Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 6(942) | 125-141

Article title

Prawa pracownicze w stanach nadzwyczajnych

Title variants

EN
Employee Rights during States Requiring Extraordinary Measures

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem artykułu są zagadnienia związane z prawami pracowniczymi w trakcie stanów nadzwyczajnych, tj. stanu wojennego, stanu wyjątkowego oraz stanu klęski żywiołowej. W wymienionych okresach ustawodawca zezwala na ograniczenie niektórych podstawowych praw pracowniczych, jak: prawo do strajku, prawo zrzeszania się, wolność pracy, prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy czy prawo do wypoczynku. Celem artykułu jest ocena, czy i w jakim zakresie wskazane regulacje ograniczające prawa pracownicze spełniają kryteria funkcjonalne z perspektywy potrzeb sytuacyjnych państwa oraz ograniczeń praw człowieka i obywatela.
EN
The subject of this study is issues related to employee rights during states requiring extraordinary measures, such as martial law, a state of emergency or a state of natural disaster. The legislature permits a situation in which some fundamental employee rights are limited, such as the right to strike, freedom to work, the right to safe and hygienic conditions of work, and the right to rest. The Author estimates if and to what extent regulations that limit some employee rights fulfill functional needs from the perspective of the State’s needs and limits on human and citizen rights.

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Prawa Publicznego, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland

References

 • Banaszak K. [2012], Konstytucja RP. Komentarz, C.H. Beck,Warszawa.
 • Baran K.W. [2010], Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Brzeziński M. [2007], Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Eckhardt K. [2004], Dopuszczalność derogacji prawa do równego traktowania i zakazu dyskryminacji w czasie stanów nadzwyczajnych [w:] Zasada równości w prawie, Konferencja naukowa, Rzeszów, 16 października 2003 r., red. H. Zięba-Załucka, M. Kijowski, Wydawnictwo Pobitno, Rzeszów.
 • Garlicki L. [2001], Przesłanki ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności (na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego), „Państwo i Prawo”, z. 10.
 • Oniszczuk J. [2010], Wolności i prawa pracownicze w warunkach stanów nadzwyczajnych [w:] Zarys systemu prawa pracy, t. 1: Część ogólna prawa pracy, red. K.W. Baran, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Ruczkowski P. [2002], Komentarz do ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.02.62.558), LEX.
 • Skrzydło W. [2013], Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, LEX.
 • Winczorek P. [2008], Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Liber, Warszawa.
 • Wojtyczek K. [2002], Zasada proporcjonalności [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa.
 • Wołpiuk W.J. [2002], Państwo wobec szczególnych zagrożeń, Scholar, Warszawa.
 • Zarys systemu prawa pracy, t. 1: Część ogólna prawa pracy [2010], red. K.W. Baran, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Żołyński J. [2010], Komentarz do ustawy o związkach zawodowych [w:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Żołyński J. [2011], Pracodawca a związki zawodowe. Wybrane problemy zbiorowego prawa pracy, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Akty prawne:
 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 XII 1966 r., Dz.U. z 1977 r., nr 38, poz. 167.
 • Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, otwarta do podpisu 4 XI 1950 r., po uzyskaniu niezbędnych 10 ratyfikacji weszła w życie 3 IX 1953 r., ratyfikowana przez Polskę 19 I 1993 r.
 • Ustawa z dnia 23 V 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Dz.U. nr 55, poz. 236.
 • Ustawa z dnia 23 V 1991 r. o związkach zawodowych, t.j.: Dz.U. z 2001 r., nr 79, poz. 854.
 • Ustawa z dnia 23 V 1991 r. o organizacjach pracodawców, Dz.U. nr 55, poz. 235.
 • Ustawa z dnia 18 IV 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, Dz.U. nr 62, poz. 558.
 • Ustawa z dnia 21 VI 2002 r. o stanie wyjątkowym, Dz.U. nr 113, poz. 985.
 • Ustawa z dnia 29 VIII 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 156, poz. 1301.
 • Ustawa z dnia 22 XI 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela, Dz.U. nr 233, poz. 1955.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03c4c45e-128b-4fd2-95f5-ec3a11932879
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.