Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 3(59) | 113-126

Article title

Geumgang Nature Art Biennale 2017–2018 – studium przypadku

Content

Title variants

EN
Geumgang Nature Art Biennale 2017–2018 – case study

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule omówiono wystawę prac plastycznych zrealizowanych bądź opublikowanych w ramach biennale sztuki przyrody Geumgang Nature Art Biennale w latach 2017–2018 w Gongju (Korea Płd.). Celem opracowania jest zaprezentowanie wyników analizy form przestrzennych z pogranicza kreacji artystycznej i architektonicznej. Autor, który sam brał udział w tej wystawie, wyszedł z założenia, że taka analiza projektów i realizacji pozwoli ukazać możliwość twórczej konfrontacji różnych postaw artystów wobec problemu obecności człowieka w naturalnym środowisku. Przed architektami i artystami postawiono zadanie stworzenia schronienia-szałasu w środowisku przyrodniczym (las). Temat stał się pretekstem do poszukiwania formalnej, artystycznej i estetycznej odpowiedzi na pytanie o współczesne relacje człowieka i przyrody w kontekście rozwijającego się nurtu ekoestetyki. Analiza objęła 147 projektów oraz 11 zrealizowanych prac. Za materiał badawczy posłużyła dokumentacja fotograficzna oraz obszerny katalog. Badania metodą porównawczą dotyczyły formy, funkcji, konstrukcji oraz symboliki zawartej w zaproponowanych obiektach. Analiza ukazała przede wszystkim szerokie spektrum kształtów szałasów – od form abstrakcyjnych po biomorficzne, zoomorficzne, a nawet antropomorficzne – wpisanych w naturalne środowisko. Zdecydowana większość autorów zaproponowała naturalne i biodegradowalne tworzywa. Tym samym takie obiekty o założonej ograniczonej trwałości weszły w obszar sztuki efemerycznej. W podsumowaniu artykułu zostały sformułowane wnioski mówiące o twórczym przenikaniu się idei artystycznych i architektonicznych w eksperymentalnej formule biennale. Podkreślono również fakt podejmowania przez twórców w artystycznej konfrontacji ważnych współczesnych problemów dotyczących stanu naturalnego środowiska i obecności w nim człowieka.
EN
In the article the exhibition of works of art realized or publish in the biennale of the art of nature Geumgang Nature Art Biennale in the years 2017–2018 in Gongju (South Korea) have been discussed. The aim of this work is the presentation of the results of the analysis of spatial forms on the border line of artistic and architectonic creation. The author, who took part in this exhibition assumed that such an analysis of projects and realization will allow presenting the possibility of creative confrontation of various attitudes of artists towards the problem of the presence of man in the natural environment. The task of creating a shelter-hut in the natural environment (forest) was set before the artists. The topic became an excuse for searching for a formal, artistic and aesthetic answer to the question about contemporary human and nature relations in the context of the developing trend of eco-aesthetics. The analysis of 147 submitted projects and 11 works that were completed in the 1st stage of the biennale concerned the form, function and symbolism contained in the proposed objects. The research material was composed of photographic documentation and comprehensive catalogue. What draws attention above all is the wide spectrum of shapes of shelters – from abstract forms to biomorphic, zoomorphic and even anthropomorphic ones being part of the natural environment. In the project descriptions artists declared simple functions – from the role of shelter protecting from atmospheric influences, through observatories, to places for meditation. Some artists emphasized the possible role of the shelter as a refuge for forest fauna as well. The vast majority of authors proposed natural and biodegradable materials. Thus, such objects with assumed limited durability have entered the field of ephemeral art. In the summing up part of the article, conclusions have been formulated regarding both the creative permeation of artistic and architectural ideas in such an experimental form, as well as the undertaking of important contemporary problems in the artistic confrontation, regarding the state of the natural environment and the presence of man in it.

Journal

Year

Issue

Pages

113-126

Physical description

Contributors

  • Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

References

  • Geumgang Nature Art Pre-Biennale 2017, Committee of Geumgang Nature Art Biennale, Gongju-si 2017.
  • Weilacher U., Between Landscape Architecture and Land Art, Birkhäuser, Basel 1999.
  • Wilkoszewska K., Problem eko-estetyki, „Diametros” 2006, Nr 9, 136–142.
  • Liszewska M., Estetyka, natura, ekologia, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 2000, Nr 6, 240–241.
  • Gloy K., Das Verständnis der Natur, Bd. 2: Die Geschichte des ganzheitlichen Denkens, C.H. Beck, München 1996.
  • Eckersley R., The Death of Nature and the Birth of Ecological Humanities, „Organization and the Environment” 1998, No. 2 (Vol. 11), 183–185.
  • Deleuze G., Guattari F., Capitalisme et schizophrénie 2: Mille plateaux, Les Éditions de Minuit, Paris 1980.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0420b2c9-d7b4-42c6-bf15-cae15feb5924
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.