PL EN


2017 | 2(68) | 69-87
Article title

Kariery polityków regionalnych i nowe ścieżki karier w ujęciu teorii rządzenia wielopoziomowego

Content
Title variants
Careers of regional politicians and new career paths according to the multilevel government approach
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przebieg karier współczesnych polityków coraz częściej odchodzi od klasycznego – hierarchicznego ich modelu. Z odwołaniem się do dorobku teoretyczno-empirycznego, dynamicznie rozwijającego się od początku XXI w. nurtu rządzenia wielopoziomowego, przedstawione zostaną kariery polityków regionalnych i nowe ścieżki karier. W badaniach tego nurtu centralne miejsce zajmują studia nad karierami polityków regionalnych, co wynika z ich profesjonalizacji, przede wszystkim jednak wskazuje się na ewolucję struktur współczesnych państw związaną z procesami regionalizacji i integracji europejskiej. W nawiązaniu do dorobku teoretycznego tego nurtu, przedstawiona zostanie koncepcja Jensa Borcherta, podejmująca próbę syntezy uwarunkowań instytucjonalnych współczesnych karier. Artykuł zakończą przegląd badań i wypracowane przez rządzenie wielopoziomowe typologie ścieżek karier.
EN
Career paths of modern politicians have increasingly become diversified and drifter away from the classical hierarchical career pattern. The article addresses new theoretical concepts and empirical studies, which have been developed since the beginning of the 21st century by the multilevel government school (MLG) in relation to the careers of regional politicians and new career paths in general. As being a regional politician has become a profession, the investigation of the MLG school focuses on the political careers of such politicians, and most of all reflects the transformation of modern states as a result of regionalization and development of supranational European institutions. As a central theoretical contribution of the MLG school, Bochert’s “Conceptual Approach to Political Careers in Multilevel Systems” is discussed as the most comprehensive and advanced model of addressing the impact of the institutional setting on Carter opportunities. The final part of the article presents an overview of MLG research, which has led to a recognition of new types of political careers.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Filozofii i Socjologii
References
 • Borchert J., 2011, „Individual ambition and institutional opportunity: A conceptual approach to political careers in multi-level systems”, Regional & Federal Studies, t. 21, nr 2, s. 117–140.
 • Borchert J., Stolz K., 2011a, „German political careers: The State level as an arena in its own right?”, Regional & Federal Studies, t. 21, nr 2, s. 205–222.
 • Borchert J., Stolz K., 2011b, „Institutional order and career patterns: Some comparative considerations”, Regional & Federal Studies, t. 21, nr 2, s. 271–282.
 • Borchert J., Stolz K., 2011c, „Introduction: Political careers in multi-level systems”, Regional & Federal Studies, t. 21, nr 2, s. 107–115.
 • Botella J. i in., 2010, „A new political elite in Western Europe? The political careers of regional prime ministers in newly decentralised countries”, French Politics, t. 8, nr 1, s. 42–61.
 • Cwalina W., 2005, „Źródła pożądania władzy. Kto zostaje przywódcą?”, Polityka z 30.06.2005, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/150133,1,zrodla-pozadania-wladzy.read (dostęp: 14.06.2017).
 • Deschouwer K., 2001, Multilevel Systems and Political Careers: The Pleasures of Getting Lost, Grenoble: ECPR Joint Sessions of Workshops, 6–11.04.2001.
 • Docherty D., 2011, „The Canadian political career structure: From stability to free agency”, Regional & Federal Studies, t. 21, nr 2, s. 185–203.
 • Dojwa K., Placety J., 2006, „Samorząd wojewódzki jako kreator elity politycznej. Radni sejmików wojewódzkich w wyborach parlamentarnych w 2005 roku”, Samorząd Terytorialny, nr 3, s. 20–33.
