Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 7 | 108-139

Article title

Polska polityka klimatyczna – analiza czynników politycznych, społecznych i ekonomicznych

Content

Title variants

EN
Polish Climate Policy – the Analysis of Political, Social and Economic Factors

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia polityczne uwarunkowania polityki klimatycznej państw, które są punktem wyjścia do analizy czynników wpływających na polską politykę klimatyczną. Punktem odniesienia dla polskiego stanowiska są ramy wyznaczone przez Unię Europejską oraz negocjacje międzynarodowe. Za główne uwarunkowania polskiego stanowiska autorka przyjęła charakter systemu politycznego (brak jego konsolidacji, brak strategii długookresowych wśród partii politycznych), debatę publiczną o niskim stopniu zaawansowania, ograniczoną rolę partii i organizacji pozarządowych o programie środowiskowym oraz brak gotowości do rezygnacji z modelu wysokoemisyjnej gospodarki.
EN
This article presents political conditions of climate policy, which are the basic factors influencing Polish climate policy. The framework of the Polish attitude is legal regime built by the European Union and international negotiations. The main determinants of the Polish stand named by the author are: the character of the political system (lack of consolidation, lack of long-term party strategies), poor public debate, limited influence of green parties and organizations and unwillingness to change high-emitting economy model.

Year

Issue

7

Pages

108-139

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Systemów Politycznych, ul. Składowa 43, 90-127

