Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 49 | 1 | 197-218

Article title

Zastosowanie metody Tomatisa w terapii dziecka z zespołem Guillaina-Barrégo

Content

Title variants

EN
The Use of the Tomatis Method in Therapy of a Child with Guillain–Barré Syndrome

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp: Metoda Tomatisa, zwana inaczej stymulacją audiopsycholingwistyczną, jest metodą terapeutyczną, która opiera się na treningu układu słuchowego, mającym na celu rozwinięcie umiejętności czynnego słuchania (Tomatis 1995), co przekłada się na lepsze przetwarzanie słuchowe. Cel: Głównym założeniem artykułu jest pokazanie efektywności metody Tomatisa na przykładzie studium przypadku sześcioletniego chłopca ze zdiagnozowanym zespołem Guillaina-Barrégo. Materiał i metoda: Przedstawiono charakterystykę kliniczną pacjenta, oddziaływania terapeutyczne oraz dokonano próby oceny skuteczności stymulacji audiopsycholingwistycznej w połączeniu z innymi metodami psychopedagogicznymi. Zgromadzono dokumentację medyczną, integracji sensorycznej, logopedyczną, audiologiczną, psychologiczną sięgającą początków diagnozy zespołu Guillaina-Barrégo oraz dokonano przeglądu literatury dotyczącej wymienionego zespołu. Wyniki: Test uwagi słuchowej przeprowadzony po trzecim etapie treningu pokazał lepszą percepcję i mniejszą nadwrażliwość słuchową w porównaniu do etapu pierwszego. Konkluzje: W efekcie terapii metodą Tomatisa połączoną z oddziaływaniami terapeutycznymi odnotowano progres w przetwarzaniu słuchowym, realizacji fonemów, koncentracji uwagi, funkcjonowaniu układu przedsionkowego i proprioceptywnego.
EN
Introduction: The Tomatis Method, also known as audio-psycho-phonological stimulation, is a therapeutic method based on auditory system training aimed at developing the skill of active listening (Tomatis 1995), which translates into better auditory processing. Aim: The main aim of the article is presenting the effectiveness of the Tomatis Method based on a case study of a six-year-old boy diagnosed with Guillain–Barré syndrome. Material and method: The article presents patient’s clinical characteristics, therapeutic activities, and an attempt to assess the effectiveness of audio-psycho-phonological stimulation in a combination with other psychoeducational methods. Medical, sensory integration, speech therapy, audiological, and psychological documentation, dating back to the early stages of the diagnosis of Guillain–Barré syndrome, was collected. The article also reviews the literature concerning the mentioned syndrome. Results: The auditory attention test conducted at the third stage of training showed better perception and smaller auditory hypersensitivity in comparison to the first stage. Conclusions: As a result of the therapy involving the Tomatis Method combined with therapeutic activities, a progress in auditory processing, production of phonemes, concentration, and the functioning of vestibular and proprioceptive systems was recorded.

