Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 15 (21) | 81-98

Article title

Lojalność klientów w ubezpieczeniach autocasco

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu statystycznego modelowania lojalno-ści klientów w ubezpieczeniach komunikacyjnych – ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m.) oraz ubezpieczeniu autocasco (AC). Obowiązkowe ubezpieczenie OC p.p.m. chroni przed finansowymi konsekwencja-mi szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z ruchem pojazdu, natomiast dobro-wolne ubezpieczenie AC pokrywa koszty związane z naprawą pojazdu uszkodzonego w wyniku zdarzeń losowych lub jego kradzieżą. Głównym celem pracy jest identyfikacja czynników, które wpływają na decyzję klienta o kontynuowaniu umowy ubezpieczenia AC w tym samym zakładzie ubezpieczeń lub o zmianie ubezpieczyciela. W tym celu zostały przeanalizowane dane pochodzące z bazy danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dodatkowo została zbadana korelacja między lojalnością klienta a liczbą szkód z tytułu zawartej umowy AC.

Year

Issue

Pages

81-98

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03f3ae51-e286-47b7-9f6a-224a8b5bdf03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.