References

 • 2050.pl - podróż do niskoemisyjnej przyszłości, pod red. M. Bukowskiego, Instytut Studiów Strukturalnych, Instytut na rzecz Ekorozwoju, European Climate Foundation, Warszawa 2013, http://np2050.pl/files/raport/NP_2050__CALOSC_internet.pdf, 27.09.2013.
 • Cameron D., The Low Carbon Economy Security, Stability And Green Growth, The Conservative Party, “Protecting Security Policy Green Paper” 2010
 • Climate Change 2007: Synthesis Report , IPCC, http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_fourth_assessment_report_synthesis_report.htm, 20.09.2013.
 • Compston H., Introduction: political strategies for climate policy, “Environmental Politics”, Vol. 18, No. 5, September 2009
 • Downs A., Up and Down With Ecology: The "Issue-Attention Cycle, “The Public Interest” 1972, Volume 28
 • Europeans’ attitudes towards climate change, “Special Eurobarometer” 300 / Wave 69.2 – TNS opinion & social, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_300_full_en.pdf, 16.08.2012.
 • Hardin G., Tragedy of Commons, “Science”, Vol. 162, 1968
 • Hinc A., Transformacja gospodarki w kierunki niskoemisyjnym, Studia Biura Analiz Sejmowych 2012, Nr 1(29)
 • Hovi J., Sprinz D. F., Underdal A., Implementing Long-Term Climate Policy: Time Inconsistency, Domestic Politics, International Anarchy , “Global Environmental Politics”, Volume 9, Number 3, August 2009
 • Jutro bez obaw. Program dla Polski, SLD, http://www.sld.org.pl/public/ckfinder/userfiles/files/program_sld.pdf
 • Karaczun Z., Polska polityka klimatyczna. Próba analizy, [w:] M. Sobolewski (red.), Polityka klimatyczna, Studia Biura Analiz Sejmowych, Nr 1(29) 2012
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe, art. 74, http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm, 10.09.2013.
 • Kozłowski S., Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku, Warszawa 2000
 • Lisicka H., Organizacje ekologiczne w polskich systemach politycznych, Wrocław 1997: http://www.zieloni2004.pl/, 13.09.2013.
 • Miller L., Prawda o pakiecie klimatycznym, http://www.sld.org.pl/aktualnosci/7397-prawda_o_pakiecie_klimatycznym.html, 19.09.2013.
 • Miller L., Przemówienie Przewodniczącego SLD w sprawie polityki europejskiej, http://www.sld.org.pl/aktualnosci/2416-przemowienie_przewodniczacego_sld_w_sprawie_polityki_europejs -kiej.html, 19.09.2013.
 • Olson M., The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press 1965.
 • Ostrom E., A Polycentric Approach for Coping with Climate Change, Background Paper to the 2010 World Development Report, “Policy Research Working Paper” 5095, The World Bank 2009.
 • Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r., Dz. U. 1996 nr 53, poz. 238
 • Palikot razem z Zielonymi. I Cohn-Benditem, “Newsweek Polska” 20.03.2012, http://polska.newsweek.pl/palikot-razem-z-zielonymi--i-cohn-benditem,89761,1,1.html, 20.09.2013
 • PAP, 30.05.2013, http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,395596,w-2012-r-emisje-co2-w-unii-europejskiej-spadly-o-21-proc.html, 10.09.2013.
 • PiS zapowiada mechanizmy koordynacji polityki energetycznej, 26.07.2013, http://www.pis.org.pl/article.php?id=21860, 20.09.2013
 • Poglądy partii politycznych na politykę energetyczną Polski tuż przed wyborami parlamentarnymi 2011, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Koalicja Klimatyczna,http://www.chronmyklimat.pl/theme/UploadFiles/File/_2011_pliki/10/Podsumowanie_wynikow_ankiety_wyborczej.pdf, 19.09.2013.
 • Polacy o energetyce jądrowej i gazie łupkowym, kwiecień 2013 r., Centrum Badania Opinii Społecznej, BS/51/2013, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_051_13.PDF, 09.09.2013.
 • Polacy wobec zmian klimatu, kwiecień 2009, CBOS, Komunikat Badań BS/65/2009,http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_065_09.PDF, 09.09.2013
 • Polityka ekologiczna, „Monitor Polski” 1991, nr 18, poz. 118; Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010, Rada Ministrów, Warszawa 2002, http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_04/36383d1a880bbc0b65d0a1c501571e73.pdf, 19.09.2013
 • Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, Warszawa 2008, http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_11/8183a2c86f4d7e2cdf8c3572bdba0bc6.pdf, 19.09.2013
 • Polityka energetyczna Polski do 2030. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 roku, http://www.mg.g11ov.pl/files/upload/8134/Polityka%20energetyczna%20ost.pdf, 20.09.2013.
 • Produkcja i import energii, Komisja Europejska, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Energy_production_and_imports/pl, 14.10.2013.
 • Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., Dz.U. 2005 nr 203 poz. 1684.
 • Putnam R., Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games, “International Organization” 1988, Vol. 42, No. 3
 • Raport: Polska 2030, Wyzwania rozwojowe, KPRM, Warszawa 2009
 • Raport wykonany na potrzeby Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz Protokołu z Kioto, Warszawa, lipiec 2013, http://www.kobize.pl/materialy/Inwentaryzacje_krajowe/2013/NIR-2013-PL-v2.2.pdf, 09.09.2013.
 • Sachs J., Nasze wspólne bogactwo. Ekonomia dla przeludnionej planety, Warszawa 2009
 • Scheer H., The Energy Imperative: 100 Percent Renewable Now, Routledge 2011.
 • Stern N., Stern Review: The Economics of Climate Change, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/,www.hm-measury.gov.uk/media/4/3/Executive_Summary.pdf, 19.09.2013
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej z 10 maja 1991 r. w sprawie polityki ekologicznej, „Monitor Polski” 1991, nr 18, poz. 118
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627.
 • Wyligała H., Ekologizacja polityki zagranicznej państwa – przykład Niemiec, [w:] Kamińska K., Mrozowska S., Piwnicki G. (red.), Państwa-regiony – świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej, Gdańsk 2009
 • Wypowiedź z 10 września 2013 r. Donalda Tuska podczas inauguracji Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego.
 • Zielona Księga Narodowego Programu Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych, Społeczna Rada Narodowego Programu Emisji, Warszawa 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03e22dbd-d8ad-4ed0-afe5-7863ab4c6568
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.