Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4 (17) | 28-31

Article title

Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA) produktów – bliżej, niż kiedykolwiek wcześniej

Title variants

EN
Environmental Life Cycle Assessment (LCA) of products – closer than ever before

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Środowiskowa ocena cyklu życia, zwana w skrócie LCA, stanowi metodyczną podstawę tzw. śladów środowiskowych produktów (Product Environmental Footprint, PEF). Wobec obecnie realizowanych pilotażowych działań Komisji Europejskiej na rzecz ujednolicenia rynku produktów ekologicznych i opracowywania wspólnych metod pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów oraz przedsiębiorstw, trudno oprzeć się wrażeniu, że czas praktycznego i powszechnego wykorzystania LCA nadchodzi. Jest to informacja ważna dla polskich przedsiębiorstw, dla których koncepcja cyklu życia w ujęciu środowiskowym może być nowością. Warto zatem przybliżyć tę problematykę i zasygnalizować jej istotność, co jest głównym celem niniejszego artykułu.
EN
Environmental life cycle assessment, known in short as LCA, is the so-called methodical basis of product environmental footprint (PEF). In view of ongoing pilot projects of the European Commission in order to harmonise the organic products market and the development of common methods for measuring environmental performance in the life cycle of products and businesses, it seems obvious that the time of both practical and widespread use of LCA is coming. This information is important for Polish enterprises for which a life cycle concept in environmental perspective may be a novelty. Therefore, this issue should be brought closer and its significance indicated, which is the main purpose of this article.

Publisher

Year

Issue

Pages

28-31

Physical description

Dates

published
2015-10

Contributors

 • prof. nadzw. UEP, Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych, Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

References

 • Guinée J.G. (red.), Handbook on Life Cycle Assessment. Operational guide to the ISO standards. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2002.
 • Guinée J.G. et al., Life Cycle Assessment: Past, Present, and Future, “Environ. Sci. Technol” 2011, nr 45, s. 90–96.
 • Kemna R. et al, Methodology for Ecodesign of Energy-related Products.Methodology Report Part 1: Methods Brussels/ Delft, 28 November 2011, www.vhk.nl/downloads/473/MEErP%20Methodology%20Part%201%20Final.pdf.
 • Kemna R. et al., Methodology for Ecodesign of Energy-related Products. Methodology Report Part 2: Environmental policies & data Brussels/ Delft, 28 November 2011, www.vhk.nl/downloads/473/MEErP%20Methodology%20Part%202%20Final.pdf.
 • Klöpffer W., Heinrich A.B., 2005 − The 10th Anniversary Volume of Int J LCA, “Int J Life Cycle Assess” 2005, nr 10 (2), s. 95-96.
 • Kurczewski P., Life cycle thinking in small and medium enterprises: the results of research on the implementation of life cycle tools in Polish SMEs—part 1: background and framework, “Int J Life Cycle Assess” 2014, nr 19 (3), s. 593-600.
 • Kurczewski P., Lewandowska A., Wymogi Ekoprojektowania Odkurzaczy Według Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 666/2013, „Inżynieria Ekologiczna” 2014, nr 36, s. 164-176.
 • Presutto M., Testowanie urządzeń AGD. Podsumowanie w zakresie procedur testowania urządzeń i  dobrych praktyk, Come On Labels Wspólna polityka w  AGD — Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego: etykiety energetyczne. Raport końcowy, 2013, www.come-on-labels.eu/o-projekcie-pl/dokumenty-projektu-pl.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 666/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady 2009/125/WE w  odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla odkurzaczy, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 192 13.7.2013.
 • Witczak J. et al., Life cycle thinking in small and medium enterprises: the results of research on the implementation of life cycle tools in Polish SMEs—part 2: LCA related aspects, “Int J Life Cycle Assess” 2014, nr 19 (4), s. 891-900.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-6422

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03b82f7a-b693-4f8c-8ec2-abdd4a5a8460
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.