PL EN


2015 | 6 | 1 | 71-76
Article title

Využitie medzipredmetových vzťahov v predmete Technika na základných školách

Content
Title variants
EN
Using Interdisciplinary Relationships in Technology Education at Elementary Schools
Languages of publication
EN SK
Abstracts
EN
In this article we deal with the possibilities of using interdisciplinary relationships in the teaching of Science, with regard to the links of natural scientific, humanistic and educational character.
SK
V príspevku sa zaoberáme možnosťami využívania medzipredmetových vzťahov vo vyučovaní techniky, so zreteľom na väzby prírodovedného, humanitného aj výchovného charakteru.
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
71-76
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Babiaková S., Kratochvílová J. a kol. (2009): Obsahová integrácia v elementárnej a predškolskej edukácii, Banská Bystrica.
 • Kalhous Z., Obst O., a kol. (2002): Školní didaktika, Praha.
 • Kolář Z., a kol. (2012): Výkladový slovník z pedagogiky, Praha.
 • Lužinská K. (2013): Ako postupovať pri zavádzaní prierezových tém do primárneho vzdelávania, Bratislava, http://www.mpc- edu.sk/library/files/k._lu_insk_ako_postupova_pri_zav_dzan_ prierezov_ch_t_m_do_prim_rneho_vzdel_vania.pdf (8.09.2014).
 • Mošna F. a kol. (1990): Didaktika základů techniky: I, Praha.
 • Podroužek L. (2002): Integrovaná výuka na základní škole, Plzeň.
 • Průcha J. (2005): Moderní pedagogika, Praha.
 • Skalková J. (2007): Obecná didaktika, Praha.
 • Spousta V. (1997): Interdisciplinarita a mezioborové vztahy se zřetelem k uměnovýchovným předmětům, http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/104628/U_Paedagogica_02- -1997-1_4.pdf?sequence=1 (15.09.2015).
 • Štátny vzdelávací program Pracovné vyučovanie (2009).
 • Štátny vzdelávací program pre nižšie sekundárne vzdelávanie (2008).
 • Štátny vzdelávací program pre primárne vzdelávanie (2009).
 • Turek I. (2008): Didaktika, Bratislava.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-043ea813-994f-47ad-86a5-e7f1b79b7122
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.