PL EN


2016 | 1 | 9-29
Article title

Znaczenie ruskojęzycznego drukarstwa bazyliańskiego w rozwoju języka ukraińskiego i białoruskiego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Multilingualism of prints from Basilians’ typographies contributed to the rapprochement and interpenetration of cultures of Ruthenian nations (Ukrainians, Belarusians) with Polish and Western European cultures. Especially important in this context was the printing of original and translated works in Ruthenian language (religious and secular texts), similar to the spoken language of that period. This raised the prestige and confirmed the adequacy of this language for the purposes of literature. This was conducive to the development of national languages (Ukrainian and Belarusian).
References
 • Bednarczuk L., Czy istnieją języki zachodnioruskie?, [w:] Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe, M. Kondratiuk, B. Siegień (red.), Białystok 2004.
 • Borysławski M., Kazanie na summie pogrzebowey przed złożeniem do grobu, ciała ś.p. JW. Jana Mikołaja Hrabi Chodkiewicza miane, Supraśl 1781.
 • Brückner A., Dzieje kultury polskiej, t. 2, Warszawa 1958.
 • Getka J., Białoruski? Ukraiński? Uwagi o metodologii klasyfikacji źródeł powstałych na ziemiach białoruskich i ukraińskich w XIV–XVII ww., „Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej” 4/2010, s. 50–67.
 • Getka J., Polskojęzyczne druki bazyliańskie (XVIII w.), Warszawa 2013.
 • Jaroszewicz-Pieresławcew Z., Druki cyrylickie z oficyn Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XVIII wieku, Olsztyn 2003.
 • Kozak S., Polacy i Ukraińcy. W kręgu myśli i kultury pogranicza. Epoka romantyzmu, Warszawa 2005.
 • Łużny R., Zarys dziejów literatury ukraińskiej, [w:] Ukraina: teraźniejszość iprzeszłość, red. M. Karaś, A. Podraza, Kraków 1970; M. Łesiów, Ukraina wczoraj i dziś, Lublin 1995.
 • Marcel O.P. OSBM, Bazylianie w kościele unickim i ich misja ludowa, [w:] Dziedzictwo unii brzeskiej, R. Dobrowolski, M. Zemło (red.), s. 59–80.
 • Mentalność rosyjska. Słownik, A. Lazari (red.), Katowice 1995.
 • Mokry W., Ruska Trójca. Karta z dziejów życia literackiego Ukraińców w Galicji w pierwszej połowie XIX wieku, Kraków 1997.
 • Pieśni nabożne na missyach zwyczajne, [w:] [Sroczyński Cornelius], Methodus Peragendi Missiones apostolicas in Provincia Rutena…, Poczajów 1772, s. 104–116.
 • Radyszewśkyj R., Polskojęzyczna poezja ukraińska od końca XVI do początku XVIII wieku, cz. 1. Monografia, „Prace Komisji Historycznoliterackiej”, Kraków 48/1996.
 • Trebnik, Poczajów 1741.
 • Witkowski W., Język utworów Joannicjusza Galatowskiego na tle języka piśmiennictwa ukraińskiego XVII wieku, Kraków 1969.
 • Zorza jasna, Świat Ewangelskich promieni światłem oświecająca ludzi trojakiego stanu duchowego, świeckiego y zakonnego do doskonałości chrześcijańskiej wiodąca przez pewną osobę Bazylego s. Zakonu według porządku Cerkwi Greckiey na widok wystawiona y pokazana światu, Supraśl 1708.
