Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 51 | 4 | 75-96

Article title

Poznawcza geneza języka a informacyjna struktura znaczenia

Content

Title variants

EN
The cognitive origins of language and the informational structure of linguistic meaning

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W pracy została przedstawiona propozycja wyjaśnienia różnorodnych aspektów, w jakich przejawia się znaczenie językowe w poznaniu i komunikacji z perspektywy poznawczej genezy języka. Język został ujęty jako element systemu reprezentacji poznawczych, w którym zachodzą określone procesy przetwarzania informacji. Procesy informacyjne w układzie poznawczym człowieka leżą u podstaw związku języka z poznaniem świata i działaniem użytkownika języka w świecie. Są też one źródłem znaczenia językowego i jego różnorakich funkcji informacyjnych. Przeprowadzona analiza pokazuje, że nie można mówić o jednej funkcji informacyjnej znaczenia. To, co uznajemy za znaczenie (w sensie informacji przekazanej przez wyrażenia w konkretnej sytuacji), nie jest jedną funkcją języka, taką samą we wszystkich wymienionych procesach, lecz wiązką różnych funkcji informacyjnych jakie pełni język, od znaczenia konwencjonalnego po kontekstowe. Takie ujecie zagadnienia pozwala wskazać wzajemne warunkowanie się różnych funkcji i aspektów znaczenia i ujmować je jako komplementarne a nie opozycyjne.
EN
In this paper I would like to propose an explanation of a variety of aspects in which linguistic meaning manifests itself in cognition and linguistic communication from the perspective of the cognitive origins of language. The analysis shows that language is understood as a system of cognitive representations, within which the specific processes of information processing occur. These processes taking place in the human cognitive system are the basis of the relationships between language and human cognition and action. They are also a source of the linguistic meaning and its various informational functions. The analysis shows that no single informational function of language provides linguistic meaning. What is consider to be the linguistic meaning (in the sense of the information submitted by the expression in a specific situation) is not a single function of language, the same in all these processes, but it is rather a complex of different informational functions that language fulfills (for example conventional meaning fulfill different function then contextual one). Such an explanation allows us to identify the mutual relationships of different functions and aspects of the linguistic meaning and recognize them as complementary rather than oppositional.

Year

Volume

51

Issue

4

Pages

75-96

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Filozofii, Wóycickiego 1/3, 01–938 Warszawa, Poland

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-043a15d9-e448-41ab-ac8d-219d551e0a6e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.