Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 1 (23) | 111-120

Article title

Securitology – security of a subject

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Subjective security (security of a subject) is a state of a subject, his potential and abilities of adequate reaction to hazards as well as an issue of protecting a subject from any hazards. The first scientific analyses of security issue have been known for eighty years now, however, formally science on security as an academic subject was registered (in Poland) just in 2011, in a new distinguished area and field of social science. Science is an intentional activity of man aimed at exploring the world we live in. Scientific knowledge is based on searching constant relations between facts (colloquial knowledge restricts to occasional relations).

Journal

Year

Issue

Pages

111-120

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

 • Institute of Political Science of Pedagogical University of Cracow, Poland

References

 • Beckett S. (1982), Waiting for Godot, Grove Press, New York
 • Bolesta S. (1973), Pozycja prawna MO w systemie organów PRL, Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW, Warszawa
 • Braudel F. (1971), Historia i trwanie, Czytelnik, Warszawa
 • Fehler W. (2010), Bezpieczeństwo publiczne jako składnik wewnętrznego bezpieczeństwa państwa, „Bezpieczeństwo Teoria i praktyka” No. 1-2
 • Hampson F.O., Daudelin J., Hay J.B., Reid H., Marting T. (2002), Madness in the Multitude: Human Security and World Disorder, Oxford University Press, Ottawa
 • Hofreiter L. (2006) Securitológia, Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
 • Kawka W. (1939), Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, Zakład Administracji i Prawa Administracyjnego U.S.B., Wilno
 • King G., Murray Ch.J.I. (2002), Rethinking Human Security, “Political Science Quarterly” Vol. 116, No. 4
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483, with amendments
 • Korycki S. (1993), Bezpieczeństwo polityczne, in: System bezpieczeństwa Polski, materiały z konferencji naukowej 4-5 listopada 1993 r. w AON, WSO, Warszawa
 • Korzeniowski L.F.: (2012), Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Difin, Warszawa
 • Korzeniowski L.F. (2010), Menedżment. Podstawy zarządzania, EAS, Kraków
 • Korzeniowski L.F. (2008), Securitologia. Nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych, EAS, Kraków, http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=13871&dirids=66
 • Korzeniowski L. (2005), Securitology. The concept of safety, “Comunikations” No 3
 • Kwiatkowski S. (2011), Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk
 • Leszczyński M. (2011), Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku, Difin, Warszawa
 • Misiuk A. (2013), Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego, Difin, Warszawa
 • Pikulski S. (2000), Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego, in: Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej, (eds.) Bednarek W., Pikulski S., Wydawn. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn
 • Pikulski S. (2002), Bezpieczeństwo to wspólna sprawa: ochrona bezpieczeństwa publicznego – rozwiązania systemowe w skali kraju i regionu, (eds.) Fiebig J., Róg M., Tyburska A., Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, Szczytno
 • Rajchel K. (2005), Zarządzanie ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego w państwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1056
 • Stefanowicz J. (1996), Przedmowa, in: Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, ISP PAN, Warszawa
 • Turowski J. (2001) Socjologia. Małe struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin
 • Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. 1997 nr 88, poz. 553, with amendments
 • Zaborowski J. (1997), Prawne środki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW, Warszawa
 • Zalewski S. (2010), Bezpieczeństwo polityczne państwa, „Rozprawa naukowa“ nr 106
 • Żółtaszek J. (1931), Naukowa organizacja bezpieczeństwa, “Przegląd Organizacji”, No. 6

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03ec47cc-a7b9-4e84-88f8-d0dd0ae9b5b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.