 • Drzonek M., 2013, „Zdobywanie władzy w mieście – efektywność strategii «wiecznego prezydenta»”, Management and Business Administration. Central Europe, t. 21, nr 1, s. 145–160.
 • Drzonek M., 2016, „Wielokadencyjność bez afiliacji partyjnej? Spostrzeżenia po reelekcjach «wiecznych prezydentów» w 2014”, Przegląd Politologiczny, nr 1, s. 81–89.
 • Hausner J. i in., 2013, Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
 • Hooghe L., Marks G.N., Schakel A.H., 2010, The Rise of Regional Authority: A Comparative Study of 42 Democracies (1950–2006), London: Routledge.
 • Lewis P.G., 2009, Political Authority and Party Secretaries in Poland, 1975–1986, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Majcherkiewicz T., 2016a, Marszałkowie województw jako reprezentanci społeczności regionalnych, Kraków: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „(Pro)obywatelski samorząd: praktyki, teorie, wyzwania”, 8–9.12.2016. Artykuł przyjęty do druku w czasopiśmie Studia Humanistyczne AGH 2017, nr 3.
 • Majcherkiewicz T., 2016b, Polish Regional Elite Career Patterns and the Impact of a Multilevel System, Poznań: 24 th IPSA World Congress of Political Science, 23–28.07.2016.
 • Majcherkiewicz T., 2016c, Wymiana i reprodukcja członków zarządów województw a ewolucja wzorów karier polityków regionalnych, Gdańsk: XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, 14–17.09.2016.
 • Majcherkiewicz T., 2016d, „Wzory tworzenia wojewódzkich koalicji samorządowych a skład polityczny zarządów województw w latach 1998–2014”, Studia Polityczne, t. 42, nr 2, s. 113–144.
 • Pallarés F., Keating M., 2003, „Multi-level electoral competition. Regional elections and party systems in Spain”, European Urban and Regional Studies, t. 10, nr 3, 239–255.
 • Piasecki A., 2006, Menadżer i polityk. Wójt, burmistrz, prezydent miasta, Kraków: Wydawnictwo Profesja.
 • Schlesinger J., 1966, Ambition and Politics, Chicago: Rand McNally.
 • Stolz K., 2003, „Moving up, moving down: Political careers across territorial levels”, European Journal of Political Research, t. 42, nr 2, s. 223–248.
 • Stolz K., 2005, Bringing Politicians Back in: Regional Democracy and Political Careers, Granada: ECPR Joint Sessions of Workshops, 14–19.04.2005.
 • Stolz K., 2011, „The regionalization of political careers in Spain and the UK”, Regional & Federal Studies, t. 21, nr 2, s. 223–243.
 • Stolz K., Fischer J., 2011, Patterns of ministerial careers in Germany, Murcia: 10th Annual Conference of the Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración, 7–9.09.2011.
 • Stolz K., Fischer J., 2014, „Post-cabinet careers of regional ministers in Germany, 1990–2011”, German Politics, t. 23, nr 3, s. 157–173.
 • Swianiewicz P., 2014, „The unfinished story of the ugly duckling: Polish regions under the realm of Europeanization”, Croatian & Comparative Public Administration, t. 14, nr 2, s. 355–379.
 • Szczerski K., 2005, Administracja publiczna w modelu zarządzania wielopasmowego: wyzwania dla rozszerzonej Unii Europejskiej – przypadek Polski, Warszawa: Centrum Europejskie Natolin.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 1998 r., nr 91, poz. 576; tekst pierwotny).
 • Vanlangenakker I., Maddens B., Put G.-J., 2010, „Political careers in Belgium: An example of the integrated career model”, Fédéralisme Régionalisme, t. 10, http://popups.ulg.ac.be/federalisme/document.php?id=939 (dostęp: 14.06.2017).
 • Weber M., 1998, „Polityka jako zawód i powołanie”, w: M. Weber,Polityka jako zawód i powołanie. Wybór pism, tłum. A. Kopacki, P. Dybel, Kraków, Warszawa: SIW Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, s. 55–110.
 • Weber M., 1999, „Panowanie urzędników a przywództwo polityczne”, w: Z. Krasnodębski, M. Weber, Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-03fe1b72-b232-49f6-9dad-60623fe6727c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.