 • Антоіне П.Г., Богословіе нравоучителное повсемственное, честнымъ отцемъ Павломъ Гаврїиломъ Антоiне Пресвvтеромъ и оучителемъ ст. Богословія, перве латинскимъ диалектомъ потонку исписанное, Многажды в ползу Парохомъ и Духовникомъ Тvпомъ издаваемое, Ново монахами чина святаго Васіліа Великаго на русскій діалект преведеное ивооудобноенаставитисяотнегохотящимїоупотребленїе,по засвидҍтелствованїю Богослововъ, и произволенхю Начальствующихъ Таже по Благословленїю его преосщенства Кvръ Сvлвестра Лубіеніецкаго Руднҍцкаго, Еѯарха всея России, Луцкаго, и Острогскаго Епископа ОрдiнаС(вя)таго Станїслава Кавалера напечатаное, Том а, заключаюў’ в’ себҍ Разглаголствїя д҃: а. о совести, б. о законахъ, г. о грехахъ, д. о добродетелехъ Богословскихъ, Poczajów
 • Баршчэўская Н., Беларуская эміграцыя – абаронца роднае мовы, Варшава 2004.
 • Басарабський Ф., Писмена си єсть Начатки догмато-нравоучителныя богословіи, Poczajów
 • Богословiа нравоучителная,содержащая всебҍ собраное вкратцҍ поученiе о святых тайнах, о добродҍтелях богословских, о заповҍдeх Божиих, о заповҍдeх церковных, о грҍхах, о казнех и карах церковных с приложенiем обычныя науки о догматах веры кафолическiя, и лексiкона славенско – полскаго…, Poczajów
 • Богословiа нравоучителная, содержащая всебҍ собраноевкратцҍ поученiе о святых тайнах, о добродҍтелях богословских, о заповҍдeх Божиих, о заповҍдeх церковных, о грҍхах, о казнех и карах церковных с приложенiем обычныя науки о догматах веры кафолическiя, и лексiкона славенско – полскаго, особам духовным, наипаче пресвитерам парохиалным благопотребное, в монастире Почаевском Чина Святаго Васiлiа Великаго Року от воплощения Христова 1756 типом изданая, Poczajów
 • Богословия нравоучителная, содержащая в себе собраное вкратце поучение о святых тайнах, о добродетелех богословских,о заповедех божиих, о заповедях церковных, о грехах, о казнех сиречь карах церковных, с приложением обычныя науки о догматах веры кафолическия и некоторых ведомостей особам духовным, наипаче же пресвитером парохиалным благопотребное, Poczajów
 • Желехівський Є., Малоруско-німецький словар, Lwów 1886 r.
 • Кисельов Р.Є., Лексика української мови в почаївських виданнях ХVІІІ – першої третини ХІХ ст. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, Київ 2005.
 • Книжиця для господарства, указующая, якъ ратовати въ хоробахъ всякую скотину, то есть: конѣ, воли, вѣвцѣ, козы, свинѣ, якъ бѣлити полотно, якъ боронити пашнѣот саранчи, як ратовати ся от джуми, якъ губити гуселницю от капусти, якъ ловити рибу, якъ губити мыши и щурѣ, якъ ратовати скажени собаки, якъ ратовати людій, которихъ собаки скаженіи покусали, якъ ратовати человѣка, который не въ давномъ времени зъ ума зыйдетъ, Poczajów
 • Краткое сословіе наук ихрістіанскія катофическому человеку многополезное и потребное, Supraśl
 • Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л., Некоторые обстоятельства и средства поддержания белорусско-украинской униатской литургической практики в XVII – XIX веках , „Древняя Русь” 2/2000, s. 124–136.
 • Молитвослов. B’немъ же чинъ Часовъ Ц[е]кровныхъ…, Почаїв 1755.
