PL EN


2016 | 4(32) | 99-109
Article title

The financing large scale research, development and innovation initiatives across Europe

Content
Title variants
PL
Finansowanie inicjatyw w zakresie badań, rozwoju i innowacji o dużej skali w Europie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Funded by the European Commission through Horizon 2020, Topic NMP-37-2014—‘Practical experience and facilitating combined funding for large-scale RDI initiatives’, EU-Great! (web page: http://eu-great.com) project is an investigative study that will identify the best practices, approaches and policy framework to boost the financing of large-scale research, development and innovation initiatives across Europe. The EU-Great! will focus on investigating the best approaches adopted and the barriers encountered by stakeholders when combining funds from different public and private sources, specifically to translate successful fundamental research results and lab-scale prototypes into industrial demonstrators, production pilot lines, first market replications and commercialized products and services. Through interaction and dialogue with industry, researchers, investors, and governmental stakeholders the consortium will identify, analyze and validate the best practices adopted by consortia when forming and managing large-scale RDI initiatives. The EU-Great! consortium will also make recommendations to policy-makers for improving the administrative and policy framework of public-private funding instruments for combining funding, in order to stimulate greater investment and creation of more large-scale RDI initiatives in Europe. The purpose of the article is the description of the results of the EU-Great! project regarding definition and characteristics of large-scale research initiatives as well as issues on combined funding.
PL
Celem finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020 projektu o akronimie EU-Great! jest przeprowadzenie badań, które pozwolą wskazać najlepsze praktyki, podejścia oraz ramy polityczne w celu zwiększenia finansowania inicjatyw w zakresie badań, rozwoju i innowacji o dużej skali w Europie. Projekt UE-Great! skupia się na badaniu najlepszych przyjętych rozwiązań i barier napotykanych przez zainteresowane strony w przypadku łączenia środków finansowych z różnych źródeł publicznych i prywatnych, szczególnie w celu przekształcenia wyników badań podstawowych oraz prototypów laboratoryjnych na demonstracje przemysłowe, pilotażowe linie produkcyjne, pierwsze edycje rynkowe oraz skomercjalizowane produkty i usługi. Dzięki interakcji i dialogowi z przemysłem, naukowcami, inwestorami i podmiotami rządowymi konsorcjum dokona identyfikacji, analizy i zatwierdzenia najlepszych praktyk przyjętych przez konsorcja podczas tworzenia i zarządzania innowacyjnymi inicjatywami badawczymi o dużej skali. Konsorcjum projektu EU-Great! wystosuje również zalecenia dla decydentów politycznych na rzecz poprawy ram administracyjnych i politycznych publiczno-prywatnych instrumentów finansowych do łączenia funduszy, w celu stymulowania większych inwestycji oraz tworzenia większej liczby innowacyjnych inicjatyw badawczo-rozwojowych o dużej skali w Europie. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników projektu UE-Great! dotyczących definicji i charakterystyki inicjatyw badawczych o dużej skali oraz problematyki dotyczącej łączonego finansowania.
Contributors
  • Politechnika Wrocławska. Wydział Mechaniczny
References
  • Commission Staff Working Document circulated during the meeting of the EARTO Structural Funds Experts Working Group (2015) [online, accessed: 2015-04-23]. Retrieved from: http://www.earto.eu/index.php?id=419#3226.
  • European Commission web [online, accessed: 2015-04-23]. Retrieved from: http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_en.htm.
  • European Commission, Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes Guidance for policy-makers and implementing bodies (2014). ISBN 9789279385995.
  • KETs High Level Group activity report (2015) [online, accessed: 2015-04-22]. Retrieved from: http://ec.europa.eu/growth/industry/key-enabling-technologies/european-strategy/high-level-group/index_en.htm.
  • KETs High Level Group final report (2015) [online, accessed: 2015-04-22]. Retrieved from: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/kets/hlg_report_final_en.pdf.
  • Towards smart everywhere. Fostering Innovation through combining funding sources from Horizon 2020 and Structural Funds (2015) [online, accessed: 2015-04-23]. Retrieved from: http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=4706.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-041aed97-19c5-47ce-b21e-678e81f9c581
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.