PL EN


2015 | 1 | 69-92
Article title

Sposoby nielegalnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez obywateli Ukrainy

Content
Title variants
EN
Practices Of Illegal Border Crossing Adopted By Ukrainian Citizens Attempting To Enter The Polish Republic
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest przedstawienie zjawiska nielegalnej migracji poprzez ukazanie sposobów przekraczania granicy RP, przez obywateli Ukrainy, na podstawie fałszywych dokumentów oraz opracowanie rekomendacji dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, w celu skutecznego przeciwdziałania temu zjawisku. Dokonana identyfikacja zjawiska nielegalnej migracji, w oparciu zaobserwowane przykłady, będzie pomocna w skutecznym wykrywaniu przestępstw i ich sprawców. Z uwagi na eskalację konfliktu na Ukrainie należy spodziewać się nasilenia liczby osób nielegalnie przekraczających granicę i w związku z tym niezbędnym wydaje się należyte przygotowanie funkcjonariuszy do walki z tym zjawiskiem.
EN
The main issues of this paper are the representation of the phenomenon of illegal migration by demonstrating select methods adopted by citizens of Ukraine to cross the borders into the Polish Republic, primarily consisting in the presentation of forged documents, as well as the elaboration of a practical guide for a border guard officials in order to successfully counteract this phenomenon. The detection of illegal migration by means of aforesaid investigated examples will enhance successful crime detection and offender identification. Due to the conflict escalation in Ukraine an increase of illegal border crossings is to be expected, which implies a due and sound preparation of border guard officials to counter this phenomenon successfully.
Year
Issue
1
Pages
69-92
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
References
 • Dubisz S., Uniwersalny słownik języka polskiego, tom. 2, PWN, Warszawa 2003.
 • Jurczak D., Nielegalna migracja cudzoziemców na pograniczu polsko – niemieckim 1996 -2000, WSIiE TWP, Olsztyn 2009.
 • Kapitanczuk L., Problemy ochrony granic, Analiza nielegalnej migracji jako jednego z rodzajów działalności przestępczej, Kętrzyn 2009.
 • Lisiecki M., Migracja – wartość dodana?, Migracja jako realne i potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, Lublin 2008.
 • Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1932.
 • Nowa Encyklopedia Powszechna, tom 2, 3, 4, 5, PWN Warszawa 1996.
 • Peiper L., Komentarz do kodeksu karne¬go i prawa o wykroczeniach, Kraków 1933.
 • Woźniak R. B., Socjologiczne implikacje migracji cudzoziemców w Polsce. Studium pogranicza polsko-niemieckiego, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T(CDX), Szczecin 1999 r.
 • Wróbel W., Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. T. 2, Zakamycze
 • 1999 r.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553
 • ze zm.).
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, (Dz. U. 2013 poz. 268 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, (Dz. U. 2010 nr 167 poz. 1131 ze zm.).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1683/95 z dnia 29 maja 1995 r. ustanawiające jednolity formularz wizowy (Dz.U. L 164, 14.7.1995, p.1, ze zm.).
 • Międzynarodowy Fundusz Walutowy, www.imf.org, [dostęp 06.03.2015]
 • Jurczak D., Migracja legalna i nielegalna we współczesnej Polsce, „Warmińsko – Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne” 2012, nr 1.
 • Konarzewska A., Bezpieczeństwo Narodowe, Migracyjne problemy Unii Europejskiej, 3-4 BBN 2007 r.
 • Lewandowski R., Dokumenty a nielegalna migracja i bezpieczeństwo publiczne, PWPW 2015/36.
 • Oliinyk I., Nielegalna imigracja wyzwaniem dla strefy Schengen, WSIiZ, Rzeszów 2 (18) 2014 r.
 • Materiały Komendy Głównej Straży Granicznej, Warszawa 2010 r., 2014 r., 2015 r.
 • Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce, Raport na temat realizacji polityki Polski w zakresie migracji i azylu w 2013 roku, Warszawa 2014 r.
 • „Organized illegal migration into the European Union”, Europol Brochure.
 • System informacyjny Schengen II – broszura informacyjna Komisji Europejskiej z 2013 r.
 • Wyrok Sądu Najwyższego, III KKN 289/97 z dnia 3.04. 1998 r.
 • Wyrok Sądu Najwyższego, III K 373/13 z dnia 24.10. 2013 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-03dca2c2-8828-47eb-9884-ce723ebb4fb1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.