 • Народовещание или слово к народу кафолическому чрез монахов чина святаго Василiа Великаго в провинции Полской званию катихистичному прилҍжащих в повҍтҍ Кременецком, 1756 года проповеданое. Второе се, с прилежнҍйшем во исправленiи опаснством, еще же i пространным ообрядех христiанских, от достовҍрных писателей собранным новоприложенiем…, Poczajów
 • Науки парохіалнія на недҍли и свята урочистыя цҍлого року… з приданієм при концҍ науки при шлюбҍ, двох наук при погребеніи … з славенско-рускаго на простый и посполитый язык рускій преложеннія, Poczajów
 • Науки парохіальнія на недҍли и свята урочистия цҍлого року… З славенско-рускаго на простый и посполитий язик рускій преложенія, Poczajów
 • Носович И., Словарь белорусского наречия, St. Petersburg
 • Огiєнко I., Нариси з історії української мови: система українського правопису , Warszawa
 • Павловський О., Граматика Малороссiйсскaго нарѣчия…, St. Petersburg
 • Передрієнко B., Формування української літературної мови ХVІІІ ст. на народної основі, Kijów
 • Плотнікаў Б., Беларуская мова. Лінгвістычны кампендыум, Mińsk
 • Полѣтика свѣцкая от иностранныхъ Аvторовъ вкратцѣ собранная. Младымъ приличная, всѣмъ же óбще благопотребная…, Poczajów
 • Послҍдование постригу двою в искус, си есть в малый иноческий образъ и великий чина иже святыхъ Отца нашего Васїлїя Великаго совершенній образъ…, 1793.
 • Послҍдованіе постригу двою: В искус, си есть в малый иноческий образ, и в великий чина иже въ ст҃ых Оц҃а нш҃его Васілія Великаго совершенный образъ, Еже есть къ обҍтомъ иноческим, нищетҍ, послушанїю, чистотҍ самоволное оусердїе. Въ Обители Почаевской… , 1750.
 • Поученіе о с[вя]тих тайнах, о добродҍтелех б[о]гословских, о заповҍдех Б[о]жїхъ,о заповҍдех церковніхъ, о грҍхахъ, о казнехъ и карахъ ц[е] рковніх’: С пріложеніем обичной наукы о догматах вҍры кафолической въ кратцҍ собранное: Особом д[у]ховнїмъ, найпаче же презвитеромъ парохїалнїмъ благопотребное, Uniów
 • Русанівьский В. М., Історія української літературної мови, Київ 2002, s. 151.
 • Слово к народу кафолическому чрез монахов чина св. Василія Великого в провҍнціи Полской званію катихистічному прилежающих в повҍтҍ Кременецком року… 1756 проповҍданое, Poczajów
 • Собранїе прыпадковъ краткое и дух[о]внымъ особамъ потребное имҍщее въ себҍ науку о сакраментахъ, о десати Б[ж]їихъ приказаняхъ о приказаняхъ церковныхъ и о науци хрїстїанской съ выкладомъ молитвы Отче нашъ и В[о](г)[о]родыце Дҍво илы исповҍданыя Вирҍ православнія католичискїя…, Supraśl
 • Собраніє припадков краткое и духовным особам потребноє. Имущее в себҍ науку о сакраментах, о десяти божіих приказанях, о приказанях церковных и о науці христіанской, с выкладом символа, или исповҍданія віры православныя кафолическія, с выкладом молитвы: отче наш и богородице дҍво. Такожде науку како подобает наставляти малых или невіжов в вҍры православной содержащее, Uniów
 • Сҍмя слова Божія на нив ҍ сердец… челов ҍ ческих с ҍ яного, си есть … на нед ҍ ли… і праздники… поученія от іноков Почаєвського монастиря із различних авторов давніх же і настоящих пропов ҍ довавших… простим язиком простійшаго ради іже по всех народа сложенная, Poczajów
 • Сҍмя слова Божія на нив ҍ сердец… челов ҍ ческих с ҍ яного, си есть… на нед ҍ ли… і праздники… поученія от іноков Почаєвського монастиря із различних авторов давніх же і настоящих пропов ҍ довавших… простим язиком простійшаго ради іже по всех народа сложенная, Poczajów
 • Шакун Л.М., Гісторыя беларускай літаратурнай мовы. Мiнск 1966
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-03f1083e-e54d-4dd7-9fe3-cb1ad84b4743
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.