PL EN


2015 | 62 | 9: Teologia fundamentalna i religiologia | 55-76
Article title

Teologicznofundamentalne znaczenie najstarszych nowotestamentalnych formuł wiary w Zmartwychwstanie

Authors
Title variants
EN
The Fundamental-Theological Reliability of the New Testament Faith Formulas in Jesus' Resurrection
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wiara w zmartwychwstanie Jezusa na kartach Nowego Testamentu została wyrażona na wiele różnych sposobów. Pośród nich duże znaczenie mają tzw. formuły wiary, w których prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa jest przekazywana jako część chrześcijańskiego wyznania wiary. Autor artykułu podjął się analizy i porównania trzech typów formuł wiary: jednoczłonowej oraz dwóch dwuczłonowych w formie bardziej rozwiniętej (1Kor 15,3-5 i Rz 1,3-4) w perspektywie teologicznofundamentalnej, a więc poszukując wniosków dotyczących wiarygodnościowego wymiaru tych formuł oraz ich roli w przekazie wiary. Przeprowadzona analiza pozwoliła na wskazanie szeregu interesujących danych. Ukazała, że bardzo szybko przekaz wyznania wiary w zmartwychwstanie Jezusa przyjął określoną formę, w której istotna prawda była wyrażana w sposób niezmienny i niezależny, jako swego rodzaju „kanon”. Z drugiej strony powyższa analiza pozwoliła stwierdzić, że już bardzo wcześnie ten przekaz wiary w zmartwychwstanie Chrystusa łączył się z pogłębioną refleksją teologiczną interpretującą w świetle zmartwychwstania poprzedzające je wydarzenia. Wreszcie można też powiedzieć, iż omawiane formuły wiary są świadectwem tego, że dla uczniów Jezusa wiara w Jego zmartwychwstanie stała się „nowym początkiem” w odkryciu Jego tożsamości.
EN
Faith in Jesus' resurrection is expressed in multiple ways in New Testament. Among them, of special meaning are the so-called faith formulas, in which the truth on the resurrection is passed on as a part of the Christian creed. The author of the present article took on the study and comparison of the faith formulas of three different kinds: one simple monopartite and two more elaborated bi-partite formulas, 1 Cor 15,3-5 and Rom 1,3-4. He pursued his research in the fundamental-theological perspective, searching for the conclusions regarding the reliability of the formulas and their role in the faith transmission. The analysis made by the author demonstrated that faith in the resurrection very quickly took a specific form in which the truth was expressed in unchangeable and independent manner, a sui generis canon. Additionally, the study allows to claim that already at the very early stage the transmission of faith in Christ's resurrection is connected with a deep theological reflection that interprets the preceding events in light of the resurrection. Ultimately, one can state that the analyzed formulas witness to the fact that for Jesus' disciples faith in the resurrection became “the new beginning” in the process of discovering His identity.
Contributors
author
 • Katedra Chrystologii i Eklezjologii Fundamentalnej w Instytucie Teologii Fundamentalnej KUL
References
 • Berger K.: Theologiegeschichte des Urchristentums. Theologie des Neuen Testaments. Tübingen−Basel: Francke 1994.
 • Borto P.: Znaki Zmartwychwstałego. W: Chrześcijańskie świadectwo dzisiaj. Red. D. Swend, P. Borto. Radom: Ave 2012 s. 85-112.
 • Chmiel J.: Interpretacja Starego Testamentu w kerygmacie apostolskim o zmartwychwstaniu Jezusa. Studium hermeneutyczne. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1979.
 • Christensen J.: And that He Rose on the Third Day according to the Scriptures. „Scandinavian Journal of the Old Testament” 2:1990 s. 101-119.
