PL EN


2013 | 2 | 3 | 432-442
Article title

System opieki zdrowotnej – finansowanie a dostępność do świadczeń. Wybrane zagadnienia

Authors
Content
Title variants
EN
System of healthcare – financing and availability of services. Selected issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto się oceny istniejących relacji pomiędzy płatnikiem i świadczeniodawcami oraz oceny wpływu tych relacji na dostępność do świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych na tle dokonujących się przepływów finansowych w systemie. Wykazano, że w związku z narastającą niewydolnością systemu powstała potrzeba racjonowania. Racjonowanie to przybiera w Polsce kilka postaci, np. postać list oczekujących, które zostały opisane i ocenione. Wzrost niezadowolenia społeczeństwa z poziomu opieki zdrowotnej w Polsce skłania do nabywania usług prywatnych. Autorka dokonała też oceny budżetów domowych i skłonności gospodarstw domowych do ponoszenia wydatków na zdrowie. W konkluzji stwierdzono, że obecny kształt systemu opieki zdrowotnej wymusza racjonowanie, lecz należy jak najszybciej wprowadzić elementy umożliwiające ograniczanie braku dostępności do świadczeń o co najmniej podstawowym charakterze.
Year
Volume
2
Issue
3
Pages
432-442
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • 1. Golinowska S. (2002), Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa.
 • 2. Hibner E. (2003), Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia, WSHE, Łódź.
 • 3.http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/dynamikazobo-gol_20130522.pdf, dostęp dnia 15.05.2013.
 • 4. http://www.nfz.gov.pl/new/, dostęp dnia 15.05.2013.
 • 5. Kozierkiewicz A. (2004), Koszyk świadczeń. Doświadczenia krajowe i zagraniczne, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 • 6. Łanda K. (2006), Podstawowe cechy i zasady tworzenia koszyków świadczeń zdrowotnych w wybranych krajach, Kraków.
 • 7. Maarse H. (2004), Europejska reforma służby zdrowia – doświadczenia zachodnioeuropejskie i wnioski dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 • 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 roku z póź-niejszymi zmianami w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń za środków publicznych, Dz. U. Nr 123, poz. 801.
 • 9. Rój J., Sobiech J. (2006), Zarządzanie finansami szpitala, Wolters Kluwer, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • 10. Schmidt V.H. (2004), Models of Heath Care Rationing, Current Sociology.
 • 11. Sobiech J. (2006), Problemy konstrukcji tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych w możliwych do zastosowania mechanizmach podziału usług opieki zdrowotnej, [w:] Finanse publiczne, A. Pomorska (red.), Wydawnictwo Uniwersytety Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • 12. Sytuacja gospodarstw domowych w 2011 r. w świetle wyników badań budże-tów gospodarstw domowych (2012), GUS, Warszawa.
 • 13. Szewczyk K. (2009), Bioetyka. Pacjent w systemie opieki zdrowotnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 14. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, Dz. U. nr 112, poz. 654.
 • 15. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 roku o Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Dz. U. Nr 78, poz. 483.
 • 16. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw okre-ślających kompetencje organów administracji publicznej w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa, Dz. U. Nr 106, poz. 668.
 • 17. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135.
 • 18. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie wojewódzkim, Dz.U. Nr 91, poz. 576 z późn. zm.
 • 19. Ustawa z dnia 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, Dz. U. Nr 20, poz. 153 z późn. zm.
 • 20. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-03d947cb-89ac-4d76-9ea1-a9dcb4ec559d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.