Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 6 | 13-41

Article title

Nowe oblicze polskiego kapitalizmu?

Content

Title variants

EN
A new face of polish capitalism?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł nawiązuje do wyników badań prezentowanych w książce Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej, z odniesieniem do sytuacji politycznej w Polsce po wyborach w 2015 r. Wyjaśnia przyczyny zastosowania perspektywy różnorodności kapitalizmu do transformacji ustrojowej w krajach posocjalistycznych, teoretyczny punkt wyjścia pracy oraz neoliberalny wariant kapitalizmu zależnego, a także populistyczno-konserwatywny zwrot polityczny w Europie Środkowej i jego następstwa w Polsce.
EN
The article refers to the results of the research presented in the book Capitalism in Polish. Between modernization and the periphery of the European Union with reference to the political situation in Poland after elections in 2015. It explains the reasons for using the perspective of diversity of capitalism to political transformation in postsocialist countries, the theoretical starting point and neoliberal variant of dependent capitalism, as well as the populist-conservative political turn in Central Europe and its aftermath in Poland.

Publisher

Journal

Year

Issue

6

Pages

13-41

Physical description

Dates

published
2015-12-31

Contributors

 • Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Polska

References

 • Amable B. (2003), The Diversity of Modern Capitalism, Oxford University Press, Oxford
 • Amin S. (1976), Unequal Development: An Essay on the Social Formations of Peripheral Capitalism, The Harvester Press, Hassocks Business Leaders and New Varieties of Capitalism in Post-Communist Europe (2014), (eds.) Bluhm K., Martens B., Trappmann V., Rutledge London–New York
 • Bohle D., Greskovits B. (2012), Capitalist Diversity on Europe’s Periphery, Cornell University Press, Cornell
 • Chądzyński M., Osiecki G. (2016), Rzeczpospolita Gospodarcza, „Dziennik.Gazeta Prawna” 16 lutego
 • Chrabota B. (2016): Za czynem zbrojnym tęsknota, „Rzeczpospolita”, 5-6.03
 • Esping-Andersen G. (2010), Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, Difin, Warszawa
 • Eyal G., Szelenyi I., Townsley E. (1998), Making Capitalism Without Capitalist: Class Formation and Elite Struggles in Post-Communist Europe, Verso, London
 • Frank A.G. (1966), The Development of Underdevelopment, “Monthly Review” September
 • Gardawski J. (2013), Wstęp. Jaki kapitalizm? Jacy kapitaliści? Wybrane propozycje teoretyczne, w: Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych (red.), Gardawski J., SCHOLAR, Warszawa
 • Grosse T.G. (2014), W poszukiwaniu geoekonomii w Europie, ISP PAN, Warszawa
 • Hall P.A., Soskice D. (2001), An Introduction to Varieties of Capitalism, w: Varieties of Capitalism. The Institutional Foundation of Comparative Advantage, (eds.) Hall P.A., Soskice D., Oxford University Press, Oxford
 • Jasiecki K. ( 2015), Dialog społeczny: niewykorzystany potencjał, w: W jaki sposób państwo może wspierać rozwój gospodarczy, (red.) Kędzierski M., Instytut Sobieskiego, Warszawa
 • Jasiecki K. (2013), Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a perypetiami Unii Europejskiej, IFiS PAN, Warszawa
 • Jasiecki K. (2010), Globalizacja i kryzys socjologii rozwoju, część II, „Studia Społeczne”, nr 2-3
 • Jasiecki K. (2009), Globalizacja i kryzys socjologii rozwoju, część I, „Studia Społeczne”, nr 1
 • Kaczyński J. (2011a), Polska naszych marzeń, Akapit, Lublin
 • Kaczyński J. (2011b), Polska racja stanu, w: Racja Stanu. Janowi Olszewskiemu, (red.) Urbanowicz E., Zysk i S-ka, Poznań
 • Kalb D. (2015), Theory from the East? Double Polarizations versus Democratic Transitions, “Baltic Worlds”, No. 3-4, http://balticworlds.com/theory-from-the-east/
 • Kitschelt H.(2007), Niezadowolenie z demokracji. Populizm jako reakcja na niewydolność systemów partyjnych, w: Demokracja w obliczu populizmu, (red.) Szacki J., Oficyna Naukowa, Warszawa
