Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 11 | 20 | 92-112

Article title

Rola systemów motywacyjnych służb mundurowych w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa

Content

Title variants

EN
The role of incentive systems in uniformed services in the establishment of the state security system

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Poziom bezpieczeństwa Polski i Polaków zależy od skuteczności i efektywności działania służb mundurowych, powołanych do ich ochrony. Jakość i liczba zadań realizowanych przez żołnierzy i funkcjonariuszy służących w tych formacjach jest uzależniona od kierującej nimi motywacji, kształtowanej przez stworzone do tego systemy. Istotna rola systemów motywacyjnych służb mundurowych przyczyniła się do wdrożenia programów modernizacyjnych w Siłach Zbrojnych RP oraz jednostkach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kontrole tych systemów wykazały niedoskonałości wynikające m.in. z braku wiedzy realizatorów programów oraz braku narzędzi i badań w obszarze motywowania. Jednocześnie w ich wyniku zarekomendowano usunięcie stwierdzonych mankamentów. Głównym celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie profesjonalnych narzędzi i metodyki badawczej, pozwalających diagnozować oraz ulepszać systemy motywacyjne służb mundurowych na przykładzie badań prowadzonych przez autora. Osiągnięcie powyższego celu oprócz aspektów związanych z bezpieczeństwem jest niezmiernie ważne ze względu na właściwe wydatkowanie środków publicznych inwestowanych w systemy motywacyjne służb mundurowych.
EN
The level of security of Poland and Poles depends on the effectiveness and efficiency of the uniformed services created for their protection. The quality and quantity of tasks carried out by soldiers and officers serving them depends on their motivation, shaped by incentive systems. An important role of incentive systems of uniformed services in shaping security determined actions aimed at their improvement through programs implemented in the Polish Armed Forces and formations of the Ministry of the Interior and Administration. The inspections of these systems showed the imperfections resulting from the lack of expert knowledge, tools and research in the field of motivating, at the same time recommending the removal of the identified shortcomings. The main purpose of this publication is to present professional tools and research methodology allowing to diagnose and improve incentive systems of uniformed services on the example of research conducted by the author. Achieving the above goal, apart from the aspects related to security, is extremely important, due to the proper spending of public funds invested in incentive systems of uniformed services.

Year

Volume

11

Issue

20

Pages

92-112

Physical description

Dates

published
2019-04-23

Contributors

 • doktor, funkcjonariusz Straży Granicznej. Szkoli kadrę kierowniczą SG w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, bierze udział w pracach zespołów opracowujących rozwiązania w zakresie zarządzania, prowadzi badania systemów motywacyjnych funkcjonariuszy SG.

