PL EN


2017 | 41 | 127-136
Article title

Korelatywność emocji z kreatywnością osoby ludzkiej

Content
Title variants
EN
The Role of Emotions in a Person’s Creativity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst dotyczy emocji oraz ich wpływu na kreatywność osoby ludzkiej. Zaprezentowano wieloskładnikowe podejście do problemu badawczego, które wpisuje się w nurt poszukiwań empirycznych. Najpierw autorzy przedstawiają krótką prezentację definicyjną emocji, a następnie przytaczają ogólne ujęcia i rozumienia kreatywności we współczesnej nauce. Ograniczają się przy tym do rudymentarnego opisu i ogólnych rozważań. Prowadzone analizy badawcze prowadzą do wniosku, że emocje są fenomenami złożonymi a ich rola jest fundamentalna dla kreatywności i działalności człowieka.
EN
The article concerns emotions and their influence on creativity. It presents a multi-faceted approach to the research problem, which is deeply rooted in the trend of empirical research. Firstly, the authors include a short definitional presentation of emotions, and then they proceed to present general views on creativity and how it is understood in modern science. At the same time they only deal with rudimentary description and general discussion. The research analyses lead to the conclusion that emotions are complex phenomena and their role is fundamental for a person’s activity and creativity.
Year
Issue
41
Pages
127-136
Physical description
Contributors
 • Wydział Teologiczny Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń
 • Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej Gdynia
References
 • Arystoteles, Retoryka.
 • Benedikt, A., Mowa ciała, Wrocław 2002.
 • Cichosz, W., Wychowanie chrześcijańskie wobec postmodernistycznej prowokacji, Gdańsk, 2001.
 • Cichosz ,W., Między nagrodą a karceniem: rola systemów motywacyjnych w edukacji, „Gdyński Kwartalnik Oświatowy” 2004, nr 1, s. 64–68.
 • Cichosz, W., Możliwości dialogu chrześcijańskiego ze współczesną edukacją polską, Pelplin 2013.
 • Dąbrowski, A., Czym są emocje? Prezentacja wieloskładnikowej teorii emocji, „Analiza i Egzystencja”, 2014, nr 27, s. 123-146.
 • Dąbrowski, A., Kontrowersje wokół intencjonalnego charakteru emocji, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, 2015, nr 3(95), s. 57-73.
 • Dąbrowski, A., Wpływ emocji na poznawanie, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, 2012, nr 3, s. 315-336.
 • Drożdż, M., Obszary dyskursu o wartości ludzkiego życia, „Studia Socialia Cracoviensia”, 2015, nr 2(13), s. 25-39.
 • Elster, J., Alchemies of the Mind: Rationality and the Emotions, New York 1999.
 • Florida, R., Narodziny klasy kreatywnej, Warszawa 2010.
 • Hurlock, E., Rozwój dziecka, Warszawa 1985.
 • Imbir, K., Jarymowicz M., Dyfuzyjny wpływ emocji (automatycznych vs. refleksyjnych) na formułowanie sądów, „Psychologia Społeczna”, 2013, t. 8, nr 3(26), s. 251-261.
 • Jarymowicz, M., O dynamice emocji wzbudzanych automatycznie bądź refleksyjnie, w: Dynamika emocji. Teoria i praktyka, red. D. Doliński, W. Błaszczak, Warszawa 2011, s. 13-30.
 • Jarymowicz, M., Próby pomiaru regulacyjnej roli ideałów: poziom emocjonalności aksjologicznej a przejawy postaw społecznych, „Przegląd Psychologiczny”, 2012, t. 55, nr 4, s. 411-425.
 • Jasielska, D., Znaczenie emocji pozytywnych o genezie automatycznej i refleksyjnej jako przesłanek poczucia szczęścia, rozprawa doktorska napisana na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013 (Biblioteka UW).
 • Lisica, J., Dynamizm aretologicznego ukierunkowania wychowania moralnego w świetle cnoty cierpliwości hypomone, „Studia Humanistica Gedanensia”, 2014, t. 3, s. 45-64.
 • Nęcka, E., Psychologia twórczości, Gdańsk 2001.
 • Oathley, K., Emotions: A Brief History, Oxford 2004.
 • Oathley, K., Jenkins J.M., Understanding emotions, Cambridge 1996.
 • Parkinson, B., Emocje, w: Emocje i motywacja, red. B. Parkinson, A. M. Colman, przekł. I. Sowa, Poznań 1999, s. 15-17.
 • Włodarczyk, M., Teoria pozytywnej emocjonalności Barbary Fredrickson, http://www.ppp1.wroc.pl/ teoria_pozytywnej_emocjonalnosci_.pdf, [dostęp: 26.06.2016].
 • Wojtaszewska, M. (red.), Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki, Warszawa 2010.
 • Wojtoszek, K., Kreatywne myślenie w tworzeniu procesu innowacji. Zarządzanie emocjami, w: L. Kowalczyk, F. Mroczko (red.), Współczesne instrumenty innowacji. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych, Wałbrzych 2015, t. 36, s. 127-136.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-03d3a19f-de52-46ac-a27a-a7e47196ccbc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.