PL EN


2018 | 4(29) | 51-63
Article title

Zatrudnienie wspomagane – przejście z WTZ do zatrudnienia w firmach na otwartym rynku pracy

Content
Title variants
EN
Supported Employment – Passage from Sheltered Workshops to Firms on an Open Labor Market
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Część pierwsza: podstawowe pojęcia związane z procesem zatrudnienia wspomaganego: 1. Odwrócenie tradycyjnej sekwencji działań: „najpierw wyszkolić – potem zatrudnić” na rzecz innej sekwencji: „najpierw zatrudnić – następnie wyszkolić, przygotowując do pracy na konkretnym stanowisku”. 2. Omówienie pięciu etapów zatrudnienia wspomaganego. 3. Rola trenera pracy i naturalnego wsparcia w miejscu pracy. Część druga: Warsztaty Terapii Zajęciowej jako forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 1. Miejsce WTZ w instytucjonalnym systemie wsparcia osób niepełnosprawnych. 2. Wskazania do uczestnictwa w terapii zajęciowej w orzecznictwie. 3. Próby zatrudniania uczestników WTZ na otwartym rynku pracy – wybrane wyniki badań. Część trzecia: Dobre praktyki w karierze zawodowej absolwentów WTZ: 1. Działalność PSONI i Centrum DZWONI. 2. Zatrudnianie absolwentów WTZ przez koła terenowe PSONI na chronionym rynku pracy. 3. Przykłady firm z otwartego rynku pracy zatrudniających osoby niepełnosprawne intelektualnie.
EN
Part one: The main terms connected with supported employment processes: 1. The reversion of a traditional sequence of actions „first to train, then to employ” to a new one: „first to employ, then to train to concrete work position”. 2. Five stages of supported employment. 3. The role of a job coach as a natural support at a work place. Part two: Sheltered Workshops as a form of rehabilitation of disabled persons: 1. The place of sheltered workshops in institutional system of support of disabled persons. 2. The reason of placing a person in a sheltered workshop. 3. Attempts of employing attendants of sheltered workshops on an open labor market – chosen results of investigations. Part tree: Good practices in a job career of sheltered workshops leavers: 1. Activities of NGO-s on national level. 2. Activities of NGO-s on local level on protected labor market. 3. Examples of business entities employing intellectually disabled persons on an open labor market.
Year
Issue
Pages
51-63
Physical description
Dates
published
2018-12-28
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
References
 • Bartkowski J., Położenie społeczno-ekonomiczne i jakość życia osób niepełnosprawnych w Polsce, [w:] Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej, red. Gąciarz B., Rudnicki S., Kraków, Wydawnictwo AGH, 2014
 • Dyduch E., System kształcenia specjalnego dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia, Wrocław, Wydawnictwo Continuo, 2012
 • Europejska Unia Zatrudnienia Wspomaganego. Broszura informacyjna i standardy jakości, Warszawa, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, 2013
 • Gennep van A. T. G., Quality of life of persons with a mental handicap, [w:] The Quest for Quality. The Evaluation of Helping Interventions, red. Qvarsell B., Linden van der B. L. T., Amsterdam, 1994
 • Kasprzak E., Michalak M., Zajęcie, kariera, powołanie – typowa czy specyficzna orientacja zawodowa pracowników z niepełnosprawnością?, „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo” 2016, Nr 2(32)
 • Kotzian J., Pancewicz M. i zespół konsultantów z RK S.A., Praktyki polskie, [w:] Zatrudniając niepełnosprawnych. Dobre praktyki pracodawców w Polsce i innych krajach Europy, red. Giermanowska E., Kraków, Wydawnictwo AGH, 2014
 • Rymsza M., Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich Welfare States?, Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN, 2013
 • Rymsza M., Karwacki A., Standardy jakości usług jako narzędzia zarządzania procesami świadczenia usług reintegracji (rehabilitacji) społecznej i zawodowej w Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej i Zakładach Aktywności Zawodowej, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych, 2013
 • Zakrzewska-Manterys E., Polityka zatrudnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie, [w:] Kwestia społeczna u progu XXI wieku. Księga jubileuszowa dla Profesor Józefiny Hrynkiewicz, red. Giermanowska E., Racław M., Rymsza M., Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015
 • Zatrudniając niepełnosprawnych. Dobre praktyki pracodawców w Polsce i innych krajach Europy, red. Giermanowska E., Kraków, Wydawnictwo AGH, 2014
 • Laboratorium Badań Społecznych, Badanie sytuacji warsztatów terapii zajęciowej. Raport końcowy z badania, Warszawa, 2014, www.pfron.org.pl/pl/publikacje/badania-i-analizy-pfro/77, dostęp 20.09.2017
 • www.centrumdzwoni.pl, dostęp 9.09.2017
 • www.psoni-jaroslaw.org.pl, dostęp 18.09.2017
 • www.spes.org.pl, dostęp 22.09.2017
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-03eb9e17-8586-4ffd-abbb-46998d3dcc1f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.