 • Galvin J.P.: Resurrection as “Theologia crucis Jesu”: The Foundational Christology of Rudolf Pesch. „Theological Studies” 38:1977 s. 513-25.
 • Galvin J.P.: The origin of faith in the resurrection of Jesus: two recent perspectives. „Theological Studies” 49:1988 s. 25-44.
 • Hoffmann P.: Die Toten in Christus. Eine religionsgeschichtliche und exegetische Untersuchung zur paulinischen Eschatologie. Münster: Aschendorf 19783.
 • Kessler H.: La risurrezione di Gesù Cristo. Uno studio biblico, teologico-fondamentale e sistematico. Tłum. C. Danna. Brescia: Queriniana 20102.
 • Kremer J.: La risurrezione di Gesù Cristo. W: Corso di teologia fondamentale. 2.Trattato sulla rivelazione. Red. W. Kern, H.J. Pottmeyer, M. Seckler. Tłum. P. Stagi. Brescia: Queriniana 1990 s. 203-229.
 • Langkammer H.: Formuły wiary. EK 5 kol. 405-406.
 • Langkammer H.: Hymny chrystologiczne Nowego Testamentu. Najstarszy obraz Chrystusa. Katowice: Księgarnia św. Jacka 1976.
 • Langkammer H.: Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa w najstarszych formułach wiary. W: W posłudze Słowa Pańskiego. Red. S. Bielecki, H. Ordon, H.Witczyk. Kielce: Wyd. Jedność 1997 s. 282-293.
 • Langkammer H.: Nowy Testament o zmartwychwstaniu Chrystusa i naszym zmartwychwstaniu. Tarnów: Biblos 2010.
 • Ledwoń I.S.: Historyczność wydarzenia krzyża. „Studia Paradyskie” 8:1998 s. 203-226.
 • Łach J.: „…Okazał się Synem Bożym w mocy według Ducha uświęcenia przez zmartwychwstanie” (Rz 1,4). W: Pan moim światłem. Red. W. Chrostowski. Warszawa: Vocatio 2000 s. 219-231.
 • Łach J.: Wyznanie wiary zapisane w 1Kor 15,3-8. „Bobolanum” 11:2000 nr 2 s.385-415.
 • Łach J.: Wyznanie wiary zapisane w Liście do Rzymian 1,3-4. „Studia Philosophiae Christianae” 36:2000 nr 2 s. 137-155.
 • MacGregor K. R.: 1 Corinthians 15,3b-6a.7 and the Bodily Resurrection of Jesus. „Journal of the Evangelical Theological Society” 49:2006 nr 2 s. 225-234.
 • Mastej J.: Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa. Lublin: Wyd. KUL 20142.
 • Manns F.: Jewish prayer in the time of Jesus. Jerusalem: Franciscan Printing Press 1994.
 • Merklein H.: Die Auferweckung Jesu und die Anfänge der Christologie. „Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche” 72:1981 s. 1-26.
 • Paciorek A.: 1Kor 15,3b-8 syntezą chrześcijańskiej doktryny o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. „Roczniki Biblijne” 57:2010 nr 2 s. 123-142.
 • Paciorek A.: Zmartwychwstanie Chrystusa. I. W Biblii. EK 20 kol. 1448-1450.
 • Penna R.: I ritratti originali di Gesù il Cristo. Inizi e sviluppi della cristologia neotestamentaria. I. Gli inizi. Cinisello Balsamo: San Paolo 1996.
 • Prümm K.: Die Botschaft des Römerbriefes. Ihr Aufbau und Gegenwartswert. Freiburg: Herder 1960.
 • Rusecki M.: Pan zmartwychwstał i żyje. Zarys teologii rezurekcyjnej. Warszawa: PAX 2006.
 • Seweryniak H.: Teologia fundamentalna. T. 1. Warszawa: Wyd. Więź 2010.
 • Skierkowski M.: Zmartwychwstanie Chrystusa w świadectwach Nowego Testamentu. W: Zmartwychwstanie dzisiaj. Red. M. Skierkowski, H. Seweryniak. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy 2009 s. 39-79.
 • Vögtle A.: `Teo-logie' und `Eschato-logie' in der Verküdigung Jesu? W: Neues Testament und Kirche. Festschrift R. Schnackenburg. Red. J. Gnilka. Freiburg: Herder 1974 s. 371-398.
 • Witczyk H.: Narodziny wiary w cielesne zmartwychwstanie Jezusa z Nazaretu. „Verbum Vitae” 15:2009 s. 209-227.
 • Zeilinger F.: Wiara w zmartwychwstanie w Biblii. Tłum. G. Rawski. Kraków: WAM 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-042b9ee0-5c3f-4fb7-bfe9-a79c1a6ca768
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.