Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014-2015 | 43-44 | 135-147

Article title

Ocena foniatryczna kandydatów na studia logopedyczne – wyniki badań, spostrzeżenia, uwagi

Content

Title variants

EN
Phoniatric evaluation of prospective speech therapy students – results, observations, comments

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonego przez autorki badania przydatności kandydatów na studia logopedyczne do wykonywania zawodu logopedy. Materiał badawczy pobrano od 60 osób, głównie kobiet w wieku od 18 do 24 lat pochodzących z północno-wschodniej Polski. Omówiono najczęściej stwierdzane u badanych wady anatomiczne w obrębie drogi głosowej, zaburzenia głosu, wady wymowy oraz powiązania pomiędzy zaburzeniami artykulacji i okluzji. Wskazano, że zaledwie 26% pacjentów to osoby bez jakichkolwiek zmian klinicznych i artykulacyjnych. U 74% kandydatów na studia logopedyczne zdiagnozowano wady anatomiczne i/lub wymowy, przy czym tylko jedna osoba miała problemy natury foniatrycznej w postaci lekkiej chrypki oraz zmianę barwy głosu, co jednak nie stanowiło przeciwskazania do uprawiania zawodu logopedy. W związku z tym podkreślono, że sama konsultacja foniatryczna, na którą kieruje się kandydatów na studia logopedyczne celem ustalenia obecności lub braku przeciwskazań do wykonywania zawodu logopedy, jest niewystarczająca, gdyż podczas rutynowych badań foniatrycznych lekarze specjaliści koncentrują się na badaniu krtani, nie badają natomiast ani prawidłowości zgryzu, ani poprawności artykulacji, co, jak wykazano w niniejszej pracy, stanowi rzeczywisty problem kandydatów na studia logopedyczne dyskwalifikujący ich z zawodu. Tylko całościowe badanie foniatryczno-ortodontyczno-logopedyczne, uwzględniające zarówno aspekt wizualny, jak i audytywny wymowy głosek i ich połączeń, pozwala na miarodajną ocenę istnienia lub braku przeciwskazań medycznych do wykonywania zawodu logopedy.
EN
This article presents the results of the authors’ research concerning the suitability of candidates for speech therapy university studies and their prospective work as speech and language therapeutists (SLTs). This profession poses special requirements for candidates for speech therapists who work with children with various speech impediments and, therefore, must offer them a model of articulation to follow. Therefore, it is necessary to perform an evaluation of the physical capacity of the candidates for the profession of SLT before they start university studies in speech development. Such initial evaluation of the candidates is indispensable because it demonstrates their physical ability to acquire relevant skills and practice mandatory to possess by future SLTs. The material studied consisted of 60 subjects, mostly women between the ages of 18 and 24 from North-Eastern Poland. The paper discusses anatomical defects frequently observed in the investigated subjects within the vocal tract and in the craniofacial region, as well as speech defects and their connection with articulation disorders and occlusion. It was found that only 26% of the candidates did not present any clinical and/or articulation deviations, while 74% of applicants for logopedics university training were found to have anatomical or articulatory defects. One person had phoniatric problems in the form of discrete hoarseness of the voice, but they do not constitute a contraindication for admission to study speech therapy and prospective practice of the SLT profession. Therefore, the authors emphasize that restricting the examination only to the phoniatric evaluation (obligatory for applicants for speech therapy university studies in Poland) is insufficient, because it does not include the correctness or accuracy of the bite or articulation. As has been demonstrated in our study, such problems subsequently lead to disqualifying the candidates from the SLP profession. Only a comprehensive phoniatric-orthodontic-speech therapy assessment that takes into account both the visual and auditory perceptive aspects of individual speech sounds and their clusters can allow a meaningful assessment of the presence or absence of medical contraindications to practice as a speech therapist.

Journal

Year

Volume

Pages

135-147

Physical description

Dates

published
2014-01-01

Contributors

 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Olsztyn
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Olsztyn
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
author
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Zakład Fonetyki i Fonologii Instytutu Anglistyki

References

 • Dołęga Z., 2003, Promowanie rozwoju mowy w okresie wczesnego dzieciństwa – prawidłowości rozwoju, diagnozowanie i profilaktyka, Katowice.
 • Konopska L., 2006, Wymowa osób z wadą zgryzu, Szczecin.
 • Łobacz P., 2000, The Polish rhotic. A preliminary study in acoustic variability and invariance. „Technologia Mowy i Języka”, 4, 85–101.
 • Osowicka-Kondratowicz M., Serowik A., 2009, Defektywne realizacje spółgłosek palatalnych dentalizowanych przy prawidłowych i nieprawidłowych warunkach zgryzowych. Wskazówki do terapii logopedycznej „Prace Językoznawcze”, 155–177.
 • Osowicka-Kondratowicz M., 2013, Specyficzne problemy związane z realizacją spółgłosek w rozwoju mowy dziecka, „Prace Językoznawcze”, XV/2, 55–68.
 • Osowicka-Kondratowicz, Tendencje wymawianiowe współczesnej polszczyzny [w:] Logopedia artystyczna (w druku).
 • Rafałowicz-Wójcik K., Mattews-Brzozowska T., 2006, Wady zgryzu u dzieci w wieku przedszkolnym z/bez wad wymowy, „Czasopismo Stomatologiczne”, LIX, 5, 361–367.
 • Siebert B., Kamińska B., 2014, Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii układu stomatologicznego. Układ stomatologiczny a artykulacja [w:] Biomedyczne podstawy logopedii, red. S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska-Bray, Gdańsk, 141–165.
 • Węsierska K., 2013, Opieka logopedyczna w przedszkolu. Profilaktyka – diagnoza – terapia, Toruń.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-040951cf-558e-46ca-8105-ac2f76549ffc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.