Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 218 | 38-54

Article title

Konwergencja nominalna a nierównowagi makroekonomiczne w strefie euro

Authors

Content

Title variants

EN
Nominal convergence and macroeconomic imbalances in euro area

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem zainteresowania artykułu jest stan konwergencji nominalnej przed przyjęciem euro jako źródło narastania nierównowag makroekonomicznych. Dla nominalnych stóp procentowych, inflacji i długu publicznego przeanalizowano konwergencje dla krajów dotkniętych kryzysem i wyciągnięto wnioski dla Polski. Występujące różnice między Polską a strefą euro mogą wskazywać na zbliżony do krajów dotkniętych kryzysem potencjał narastania nierównowag makroekonomicznych, zwłaszcza jeśli uwzględni się również stan konwergencji realnej. Oznacza to, że w przypadku przyjęcia wspólnej waluty, polityka gospodarcza musi być przygotowana do działań pozwalających na zahamowanie lub skorygowanie nierównowag makroekonomicznych.
EN
Paper discusses lack of nominal convergence prior to euro adoption as the reason of eurozone crisis and examines spreads of main economic indicators – nominal interest rate, inflation and government debt. Taking in account differences in interest rates between Poland and the euro area (similar to the countries affected by the crisis prior to joining eurozone), there is potential for accumulation of macroeconomic imbalances, especially if we take into consideration the state of the real convergence. This means that in the case of adoption of a common currency, economic policy must be prepared to act allowing the suppression or correction of macroeconomic imbalances.

Year

Volume

218

Pages

38-54

Physical description

Contributors

References

 • Bertola G. (2013), Policy Coordination, Convergence, and the Rise and Crisis of EMU Imbalances, European Economy Economic Papers 490.
 • Brzoza-Brzezina M. (2003), Zagadnienie naturalnej stopy procentowej, „Ekonomista”, nr 4.
 • Dobrinsky R. (2006), Catch-up Inflation and Nominal Convergence: The Balancing Act for New EU Entrants, “Economic Systems”, Vol. 30.
 • Forster K., Vasardani M., Ca’Zorzi M. (2011), Euro Area Cross-border Financial Flows and the Global Financial Crisis, “European Central Bank Occasional Paper Series”, No 126.
 • Gros D., Alcidi C. (2013), Country Adjustment to a “Sudden Stop”: Does the Euro Make a Difference? “European Economy Economic Papers”, No 492.
 • Howells P., Bain K. (2008), The Economics of Money, Banking and Finance.
 • Laubach T., Williams J. (2003), Measuring the Natural Rate of Interest, „Review of Economics and Statistics”, Vol. 85, No 4.
 • Mendoza E., Terrones M. (2012), An Anatomy of Credit Booms and Their Demise, “NBER Working Paper Series Working Paper”, No 18379.
 • Misala J. (2011), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa. Montiel P. (2012), Makroekonomia międzynarodowa, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Obstfeld M. (2013), Finance at Center Stage: Some Lessons of the Euro Crisis, “Euro-pean Economy Economic Papers”, No 493.
 • Pietrucha J. (2014), Kryzys w strefie euro jako tło zmian w zarządzaniu gospodarczym [w:] J. Pietrucha, J. Żabińska (red.), Zarządzanie gospodarcze w strefie euro, Difin, Warszawa.
 • Surveillance of Intra-Euro-Area Competitiveness and Imbalances (2010), Economic and Financial Affairs, European Commission, Luxembourg.
 • Taylor J.B. (1993), Discretion Versus Policy Rules in Practice, Carnegie-Rochester Series on Public Policy, Vol. 39.
 • Walters A., (1994), Walters Critique, [w:] K. Matthews (ed.), The Economics and Politi-cs of Money: The Selected Essays of Alan Walters, Elgar, Cheltenham, U.K., Nor-thampton, Mass.
 • Wojtyna A. (2004), Szkice o polityce pieniężnej, PWE, Warszawa.
 • Wójcik C. (2008), Integracja ze strefą euro. Teoretyczne i praktyczne aspekty konwer-gencji, PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-041b9956-54e1-4acb-8ac9-fba49fd29052
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.