Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | (10) 2015 | 125-132

Article title

Perspektíva reálnych experimentov vo vzdelávaní

Content

Title variants

EN
The perspective of real experiments in education

Languages of publication

SK

Abstracts

SK
Reálny experiment v prírodovedných a technických predmetoch je ich významnou súčasťou. Umožňuje žiakovi/študentovi hlbšie pochopenie príčinných súvislostí medzi prírodovednými javmi a procesmi, ktoré sú predmetom skúmania technických odborov. Umožňuje pochopenie odvodenia teoretických vzťahov a predpovedania alebo predvídania vývoja procesov a chovania sústav za daných vnútorných a vonkajších podmienok. Vo vzdelávaní je experiment tým prostriedkom, ktorý významne pôsobí na rozvoj kreatívneho myslenia žiakov/študentov a na získavanie praktických zručností, ktoré budú potrebovať pri ich budúcom pracovnom uplatnení. Napriek tomu, že informačné technológie, ktoré v ostatných rokoch výrazne ovplyvňujú obsah, formy a prostriedky vzdelávania, reálne experimenty majú aj v súčasnosti svoje opodstatnenie vo vzdelávaní v prírodovedných a technických predmetoch.
EN
The real experiment in the natural and technical subjects is their important part. It allows pu-pils/students a deeper understanding of the causal relationship between natural science phenomena and processes that are investigated in technical fields. It also allows to understand the derivation of theoretical relationships and predicting and anticipating the development of the process and the be-havior of the system in different internal and external conditions. In education, the experiment is such means which significantly influences the development of creative thinking of pupils/students and on gaining practical skills needed in their future job. Although the information technologies in recent years greatly influence the content and forms of education, the real experiments have currently a justified use in the education in nature science and technical subjects.

Year

Volume

Pages

125-132

Physical description

Contributors

 • Univerzita Konstanina Filozofa
author
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

References

 • Abdulwahed M., Nagy Z.K., The TriLab, a novel ICT based triple access mode laboratory educa-tion model, Comput Educ 56 (2011), s. 262–274, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/ j.compedu.2010.07.023
 • Baník I., Jednoduchý experiment – materské mlieko školskej fyziky, Zborník: Tvorivý učiteľ III., Národný festival fyziky 2010, Smolenice 4–7, máj 2010, SFS, Vyd. Equilibra, s.r.o., Košice.2010, s. 58–66, ISBN 978-80-969124-9-0.
 • Blaško M., Úvod do modernej didaktiky I. (Systém tvorivo-humanistickej výučby) 2009, [online]. Dostupné na internete: http://web.tuke.sk/kip/main.php?om=1300&res=low&menu=1310.
 • Bransford J.D., Brown A.L., Cocking R.R., How people learn: brain, mind, experience, and school, National Academy Press, Washington 2004.
 • Clough M.P., Using the laboratory to enhance student learning. In Learning Science and Science of Learning, R.W. Bybee, Ed. National Science Teachers Association, Washington 2002.
 • Halušková S., Jednoduchý pokus – motivačný prvok na prednáške, Zborník: Tvorivý učiteľ II., Národný festival fyziky 2009, Smolenice 19–22, apríl 2009, SFS, Vyd. Equilibra, s.r.o., Košice.2009, s. 44–47, ISBN 978-80-969124-8-3.
 • Haverlíková V., Matejka M., SCHOLA LUDUS: EXPERIMENTÁREŇ 2009 Papierová fyzika, Bratislava: SCHOLA LUDUS, 2009. 68 s. ISBN 978-80-970379-0-1 dostupné tiež v elektronickej podobe na http://www.scholaludus.sk
 • Hofstein A., Lunetta V.N., The laboratory in science education: foundations for the twenty-first century. Laboratory of Science Education, 2004, 88(1), 28–54, DOI: http://dx.doi.org/ 10.1002/sce.10106
 • Kireš M., Rozvíjanie experimentálnych zručností študentov gymnázia, Zborník: Tvorivý učiteľ III., Národný festival fyziky 2010, Smolenice 4–7, máj 2010, SFS, Vyd. Equilibra, s.r.o., Košice.2010, s. 58–66, ISBN 978-80-969124-9-0.
 • Kolektív autorov pod vedením Věry Petráčkovej a Jiřího Krausa, Slovník cudzích slov, prvé slovenské vydanie, 1997, Slovenské pedagogické nakladateľstvo
 • Komenský J.A., 1646. Analytická didaktika, [online]. Dostupné na internete: http://muj.op-tol.cz/~richterek/data/media/didaktika.html
 • Kozík T., Aktuálne problémy technického vzdelávania, Medinárodná konferencia „Strategie tech-nického vzdelávaní v reflexi doby“, Ústí nad Labem 1–3 máj, 2011.
 • Ožvoldová M., Schauer F., Lustig, F., Integrovaný e-learning – nová metóda výučby de-monštrovaná na príklade kmitov. In: Zborník z konferencie Vzdelávanie v zrkadle doby. Ni-tra 2006: PF UKF.
 • Pavlendová G., Experimenty a príklady – dilema alebo súčinnosť, Zborník: Tvorivý učiteľ III., Národný festival fyziky 2010, Smolenice 4–7 máj 2010, SFS, Vyd. Equilibra, s.r.o., Košice 2010, s. 58–66, ISBN 978-80-969124-9-0.
 • Škoda J., Doulík P., Lesk a bída školního chemického experimentu. In BÍLEK, M. (ed.) Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX. Research, Theory and Practice in Chemistry Didactics XIX. 1. část: Původní výzkumné práce, teoretické a odborné studie, Hradec Králové: Gaude-amus 2009, s. 238–245, ISBN 978-80-7041-827-7.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-3156

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03d4388d-9a09-468a-82e5-7cac0481025f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.