Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 3 | 2 | 48-59

Article title

Możliwości zastosowania metod relatywizacji w systemach zarządzania bezpieczeństwem żywnośc

Content

Title variants

EN
Application of relativisation methods in food safety management systems

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono potencjalne kierunki zastosowania relatywizacji w różnych obszarach systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Scharakteryzowano metody metryzacji, taksacji, rozstrzygania alternatywnego, oceny uwarunkowanej, segregacji szczegółowej i przybliżonej oraz porównania stopniowanego. W opracowaniu przedstawiono przykłady praktycznego zastosowania poszczególnych metod relatywizacji, w odniesieniu do mierzalnych i niemierzalnych kryteriów bezpieczeństwa żywności. Wskazano główne kierunki zastosowania relatywizacji w monitorowaniu stanu bezpieczeństwa środków spożywczych, stanowiące racjonalne podstawy podejmowania działań doskonalących w systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Year

Volume

3

Issue

2

Pages

48-59

Physical description

Contributors

 • Dr inż., Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

 • Borys T. (1980), Elementy teorii jakości, PWN, Warszawa.
 • Dzwolak (2011a), Klasyczne i nowe narzędzia MRM w systemach zarzą-dzania bezpieczeństwem żywności, Med. Wet., 4(67).
 • Dzwolak W. (2011b), Metodologia oceny użyteczności dokumentów systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, [w:] Towaroznawstwo żywności w zapewnieniu potrzeb konsumenta, Pachołek B., Małecka M. (red.), Zesz. Nauk. UE w Poznaniu, 206.
 • Dzwolak W. (2012a), Oceniamy potencjalne ryzyko. Podstawy anali-zy zagrożeń w gastronomii, Przegląd Gastronomii, 3/12.
 • Dzwolak W. (2012b), Metody inżynierii jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności, Zeszyty Naukowe UE w Krakowie (w przygotowaniu).
 • Kolman R. (1970), Badanie wyrobów metodą uśrednionych znamion jakości, Biblioteka Poradników Jakości, Bydgoszcz.
 • Kolman R. (1992), Inżynieria jakości, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Kolman R. (2003), Zastosowania inżynierii jakości. Poradnik. „AJG” Spółka z o.o., Zakład Pracy Chronionej – Oficyna Wydawnicza, Bydgoszcz.
 • Kolman R. (2009), Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach jakości, Wyd. Placet, Warszawa.
 • Kosieradzka A. (2004), Metoda wielokryterialnej oceny produktywności, „Zarządzanie Przedsiębiorstwem”, nr 2

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03c67b7a-efd2-4446-9eae-91bf9f2d4048
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.