 • Kolasa-Nowak A. (2010), Zmiana systemowa w Polsce w interpretacjach socjologicznych, UMCS, Lublin
 • Kowalik F., Zielewski P. (2016), Fiskus nie sfinansuje wszystkich potrzeb, „Forbes” marzec
 • Kurier PAP (2016), Kaczyński: Nie można mówić, że jest jakieś orzeczenie. Nie można niczego publikować, 15 marca
 • Kwiatkowski M. (2011), Nieprzejrzystość. Bariery merytokracji kadrowej w sektorze publicznym, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
 • Lee H. (2011), Kapitalizm konfucjański, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
 • Memoriał w sprawie przeciwdziałania zjawiskom kryzysowym i postępującej degradacji nauk humanistycznych w III RP złożony na ręce Pana Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego skierowany do przedstawicieli najwyższych władz państwowych (2013), 14 sierpnia, Szczecin
 • Mueller J. (2014), Eastern Europe Goes South: Disappearing Democracy in the EU’s Newest Members, “Foreign Affairs”, No. 93
 • Nalewajko E. (2013), Między populistycznym a liberalnym. Style polityczne w Polsce po roku 1989, ISP PAN, Warszawa
 • Nolke A., Vliegenthart A. (2009), Enlarging The Varieties of Capitalism: The Emergence of Dependent Market Economies in East Central Europe, “World Politics”, Vol. 61, No. 4
 • Olczak E. (2016): Wywiad z Jadwigą Staniszkis, „Wprost” 10 stycznia
 • Opinion on amendments to the Act of 25 June 2015 on the Constitutional Tribunal of Poland, adopted by the Venice Commission at its 106th Plenary Session, Venice, 11-12 March 2016, CDL-AD(2016)001-e, http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD%282016%29001-e
 • Orban the archetype (2015), “The Economist”, 19 września
 • Orenstein M. (2013), Reassessing the neo-liberal development model in Central and Eastern Europe, w: Resilient Liberalism in Europe’s Political Economy, (eds.) Schmidt V.A., Thatcher M., Cambridge University Press, Cambridge
 • Ost D. (2016), Odebrać PiS-owi niezadowolonych, „Gazeta Wyborcza” 16-17 stycznia
 • „Perspectives on European Politics and Society” (2014), Vol. 15, No. 3
 • The Rise of Illiberalism (2014): „ASPEN REVIEW Central Europe” No. 3
 • Rokita J. (2013), Anatomia przypadku. Rozmowa z Robertem Krasowskim, Czerwone i Czarne, Warszawa
 • Schmidt V.A., Thatcher M. (2013), Resilient Liberalism in Europe’s Political Economy, Cambridge University Press, Cambridge
 • Schneider M.R., Paunescu M. (2012): Changing varieties of capitalism and revealed comparative advantages from 1990 to 2005: a test of the Hall and Soskice claims, “Socio-Economic Review”, Vol. 10, Iss. 4
 • Siedlecka E. (2016), Musicie odblokować Trybunał Konstytucyjny. Rozmowa z N. Muiżnieksem, „Gazeta Wyborcza” 13-14 lutego
 • Słojewska A. (2016), PiS zapłaci za konflikt z Unią, „Rzeczpospolita” 17 marca
 • “Socio-Economic Review” (2013), Vol. 11, No. 2
 • Stankiewicz E. (2013), Mateusz Morawiecki – jak pogodzić ogień z wodą, „Forbes” marzec
 • Stark D., Bruszt L. (1998), Postsocialist Pathways. Transforming Politics and Property in East Central Europe, Cambridge University Press, Cambridge
 • Stawrowski Z. (2016), Kto jest suwerenem w Polsce ?, „Rzeczpospolita” 20-21 lutego
 • Szałamacha P. (2009), IV Rzeczpospolita. Pierwsza odsłona, Zysk i S-ka, Poznań
 • Talmon J.L. (2015), Źródła demokracji totalitarnej, Universitas, Kraków
 • Tavits M., Letki N. (2009), When Left Is Right: Party Ideology and Policy in Post-Communist Europe, “American Political Science Review”, Vol. 103, No. 4
 • Ujazdowski K.M. (2008), Batalia o instytucje, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (2016), Raport o sytuacji banków w 2015 r., Warszawa
 • Warzecha Ł. (2010), Lech Kaczyński. Ostatni wywiad, Prószyński i S-ka, Warszawa
 • Varieties of Capitalism in Post-Communist Countries (2007), (eds.) Lane D., Myant M., Palgrave, New York
 • Zielonka J. (2014), Koniec Unii Europejskiej?, PISM, Warszawa
 • Zybała A. (2013), Państwo i społeczeństwo w działaniu, Warszawa, Difin

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04391819-fada-4a47-95ab-c7bce4eec93f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.