Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 50 | 370-379

Article title

Przygotowanie do emerytury w kontekście rozwoju kapitału ludzkiego osób starszych – prezentacja wyników badania BALL – Be Active through Lifelong Learning

Content

Title variants

EN
Preparation for retirement in the context of the development of human capital of older people – presentation of the results of the research, BALL – Be Active through Lifelong Learning
RU
Подготовка к выходу на пенсию в контексте развития человеческого капитала пожилых людей – презентация результатов исследования BALL – Be Active through Lifelong Learning

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W kontekście zasobów kapitału ludzkiego osób starszych równolegle z rozwojem aktywności społecznej tej grupy wiekowej postępować powinien proces zwiększania aktywności edukacyjnej, tego typu aktywność umożliwia bowiem nie tylko poszerzenie wiedzy i nabywanie nowych umiejętności czy kompetencji, ale pozwala również na aktualizację umiejętności czy wiedzy już posiadanej, co w sposób szczególny wiąże się ze zdolnością i chęcią do aktywnego i umiejętnego przygotowywania do emerytury. Osiągnięcia edukacyjne osób dorosłych traktowane są jako wskaźnik wiedzy i umiejętności dostępnych w gospodarce. Szeroko rozumiana aktywność wzmacnia potencjał osób starszych w zakresie aktywnego udziału w życiu społeczeństwa poprzez płatne zatrudnienie, wolontariat, aktywny udział w życiu obywatelskim i zaradność w samodzielnym życiu. Artykuł prezentuje wybrane wyniki badania zrealizowanego w ramach projektu BALL (Be Active through Lifelong Learning) Erasmus + w trzech zasadniczych obszarach: postrzeganie emerytury i stosunek do niej, stopień przygotowania do emerytury w czterech zasadniczych obszarach: finansów, uczenia się, rozwoju osobistego i aktywnej emerytury i preferowanych formy działań przygotowujących do emerytury.
EN
In the context of the human capital of older people in parallel with the development of social activity of this age group, the process of educational activity increasing should occur. This type of activity makes it possible not only to increase the knowledge and acquisition of new skills and competencies, but also to update already held skills or knowledge, which is especially associated with the ability and willingness to actively and skillfully prepare for retirement. Educational achievements of older people are considered as an indicator of knowledge and skills available in the economy. Widely understood activity enhances the potential of older people to actively participate in the society through paid employment, volunteering, active participation in civic life and resourcefulness to independent life. The article presents the selected results of the research conducted within the project BALL (Be Active Through Lifelong Learning) Erasmus +, in three main areas: the perception of retirement and attitude towards it, the degree of preparation for retirement in four main areas: finance, learning, personal development and active retirement as well as preferred forms of actions to prepare for retirement.

Year

Volume

50

Pages

370-379

Physical description

Contributors

 • Katedra Socjologii Wychowania i Edukacji Instytut Socjologii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

 • Aleksander T., 1996, Cele, kierunki i funkcje edukacji dorosłych [w:] Wprowadzenie do andragogiki, red. T. Wujek, ITE, Radom–Warszawa.
 • Diagnoza społeczna, 2013, http://analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/DS2013/Raport_glowny_Diagnoza_Spoleczna_2013.pdf (26.08.2016).
 • Domański S.R., 1993, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 • Eurostat, People in the EU: Who Are We and How Do We Live?, 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7089681/KS-04-15-567-EN-N.pdf/8b2459fe-0e4e-4bb7-bca7-7522999c3bfd (20.01.2017).
 • Makowski K. (2000), Kapitał ludzki w skali mikroekonomicznej, „Monografie i Opracowania SGH”, nr 470.
 • Matusiak M., 2009, Kierunki dyskusji nad kapitałem ludzkim w naukach społecznych [w:] Kapitał ludzki – innowacje – przedsiębiorczość, red. P. Niedzielski, K. Poznańska, K.B. Matusiak, Wyd. Naukowe US, Szczecin.
 • Omyła-Rudzka M., 2012, Polacy wobec własnej starości, CBOS BS/94/2012.
 • Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., 2000, Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, PWN, Warszawa.
 • Solarczyk-Szwec H., Wykształcenie jako czynnik włączania i wyłączania społecznego, http://zawszeaktywny.byd.pl/userfiles/files/PUBLIKACJA%2011-WYKSZTA%C5%-81CENIE%20JAKO%20CZYNNIK%20W%C5%81%C4%84CZANIA%20I%20WY%C5%81%C4%84CZANIA%20SPO%C5%81ECZNEGO.pdf (26.08.2016).
 • OECD, 2001, The Well-being of Nations. The Role of Human and Social Capital, http://www.oecd.org/dataoecd/36/40/33703702.pdf (26.08.2016).
 • Tylikowska A., 2013, Jak się starzejemy? – aspekty psychologiczne [w:] Edukacja osób starszych. Uwarunkowania – trendy – metody, Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03c50948-2886-46da-8909-db738d30a08b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.