Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 100 | 85-95

Article title

Budżet w układzie zadaniowym w samorządach gminnych : determinanty wdrożenia

Title variants

EN
Budget in Sentence Arrangement in Commune Self-Governments : Determinants of the Implementation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Od zarania dziejów i czasu pierwszych prób tworzenia organizacji obywatelskich przejmujących na siebie obowiązek realizacji potrzeb mieszkańców, których sami nie mogą sobie zapewnić, w tym przede wszystkim bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, można zaobserwować ścieranie się dwóch koncepcji utworzenia samorządów terytorialnych. Z jednej strony koncepcji opowiadającej się za przekazaniem takim związkom publicznym większego obszaru uprawnień i z drugiej strony pozostawienie ich przede wszystkim jednostkom/obywatelom. Także w nauce od wielu lat toczy się dyskusja o relacjach i roli poszczególnych elementów, w tym przede wszystkim obywateli/suwerena z jednej strony i z drugiej organów władzy i administracji publicznej (polityków) oraz szeroko rozumianej biurokracji i pracowników sektora publicznego w państwie. W obrębie tej dyskusji podkreśla się rolę lokalnej polityki finansowej, jako miernika rozwoju, ale też czynnika powszechnej społecznej edukacji. Albowiem wdrożenie czytelnych zasad lokalnej polityki finansowej, zasad opierających tę politykę na planowaniu wieloletnim w układzie zadaniowym, spełnia realizację wielu funkcji nowoczesnego planowania lokalnego. Zwrócenie uwagi na te właśnie kwestie, i w ich obrębie występujące relacje, ma w prezentowanym opracowaniu i opinii autorów podstawowe znaczenie w dyskusji nad wdrożeniem w sektorze publicznym transparentnych metod zarządzania, w tym zarządzania publicznymi zasobami finansowymi.
EN
From history and the time the first attempts to create civil organisations taking on responsibility for the implementation of needs, which they themselves may not ensure the, including primarily safety external and internal, can be observed abrasion to the two concepts of the creation of a local and regional authorities. On the one hand the concept of arguing for the transfer of the unions public a larger area powers and on the other hand, leaving them individuals / citizens. Also in science from many years there is a discussion about relations and the role of individual elements, in this first of all citizens / of overlord on the one hand, and on the other authorities and public administration (politicians) and the broad sense bureaucracy and public sector employees in the country. Within this discussion emphasise the role of local financial policy as the meter of development and also a factor of the universal social education. Because clear rules for the implementation of the local financial policy, rules for the agreement-based this policy on the multiannual programming in the activity-based / sentence arrangement meets the implementation of the many functions of a modern local planning. Drawing attention to precisely these issues and within them occurring relationship is behind the development and opinion of the authors of the fundamental importance in the discussion of the implementation in the public sector transparent management methods, including the management of public financial resources.

Contributors

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

References

 • Hardt Ł., De Jong M., Budżet zadaniowy, jako narzędzie poprawy jakości rządzenia w Polsce, Sprawne Państwo Program Ernst & Young, Warszawa 2011.
 • Kozłowski A.J., Kwalifikacje radnych a zarządzanie zasobami gminy. Identyfikacja - Diagnoza - Kierunki zmian. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2012.
 • Kozłowski A.J., Czaplicka-Kozłowska I. Z., Zarządzanie finansami w samorządzie terytorialnym. Wybrane zagadnienia. Pracownia Wydawnicza ElSet Olsztyn dla Wyższej Szkoły Biznesu w Pile, Piła 2011.
 • Kozłowski A.J., Czaplicka-Kozłowska I.Z., Samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem. Wybrane problemy. Pracownia Wydawnicza ElSet, Olsztyn 20l0.
 • Kozłowski A.J., Samorząd terytorialny w Polsce. Historia, ustrój, finanse, zarządzanie, Soft Vision Oficyna Wydawnicza Szczecin 1997.
 • Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis, Warszawa 2007.
 • Milton i Rose Friedman, Tyrania status quo; tł. Marzena Walasik, Wydaw. Panta, Sosnowiec 1997.
 • Niewiadomski Z., (red.), Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, Difin, Warszawa 2001.
 • Osiatyński J., Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, PWN, Warszawa 2006.
 • Redburn Stevens F., Schea Robert J., Performance Management and Budgeting, M.E. Sharpe. Inc. 2008.
 • Rudzka-Lorentz Cz., Sierak J., Zarządzanie finansami w gminach, [w:] Sochacka-Kry-siak H., Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, SGH, Warszawa 2003.
 • Schick A., The Performing State: Reflection on an Idea Whose Time Has Come but Whose Implementation Has Not, "OECD Journal on Budgeting" 2003, vol. 3, no. 2.
 • Wernik A., Finanse publiczne. Cele, struktury, uwarunkowania, PWE, Warszawa 2007.
 • William G. Arnold, Performance Budgeting: What Works, What Doesn't, Management Concepts 2008, page 3 and 8.

Notes

PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03bf48fd-87ee-4061-b0b5-a0fe2fe7f549
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.