tylko, jak prowadzić lekcje religii, ale także historii Polski. Był dla nich wzorem patrioty. W opinii wszystkich sióstr bp Adamiuk to „ciepły, dobry ojciec”, zawsze życzliwy Zgromadzeniu Sióstr Szkolnych de Notre Dame. Z powodu skromności spuścizny autobiograficznej po sufraganie opolskim, wspomnienia sióstr to ważne źródło historyczne do jego życiorysu.
EN
Bishop Antoni Adamiuk worked closely together with the School Sisters de Notre Dame who, before 2000, worked in the diocesan Curia in Opole and in the Holy Cross Publishing House. Bishop Adamiuk is remembered by the sisters as an exemplary priest, an excellent catechist and a courageous preacher, a good, modest and upright man, a guardian of memories about the Polish eastern frontier, and a defender of truth and justice (of the trade union “Solidarity”). Within the framework of providing help to the anticommunistic opposition, Sister Angela Orłowska SSND, acted at the side of the Bishop. The sisters could count on the Bishop’s help in the difficult years of communism in Poland. At that time he organized catechetical courses, preparing the School Sisters to work with children and youth. He taught the sisters not only how to conduct classes in religion, but also in the history of Poland. To them he was an example of a patriot. In the opinion of all sisters, Bishop Adamiuk was a “warm, good father”, always kind-hearted towards the Congregation of the School Sisters de Notre Dame. Due to a meager autobiographical legacy, left after that auxiliary bishop of Opole, the sisters’ reminiscences are an important historical source for his curriculum vitae.
Contributors
 • Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego
References
 • Adamiuk A., List Pasterski na rozpoczęcie roku katechetycznego 1984/85, WUDO 29 (1984), nr 9, s. 271–274.
 • Adamiuk A., Wspomnienia, WUDO 55 (2000), nr 3, s. 124–138.
 • Adamiuk A., Wspomnienie, „Kalendarz Głubczycki” (1994), s. 72.
 • Bardon B., Nauczyciel Opolan. Biskup Antoni Adamiuk 18.12.1913–25.01.2000, Opole 2000.
 • Die schlesische Ordensprovinz der Kongregation der Armen Schulschwestern von U.L.Fr. von 1851 bis 1926, Breslau 1926.
 • Dola K., 25 lat Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie, WUDO 29 (1974), nr 11–12, s. 338–374.
 • Dola K., Kościół katolicki na Opolszczyźnie w latach 1945–1965, NP 22 (1965), s. 69–112.
 • Doppke J., Katechizacja w Polsce 1945–1990, Pelplin 1998.
 • Gołąbek E., Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame w latach 1939–1947, Wrocław 1996 (praca mgr.).
 • Grot S., „Los wygnańca nieoszczędzonego przez historię, wojny i totalitaryzmy”. Biografia biskupa Antoniego Adamiuka (1913–2000), Opole 2000 (praca mgr.).
 • Gulbinowicz H., Słowo wygłoszone podczas mszy św. w dniu pogrzebu śp. biskupa Antoniego Adamiuka (Katedra opolska, 28 I 2000), WUDO 55 (2000), nr 3, s. 97–101.
 • Hanich A., Duchowni z Kresów Wschodnich na Śląsku Opolskim po II wojnie światowej, w: E. Trela-Mazur (red.), Powojenne losy inteligencji kresowej, Opole 2007, s. 125–169.
 • Hanich A., Góra św. Anny – centrum pielgrzymkowe Śląska Opolskiego 1945–1999, Opole 1999.
 • Hatko H. (red.), Uwielbiamy Boga w historii, która trwa. 150 lat obecności Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Opolu 1857–2007, Opole 2007.
 • Kopiec J., Biskup A. Adamiuk – ksiądz lwowski na Śląsku Opolskim, NP 93 (2000), s. 363–377.
 • Kopiec J., Biskup Franciszek Jop i jego biskupi pomocniczy, w: P. Górecki (red.), Życie i posługa biskupa Franciszka Jopa (1897–1976). W 40. rocznicę śmierci pasterza diecezji opolskiej, Opole 2016, s. 93–111.
 • Kopiec J., Dzieje Kościoła katolickiego na Śląsku Opolskim, Opole 1991.
 • Kopiec J., Posłany, by głosić prawdę. Życie i posługa biskupa Antoniego Adamiuka (1913–2000), Opole 2010.
 • Kopiec J., Wydawnictwo Św. Krzyża po 1956 r., http://www.wydawnictwo.opole.pl/historia (20 IV 2017).
 • Kupka E., Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Polsce (1904–1939), Wrocław 1982 (praca mgr.).
 • Mirek A., Siostry zakonne w obozach pracy PRL w latach 1954–1956, Lublin 2009.
 • Patelski M., „Solidarny z Solidarnością” – przyczynek do biografii opolskiego biskupa pomocniczego ks. Antoniego Adamiuka (1913–2000), w: W. Polak, W. Rozynkowski, M. Białkowski i in. (red.), Kościół w obliczu totalitaryzmów. Zbiór studiów dla uczenia XXV rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, Toruń 2010, s. 785–797.
 • Pollak Z., Wydawnictwo Świętego Krzyża – ponad 60 lat tradycji wydawniczej, „Bibliotekarz Opolski” 56 (2012), nr 3, w: http://www.bibliotekarzopolski.pl/bo55-20.html (13 IV 2017).
 • Schubert A., Szkolna katecheza na przykładzie diecezji opolskiej, Opole 1996.
 • Sitek A., Biskup Antoni Adamiuk (1913–2000), „Śląsk Opolski” 10 (2000), z. 1, s. 37–43.
 • Sitek A., Opolski Diecezjalny Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom, w: M. Patelski, M. Świder (red.), Opolskie drogi do niepodległości, Opole 2007, s. 65–73.
 • Sitek A., Organizacja i kierunki działalności kurii Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego w latach 1945–1956, Wrocław 1986.
 • Sitek A., Śp. biskup Antoni Adamiuk, WUDO 55 (2000), nr 3, s. 138–153.
 • Szymczyna A., Ks. bp Antoni Adamiuk – kapłan, patriota i nauczyciel, w: 60 lat harcerstwa w Ziemi Głubczyckiej, Głubczyce 2006, s. 13–32.
 • Trojan-Krzynowa M., Miasto Busk i okolice na kresach II Rzeczypospolitej, Racibórz 1998.
 • Urban W., Droga Krzyżowa Archidiecezji Lwowskiej w latach II wojny światowej 1939–1945, Wrocław 1983.
 • Urban W., Duszpasterska siejba kapłanów-repatriantów na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945–1970, Wrocław 1972.
 • Walczewska M., Stulecie szkoły ss. Notre Dame we Lwowie, „Cracovia Leopolis” (2005), nr 3, s. 33–35.
 • Wiesław, Przed 100. rocznicę urodzin, „O Wiarę – AVE” (2012), nr 27–28, s. 6.
 • Wójcik S., Katechizacja w warunkach systemu totalitarnego. Na przykładzie Administracji Apostolskiej Dolnego Śląska w latach 1945–1961, Wrocław 1995.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-03b4d62a-5483-41b3-8cd3-0a3f0c1a2b77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.