Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 7 |

Article title

Węzłowe zagadnienia zarządu majątkiem wspólnym. Analiza dogmatyczno-prawna. Część I – zagadnienia ogólne.

Title variants

EN
The dogmatic and legal analyse of spousal governance of joint property of husband and wife. Part one – general issues

Languages of publication

Abstracts

PL
Autorzy publikacji przyjrzeli się instytucji prawa rodzinnego, która – pomimo że cieszy się w literaturze dużym zainteresowaniem – nadal wywołuje wątpliwości w aspektach dość elementarnych. Raz jeszcze podjęto próbę analizy dogmatyczno¬-prawnej konstrukcji zarządu przez małżonków majątkiem wspólnym. Ze względu na rozpiętość tekstu podzielono go na dwie części. Pierwsza została poświęcona zagadnie¬niom ogólnym związanym z zarządem majątkiem wspólnym i stanowi wprowadzenie do dalszych szczegółowych rozważań. Punktem wyjścia dla pojęcia „zarząd majątkiem wspólnym” i skutków jego nienależytego wykonania jest charakterystyka wspólności ustawowej. Przyjęcie takiej konstrukcji było zdeterminowane późniejszymi rozważa¬niami, ponieważ trudno wskazać na problemy związane z zarządem danej masy ma¬jątkowej bez uściślenia, czego ten zarząd ma dotyczyć. Niezmiernie istotne okazało się również zwięzłe przedstawienie tła historycznego i sposobu rozwoju koncepcji sprawo¬wania zarządu, która finalnie znalazła swój wyraz w nowelizacji z 2004 r. W tej części trochę miejsca pozostawiono także dla modelowego wskazania obowiązków, które cią¬żą na małżonkach, a które bezpośrednio lub pośrednio wyznaczają kierunek zarządza¬nia wspólnie generowaną masą majątkową. Druga część publikacji koncentruje się na materialnoprawnych zagadnieniach i wątpliwościach, które powstają w toku sprawowa¬nia zarządu.
EN
he authors of the paper looked at the institution of family law, which, although it enjoys a great interest in literature, still raises doubts in quite elementary aspects. Once again, an attempt to analyse the dogmatic and legal structure of spousal governance of joint property of husband and wife was taken up. Due to the scope of the text it is divided into two parts. The first part is devoted to general issues associated with the management of spousal joint property, which provide an introduction to further detailed consideration. The starting point for the idea of governance and the consequences of its improper performance is the characteristics of statutory joint property. The adoption of such a structure was determined by subsequent considerations, since it is difficult to point out problems associated with the management of a given estate without specify¬ing what this management is to concern. What proved to be extremely important is also a brief demonstration of the historical background and the way of development of the concept of executing governance, which eventually found its expression in the amend¬ment of 2004. In this section, some room was left for a model indication of obligations which encumber spouses, and which directly or indirectly determine the direction of the management of jointly generated estate. The second part of the publication focuses on the substantive legal issues and concerns that arise in the course of executing govern¬ance.

Year

Issue

7

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Orzecznictwo
 • Uchwała (7) SN z dn. 10 kwietnia 1991 r., sygn. III CZP 76/90, Legalis.
 • Uchwała SN z dn. 8.09.1954 r., sygn. I CO 18/54, Lex nr 118141.
 • Uchwała SN z dn. 23 czerwca 1958 r., sygn. I CO 10/58, Lex nr 118980.
 • Uchwała SN z dn. 13.11.1963 r., sygn. III CO 2/62, Lex nr 106034.
 • Uchwała SN z dn. 28.02.1978 r., sygn. III CZP 7/78, OSNCP 1978 nr 9, poz. 153.
 • Wyrok SN z dn. 25.08.1982 r., sygn. III CRN 182/82, Legalis.
 • Literatura
 • Gajda J., w: System prawa prywatnego, t. 11: Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smy¬czyński, Warszawa 2009.
 • Gniewek E., w: System prawa prywatnego, t. 3: Prawo rzeczowe, red. E. Gniewek, War¬szawa 2010.
 • Gołębiowski K., Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, Warszawa 2012.
 • Grzybowski S., Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 1980.
 • Ignaczewski J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Smyczyński T., w: System prawa prywatnego, t. 11: Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2009.
 • Sokołowski T., w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Soko-łowski, Warszawa 2010.
 • Sychowicz M., w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, wyd. 5, LexisNexis 2011.
 • Winiarz J., w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, War-szawa 2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-040f1416-ea82-468a-b362-5ba2d8239bbe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.