Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4 (369) Tom I | 435-446

Article title

The Evolution of Districts’ Public Debt and the Budgetary Deficit in the Light of the Act on Debt Ratio of Local Government Units, in Force since 2014

Content

Title variants

PL
Ewolucja powiatowego długu publicznego i deficytu budżetowego w świetle ustawy o stopie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, obowiązującej od roku 2014
RU
Эволюция государственного долга и бюджетного дефицита на уровне повята в свете Закона о долговой нагрузке единиц местного самоуправления, действующего с 2014 г.

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Ustawa o finansach publicznych, stosowana od roku 2014, wprowadziła stopę zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Jest to wskaźnik obarczony wielu wadami, w znacznym stopniu utrudniający realizację inwestycji zewnętrznych w jednostkach samorządu terytorialnego. Innym ograniczeniem jest wymóg nadwyżki operacyjnej, która de facto uniemożliwia konstytucyjnym organom lokalnych władz przyjęcie budżetu, w którym planowane bieżące wydatki są wyższe od planowanych bieżących przychodów. W konsekwencji zmusza to w wielu wypadkach władze lokalne do obniżania wydatków, do wprowadzania programu postępowania naprawczego. Badaniem objęto powiatowe jednostki samorządowe województwa zachodniopomorskiego, zaś jego celem było porównanie stopy zadłużenia i możliwości wpływania na zdolność do spłaty zadłużenia.
EN
The Public Finance Act introduced the debt ratio of the local government units, applying from 2014. It is an indicator with many shortcomings, impeding significantly the implementation of the external investments in local government units. Another restraint is the requirement of the operating surplus which in fact, prevents the constitutive organs of the local authorities from adopting of the budget in which the planned current expenditure is higher than the planned current revenue. In consequence, it forces the local authorities to reduction in expenditure and in many cases, to introduction of the recovery programme. The research covered the district government units of the West Pomeranian Voivodeship and its aim was to compare the debt ratio and the possibility to influence the debt repayment capacity.
RU
Закон о государственных финансах, вступивший в силу в 2014 г., ввел долговую нагрузку на единицы местного самоуправления. Это индикатор со многими недостатками, в значительной степени затрудняющий внедрение внешних инвестиций в единицах местного самоуправления. Иным ограничением является требование наличие операционного излишка, который по существу препятствует конституционным органам властей на местах в принятии бюджета, в котором планируемые текущие расходы превышают планируемые текущие доходы. В результате это заставляет органы местной власти уменьшать расходы и во многих случаях вводить исправительную программу. Изучение охватило единицы местного управления на уровне повята Западнопоморского воеводства, а его целью было сопоставление долговой нагрузки и возможности оказывать воздействие на способность погашать задолженность.

Year

Pages

435-446

Physical description

Contributors

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
 • Starostwo powiatowe w Wałczu

References

 • Adamiak J. (2012), Wieloletnia prognoza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami lokalnymi, (w:) Finanse samorządu terytorialnego po zmianach wprowadzonych przez ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, „Finanse Komunalne”, nr 1-2.
 • Drozdowski R., Jóźwiak M., Wiktorowska U., Walczak P. (2009), Nowa ustawa o finansach publicznych. Poradnik dla samorządowców, MUNICIPIUM SA, Warszawa.
 • Dylewski M. (2011), Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w świetle kryzysu finansów publicznych, (w:), Dylewski M., Filipiak B. (red.), Zarządzanie finansami sektora publicznego.
 • Decyzje, instrumenty, ryzyko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Dylewski M. (2011b), Metodyka badania sytuacji ekonomiczno-finansowej powiatów i gmin w oparciu o nową i stara ustawę o finansach publicznych, (w:) Lubińska T. (red.), Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
 • Gonet W. (2011), Przyczyny i rodzaje deficytu budżetowego w jednostkach samorządu terytorialnego, (w:) Zając W. (red.), Deficyt budżetowy i jego wpływ na działalność jednostek samorządu terytorialnego, UR, Rzeszów.
 • Kluka L, Kluza K. (2012), Symulacja wpływu zmian ustawowych na dostępność finansowania dla JST. Nowe formy finansowania zadań samorządowych, (w:) Finanse samorządu terytorialnego po zmianach wprowadzonych przez ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, „Finanse Komunalne”, nr 1-2.
 • Młynarczyk A. (2012), Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego a państwowy dług publiczny, (w:) Finanse samorządu terytorialnego po zmianach wprowadzonych przez ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, „Finanse Komunalne”, nr 1-2.
 • Stolorz-Krzisz E. (2012), Równowaga budżetowa w teorii i praktyce, (w:) Finanse samorządu terytorialnego po zmianach wprowadzonych przez ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, „Finanse Komunalne”, nr 1-2.
 • Swianiewicz P, Łukomska J. (2015), W pułapce łatwych kredytów. Ranking zadłużenia samorządów, „Wspólnota”, nr 18.
 • Swianiewicz P. (2011), Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki samorządowe, MUNICIPIUM SA, Warszawa.
 • Szewczuk A. (2009), Dług lokalny szansą na realizację strategii rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, (w:) Filipiak B., Szewczuk A. (red.) Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 526.
 • Uryszek T. (2011), Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego a ich działalność inwestycyjna, (w:) Dylewski M., Filipiak B. (red.), Zarządzanie finansami sektora publicznego – decyzje, instrumenty, ryzyko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Wankiewicz B. (2009), Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej. Obszary rozwoju – rozwiązania modelowe, CeDeWu, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03ba0d8f-c359-4135-a8b2-cc30439e9490
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.