Journal

Year

Volume

49

Issue

1

Pages

197-218

Physical description

Dates

published
2021-04-27

Contributors

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Instytut Psychologii

References

 • Simatos Arsenault N., Vincent P.O., Yu B.H.S., Bastien R., Sweeney A., 2016, Influence of exercise on patients with Guillain-Barré syndrome: a systematic review, „Physiotherapy Canada”, 68(4), 367–376.
 • Bernsen R.A., de Jager A.E., Schmitz P.I., van der Meché F.G., 2002, Long-term impact on work and private life after Guillain–Barré syndrome, „Journal of the neurological sciences”, 201(1–2), 13–17.
 • Campbell D., 2001, The Mozart Effect, New York.
 • Campbell D., 2002, The Mozart Effect for Children, New York.
 • Corbett B.A., Shickman K., Ferrer E., 2008, Brief report: the effects of Tomatis sound therapy on language in children with autism, „Journal of autism and developmental disorders”, 38(3), 562–566.
 • Coppola G., Toro A., Operto F.F., Ferrarioli G., Pisano S., Viggiano A., Verrotti A., 2015, Mozart’s music in children with drug-refractory epileptic encephalopathies, „Epilepsy & Behavior”, 50, 18–22.
 • Drac H., 2004, Ostre zapalne poliradikuloneuropatie, [w:] Choroby układu nerwowego, ed. W. Kozubski, P. Liberski, Warszawa, s. 295–297.
 • Drac H., 2015, Zespół Guillaina-Barrégo oraz przewlekła zapalna poliradikuloneuropatia demielizacyjna, [w:] Neuroimmunologia kliniczna, red. J. Lose, Lublin, s. 55–74.
 • Garssen M.P.J., Bussmann J.B.J., Schmitz P.I.M., Zandbergen A., Welter T.G., Merkies I.S.J., Van Doorn P.A., 2004, Physical training and fatigue, fitness, and quality of life in Guillain–Barré syndrome and CIDP, „Neurology”, 63(12), s. 2393–2395.
 • Gerritsen J., 2010, The effect of Tomatis therapy on children with autism: Eleven case studies, „The Intl. Journal of Listening”, 24(1), s. 50–68.
 • Gilmor T., 1999, The efficacy of the Tomatis Method for children with learning and communication disorders: A meta-analysis, „International Journal of Listening”, 13(1), s. 12–23.
 • Hausmanowa-Petrusewicz I., Prot J., 1971, Choroby układu nerwowo-mięśniowego, [w:] Wybrane zagadnienia z neurologii dziecięcej, red. R. Michałowicz, Warszawa, 1971.
 • Kurkowski Z.M., 2002, Lateralizacja słuchowa a zaburzenia komunikacji językowej, „Audiofonologia”, 21, s. 179–186.
 • Kurkowski Z.M., 2013, Zastosowanie metody Tomatisa w diagnostyce i terapii logopedycznej, „Logopedia”, 42, s. 255–268.
 • Kurkowski Z.M., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Markowska R., Mularzuk M., 2002, Zastosowanie metody Tomatisa w terapii osób z zaburzeniami komunikacji językowej. Doniesienia wstępne, „Audiofonologia”, 22, s. 203–210.
 • Kurowski Z.M., 2007, Metoda Tomatisa, „Logopedia”, 36, s. 117–124.
 • Lipowska M., Kwieciński H., 2006, Zespół Guillaina-Barrégo, „Przewodnik Lekarski”, 9, s. 59–65.
 • Ludwińska B., Łatka Z., Majchrzak A., Sobolewska M., 2017, Weryfikacja założenia metody Tomatisa dotyczącego lateralizacji słuchowej muzyków. Pobrane z: http://oska2017.agh.edu.pl/wp-content/uploads/Rozproszone D%C5%BAwi%C4%99ki.pdf
 • Malak R., Mojs E., Sudol A., 2017, The role of tomatis sound therapy in the treatment of difficulties in reading in children with developmental dyslexia, „Journal of Psychology and Cognition”, 2(1), s. 17–20.
 • Maas V.F., 1998, Uczenie się przez zmysły: wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej. Warszawa.
 • Mazur-Melewska K., Mania A., Pohland J., Pieczonka-Ruszkowska I., Kemnitz P., Kuls K., Szwed K., 2012, Wyniki leczenia zespołu Guillaina-Barrégo u dzieci w zależności od zastosowanych metod terapeutycznych, „Polski Przegląd Neurologiczny”, 8(1), s. 19–24.
 • Michalak-Widera I., Węsierska K., 2014, Test do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym, Katowice.
 • Mojs E., Nowogrodzka A., Piasecki B., Wolnowska B., 2011, Wpływ treningu słuchowego Tomatisa na poziom funkcjonowania poznawczego u dzieci z dysfunkcjami mowy, „Neuropsychiatry & Neuropsychology/Neuropsychiatria i Neuropsychologia”, 3, 4.
 • Mihilewicz S., 2003, Zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci z porażeniem mózgowym, Wrocław.
 • Nelson K.R., Gilmore R.L., Massey A., 1988, Acoustic nerve conduction abnormalities in Guillain-Barré syndrome, „Neurology”, 38(8), s. 1263–1263.
 • Neysmith-Roy J.M., 2001, The Tomatis method with severely autistic boys: Individual case studies of behavioral changes, „South African Journal of Psychology”, 31(1), s. 19–28.
 • Pluta-Wojciechowska D., 2012, Opis zaburzeń mowy jako pierwszy etap postępowania logopedycznego, „Logopedia Silesiana” 1, s. 31–46.
 • Przybek-Czuchrowska I., Mojs E., Urna-Bzdęga E., 2015, Opis przypadku dziecka z organicznym uszkodzeniem w obrębie ośrodkowego układu nerwowego leczonego metodą treningu słuchowego Tomatisa, „Neuropsychiatry & Neuropsychology/Neuropsychiatria i Neuropsychologia”, 10(1).
 • Przyrowski Z., 2006, Centralne zaburzenia słuchu w teorii integracji sensorycznej, „Biuletyn SI”, 3.
 • Ratyńska J., Szkiełkowska A., Kurkowski Z.M., Markowska R., 2003, Zastosowanie testu uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej wg Tomatisa w diagnostyce i terapii osób jąkających się, „Audiofonologia”, 24, s. 137–143.
 • Rosińczuk J., Kazimierska-Zając M., Kojtych-Dubec K., 2016, Opieka logopedyczna nad dzieckiem z zespołem Guillaina–Barré, „Forum logopedyczne”, 24, s. 115.
 • Szymańska G., 2008, Test uwagi słuchowej i lateralizacji, „Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy”, 8(1), s. 149–164.
 • Śliwińska-Kowalska M., Obrębowski A., red., 2005, Audiologia kliniczna, Łódź.
 • Tatum J.M., MD RCTC, J.K.O. Oelfke, 2004, Tomatis-assisted speech therapy, „Discovering More About the Ear and Life Through Tomatis Method Research”, 37.
 • Tomatis A., 1995, Ucho i śpiew, Lublin.
 • Wasiela A., 2004, Wpływ muzyki na wybrane aspekty funkcjonowania człowieka, „Nowiny Psychologiczne”, 3, s. 33–43.
 • Zhang J., Chen C., 2016, Effect of audio training on executive dysfunction in patients with stroke, „Chinese Journal of Cerebrovascular Diseases”, 13(7), s. 356–359.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-043ab935-2d47-485d-af26-54d31e8b4ee2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.