References

 • Anusz A., Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski, budowniczy i wskrzesiciel Państwa Polskiego, Warszawa 1927, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy.
 • Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, Warszawa 1985, PWN.
 • Christianson T.E., The destruction of the 28th Infantry Division in the Huertgen Forest, w: Combined Arms in Battle Since 1939, R.J. Spiller (red.), Kansas 1992, U.S. Army College Press, s. 181–190.
 • Deci E.L., Ryan R.M., Intrinsic motivation and self-determination in human behavior, New York 1985, Plenum Press.
 • Franken R.E., Psychologia motywacji, Gdańsk 2005, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Gal R., A Portrait of the Israeli Soldier, London 1986, Greenwood.
 • Giblin M.J., Leadership and Management in Police Organizations, Los Angeles 2016, SAGE Publications.
 • Gostick A., Elton Ch., Zasada marchewki. Doceniaj i motywuj, Warszawa 2009, Wydawnictwo MT Biznes.
 • Mały słownik łacińsko-polski, J. Korpanty (red.), Warszawa 2001, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Korzeniowski L.F., Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Zarządzanie bezpieczeństwem, Warszawa 2012, Difin.
 • Kozioł L., Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, Warszawa– Kraków 2002, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kozłowski W., Zarządzanie motywacją pracowników, Warszawa 2010, CeDeWu.
 • Madden R.W., Living on the Edge: Building Cohesion and the Will to Will, w: Ch.D. Kolenda, B.R. McCaffrey, W.F. Ulmer, Leadership: The Warrior’s Art, Carlisle 2001, Carlisle, PA: Army War College Foundation Press.
 • Maslow A., Motywacja i osobowość, Warszawa 2006, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Nadler D.A., Lawler E.E., Motivation: A Diagnostic Approach, w: Readings in Managerial Psychology, H.J. Leavitt, L.R. Pondy, D.M. Boje (red.), Chicago 1989, University of Chicago Press, s. 3–19.
 • Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, Kraków 2000, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • Pietroń-Pyszczek A., Motywowanie pracowników – wskazówki dla menedżerów, Wrocław 2007, Marina.
 • Polko R., Polko P., RozGROMić konkurencję. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciężania, Gliwice 2012, Helion.
 • Porter L.W., Lawler E.E., Managerial attitude and performance, Homewood, III: R.D. Irwin, 1968.
 • Recruiting and Retention of Military Personnel, raport NATO, https://www.nato.int/ issues/women_nato/Recruiting%20&%20Retention%20of%20Mil%20Personnel. pdf [dostęp: 17 VII 2017].
 • Raport Pełnomocnika ds. Równego Traktowania w Służbach Mundurowych, w: Raport MSW o równym traktowaniu kobiet i mężczyzn w służbach, https:// mswia.gov.pl/pl/ aktualnosci/11895,Raport-MSW-o-rownym-traktowaniu-kobiet-i-mezczyzn-w-sluzbach.html [dostęp: 13 III 2014].
 • Rodrigues-Goulart F., Combat motivation, „Military Review” 2006, listopad–grudzień, s. 93–96.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Jr., Kierowanie, Warszawa 2001, PWE.
 • Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1995, „Śląsk”.
 • Sullivan G.R., Leaders for a learning organization, notatka służbowa z konferencji dowódców US Army, Fort Leavenwort, 25 marca 1994 r.
 • Thomas K.W., Intrinsic Motivation at Work, San Francisco 2009, Berrett-Koehler Publishers.
 • Thomas K., Jansen E., Intrinsic motivation in the military: models and strategic importance, Monterey 1996, Naval Postgraduate School.
 • Tracy B., Motywowanie, Warszawa 2014, MT Biznes.
 • Wawrzyniak M., Motywowanie – zrozumieć motywację, cz. 2, https://miesiecznik-benefit.pl/index.php?id=765&L=0&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_ews_pi1%5Baction%5=detail&tx_news_pi1%5Bnews%5D=2431&cHash=93fc5e3381ff8e951443405b8d131276 [dostęp: 10 VII 2016].
 • Vroom V.H., Work and motivation, New York 1964, Wiley.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU z 1997 r. nr 78 poz. 483, ze zm.). Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j.: DzU z 2017 r. poz. 2067, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.: DzU z 2018 poz. 1458, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j.: DzU z 2017 r. poz. 2365, ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny (DzU z 2004 r. nr 122 poz. 1275, ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów (t.j.: DzU z 2013 r. poz. 883).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (DzU z 2002 nr 86 poz. 787, ze zm.).
 • https://bip.mswia.gov.pl/bip/kontrole/kontrole-przeprowadzone-2/wystapienia-pokontroln/policja/2014 [dostęp: 20 II 2015].
 • https://bip.mswia.gov.pl/bip/kontrole/kontrole-przeprowadzone-2/wystapienia-pokontroln/straz-graniczna/2016 [dostęp: 27 VII 2017].
 • https://bip.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,11864.html [dostęp: 17 VII 2017].
 • https://dobryslownik.pl/slowo/morale/114435/ [dostęp: 10 IX 2018].
 • https://docplayer.pl/7745302-Stan-profesjonalizacji-sil-zbronych-rp-na-przykladzie-wybranych-jednostek-wojskowych.html [dostęp: 20 V 2014].
 • http://m.mon.gov.pl/d/pliki/dokumenty/rozne/2018/02/budzet2018.pdf [dostęp: 27 VII 2018].
 • http://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/6511,SG-w-liczbach.html [dostęp: 27 VII 2018].
 • http://nszzp.wroclaw.pl/index.php/2017/01/29/wyjaśnienie-dotyczące-sposobu-naliczania-odwyzek-w-2017/ [dostęp: 27 VII 2018].
 • https://technologie.onet.pl/nauka-i-technika/proces-szkolenia-pilotow-polskich-f-16/ q0pnej5 [dostęp: 29 VII 2018].
 • http://www.info.policja.pl/inf/organizacja/stan-zatrudnienia/120032,Stan-zatrudnienia-na-dzien-1-stycznia-2018-roku.html [dostęp: 27 VII 2018].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-1335

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03d7fe32-40f0-4fe9-88f7-1e9ece44b8b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.