PL EN


2019 | 544 | 70-78
Article title

Efektywność kosztowa odbierania i skuteczność recyklingu odpadów komunalnych

Content
Title variants
EN
Cost-effectiveness of collecting and effectiveness of recycling of municipal waste
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W warunkach braku wskaźników efektywności gospodarki odpadami komunalnymi i skuteczności recyklingu trudno monitorować i dokonywać ewaluacji polityk gmin i regionów w aspekcie ich zrównoważonego rozwoju. Celem pracy jest przedstawienie przestrzennego zróżnicowania efektywności kosztowej odbierania odpadów komunalnych i skuteczności recyklingu głównych frakcji odpadów. Analizie poddano gminne ewidencje odpadów komunalnych, formularze otrzymane z gmin i sprawozdania statystyki publicznej. Efektywność kosztowa odbierania i skuteczność recyklingu odpadów komunalnych są uwarunkowane czynnikami ekonomicznymi i społecznymi. Ograniczony popyt na surowce wtórne i zanieczyszczenie odpadów stanowią główne uwarunkowania stosunkowo niskiej skuteczności recyklingu odpadów komunalnych.
EN
In the lack of cost-effectiveness indicators of municipal waste management and the effectiveness of recycling, it is difficult to monitor and evaluate the policies of municipalities and regions in terms of their sustainable development. The aim of the work is to present spatial diversity of the cost-effectiveness of collecting municipal waste and effectiveness of recycling of the main waste fractions. The analysis includes municipal waste registers, forms received from municipalities and public statistics reports. The cost-effectiveness and the effectiveness of recycling are conditioned by economic and social factors. The limited demand for secondary raw materials and waste pollution are the main determinants of the relatively low effectiveness of municipal waste recycling.
References
 • Berglund C., 2004, Spatial cost efficiency in waste paper handling: The case of corrugated board in Sweden, Resources Conservation and Recycling, 42 (4), s. 367-387.
 • Dyrektywa Rady 19 99/31/WE z 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów, Dz.Urz. WE L 182 1999, ze zm.
 • Dyrektywa 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy, Dz.Urz. L 312 2008.
 • Kowal W., 2013, Skuteczność i efektywność – zróżnicowanie i aspekty interpretacji, Organizacja i Kierowanie, 4 (157), s. 11-23.
 • Kozuń-Cieślak G., 2013, Efektywność – rozważania nad istotą i typologią, KES Studia i Prace, 4 (16), s. 13-42.
 • Lavee D., 2007, Is municipal solid waste recycling economically efficient?, Environmental Management, 40, s. 926-943.
 • Mazzanti M., Zoboli R., 2008, Waste generation, waste disposal and policy effectiveness: Evidence on decoupling from the European Union, Resources, Conservation and Recycling, 52 (10), s. 1221-1234
 • Morrissey A.J., Browne J., 2004, Waste management models and their application to sustainable waste management, Waste Management, 24, s. 297-308.
 • Myna A., 2016, Uwarunkowania przestrzennego zróżnicowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 432, s. 129-137.
 • Pyszka A., 2015, Istota efektywności, definicje i wymiary, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 230, s. 13-25.
 • Rogoff M., 2013, Solid Waste Recycling and Processing: Planning of Solid Waste Recycling Facilities and Programs, Elsevier, Amsterdam.
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z 25 maja 2012 r. dotyczące ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów, Dz.U. z 2012 r., poz. 676.
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, Dz.U. z 2012 r., poz. 676.
 • Rutkowska A., 2013, Teoretyczne aspekty efektywności – pojęcie i metody pomiaru, Zarządzanie i Finanse, 11 (1), nr 4, s. 439-453.
 • Shaw E.H., 2009, A general theory of systems performance criteria, International Journal of General Systems, 38 (8), s. 851-869.
 • Skrzypek E., 2012, Efektywność ekonomiczna jako ważny czynnik sukcesu organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 262, s. 313-325.
 • Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz.U. 1996 r., nr 132, poz. 622, ze zm.
 • Yuan H., 2013, Key indicators for assessing the effectiveness of waste management in construction projects, Ecological Indicators, 24, s. 476-484.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-04271b9f-b73d-4d8e-b928-3ee255e12fa9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.