PL EN


2019 | 3(45) | 59–72
Article title

Fantazje w dynamice dewiacji i przestępstw seksualnych

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Fantasies in the dynamics of the sexual deviance and offenses
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł zawiera przegląd poglądów i badań dotyczących wpływu fantazji na dewiacje i przestępstwa seksualne. Został podzielony na dwie zasadnicze części. W pierwszej przedstawiono poglądy i wyniki badań nad rolą fantazji wypływające z tradycji kognitywno-behawioralnej, w drugiej zaś poglądy reprezentowane przez psychoanalityków. W artykule starano się wykazać, że pomiędzy tymi dwoma sposobami interpretacji wpływu fantazji na dewiacje i przestępstwa seksualne istnieje wiele zbieżności. Ponadto podkreślono fundamentalne znaczenie omawianych w artykule prawidłowości dla skutecznej terapii, ukazując równocześnie wielką trudność, jaką napotyka terapeuta starający się nauczyć pacjenta panowania nad jego fantazjami, a także przekonać o niezbędności tego wysiłku.
EN
The article contains a review of research on the impact of fantasy on deviations and sexual offenses. It is divided into two main parts. The first one presents the views and results of research on the role of fantasy arising from the cognitive-behavioral tradition, while the second one presents the views presented by psychoanalysts. Efforts have been made to show that there are many convergences between these two ways of interpreting the impact of fantasy on skew and sexual offenses. In addition, the article emphasizes the fundamental importance of the regularities discussed in the textforan effective therapy. At the same time it showsa great difficulty encountered by a therapist who is trying to teach the patient to control his or her fantasies, as well as show them the necessity of this effort.
Contributors
 • Wyższa Szkoła Menedżerska, ul. Kawęczyńska 36, 03-727 Warszawa; tel. +48 22 5900700
References
 • Arundale, J. (1999). Notes on case of pedophilia. W: S. Ruszczynsky, S. Johnson (red.), PsychoanalyticPsychotherapy in the Kleinian tradition (s. 135–151). London: Routledge.
 • Bartels, R.M., Beech, A.R. (2016). Theories of deviant sexual fantasy. London: Wiley-Blackwell.
 • Bartels, R.M., Beech, A.R., Harkins, L. (2014). Reacting fast, imagining slow. The dual-processmodel of sexual thinking. Paper presented at the 32 Annual Conference: International Associationfor the treatment of Sexual Offenders. Porto 2014, September.
 • Brogden, W.J. (1939). Sensory preconditioning. Journal of Experimental Psychology, 25, 323–332.
 • Fenichel, O. (1945). The psychoanalytic theory of neurosis. New York: W.W. Norton.
 • Freud, Z. (1991). Poeta i fantazjowanie. W: K. Pospiszyl, Zygmunt Freud. Człowiek i dzieło. Wrocław:Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Freud, Z. (2000). Z historii nerwicy dziecięcej. W: Z. Freud, Dwie nerwice dziecięce. Tłum.R. Reszke. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 • Gee, D., Belofastov, A. (2007). Profiling sexual fantasy: Fantasy in sexual offending in the implicationsfor criminal profiling. W: N. Kosis (red.), Criminal profiling. International theory,research and practice. Totowa, NJ: Humana Press.
 • Gee, D., Devilly, G.J., Ward, T. (2004). The content of sexual fantasies for sexual offenders. SexualAbuse. A Journal of Research and Treatment, 16, 315–331.
 • Gee, D.G., Ward, T., Belofastov, A., Beech, A.R. (2006). The structural properties of sex fantasiesfor sexual offenders. A preliminary model. Journal of Sexual Aggression, 12, 213–226.
 • Gee, D.G., Eard, T., Eccleston, L. (2003). The function of sexual fantasies for sexual offenders.A preliminary model. Behavior Changes, 20, 44–60.
 • Jung, K.G. (1912). The theory of psychoanalysis. Collected Works. Vol. 4. New York: PrincetonUniversity Press.
 • Kalsched, D. (2015). Wewnętrzny świat traumy. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Laws, D.R., Marshall, W.L. (1990). A conditioning theory of the etiology and maintenance ofdeviant sexual preference and behavior. W: W.L. Marshall, D.R. Laws, H.E. Barbaree (red.),Handbook of sexual assault (s. 209–230). New York: Plenum Press.
 • MacCulloch, M., Gray, N., Watt, A. (2000). Britain’s sadistic murderer syndrome reconsidered.A associative account of the etiology sadistic sexual fantasy. The Journal of Forensic Psychiatry,11, 401–418.
 • McGuire, R.J., Carlisle, J.M., Young, B.G. (1965). Sexual deviation as conditional behavior: A hypothesis.Behavior Research and Therapy, 2, 185–190.
 • Murray, J.L. (2011). The role of fantasy in mass and serial murders. Tempe: Arizona University Press.
 • Pospiszyl, K. (2008). Przestępstwa seksualne. Warszawa: WN PWN.
 • Pospiszyl, K. (2012). Sny pedofila drogą poznania jego skłonności. W: T. Zacharuk, M. Konopczyński(red.), Dialog w integracji i reintagracji społecznej: z okazji czterdziestolecia pracynaukowej prof. Lesława Pytki (s. 161–173). Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.
 • Pospiszyl, K. (2018). Studia nad dynamiką wczesnej socjalizacji. W: W. Ambrozik, A. Kieszkowska,K. Sawicki (red.), Współczesne dylematy resocjalizacyjne. W stronę twórczej resocjalizacji.Księga jubileuszowa dedykowana prof. Markowi Konopczyńskiemu. Kraków: OficynaWydawnicza Impuls.
 • Schinaia, C. (2016). Pedofilia. Psychoanaliza i świat pedofila. Sopot: GWP.
 • Szpak, M. (2013). Nieświadoma fantazja jako przedmiot naukowej dyskusji w Brytyjskim TowarzystwiePsychoanalitycznym w latach 1943–1944. Psychoterapia, 3(166), 47–54.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-03be36cf-1347-451a-869e-773875a4fede
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.