PL EN


2013 | 2 | 93-105
Article title

Cel nauczania według Tomasza z Akwinu

Content
Title variants
EN
The Aim of Teaching According to Thomas Aquinas
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Among the medieval teachers and orators a special place is taken by St. Thomas Aquinas. His preaching and teaching involves bascally the knowledge of wisdom – that is the knowledge of ultimate causes of reality. Looking for the causes of the world, according to Aquinas, evolves itself into indicating the ultimate aim of everything, especially that of man. The aim of all beings, which is alsounderstood as the first cause, is identified with God. Religious faith is one of the ways of knowing God. Thanks to this faith it becomes possible to know the essence of God, correspondently to the human way of existence and knowing in temporal life. Accordingly, the teaching task consists in proclaiming the truth about God as the ultimate end of man, as well as in preparing and empowering him, on the path of faith, to receive contents of God's revelation.
PL
Wśród średniowiecznych nauczycieli i oratorów szczególne miejsce zajmuje św. Tomasz z Akwinu. U podstaw jego przepowiadania i nauczania legła wiedza mądrościowa – tj. wiedza o ostatecznych przyczynach rzeczywistości. Poszukiwanie przyczyn świata, zdaniem Akwinaty, przeradza się we wskazywanie na ostateczny cel wszystkiego, zwłaszcza zaś cel istnienia człowieka. Cel wszystkich bytów, rozumiany także jako pierwsza przyczyna, identyfikowany jest z Bogiem. Wiara religijna stanowi jedną z dróg poznania Boga. Dzięki niej możliwe staje się poznanie istoty ("essentia") Boga, odpowiednio do ludzkiego, temporalnego sposobu istnienia i poznawania. Zgodnie z tą myślą, zadanie nauczania polega na głoszeniu prawdy o Bogu jako ostatecznym celu człowieka, jak również na przygotowaniu człowieka i uzdolnieniu go, na drodze wiary, do przyjęcia treści Bożego Objawienia.
Publisher
Year
Volume
2
Pages
93-105
Physical description
Contributors
References
 • Anzelm z Canterbury, Proslogion, w: tenże, Monologion. Proslogion, tłum. L. Kuczyński, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki 2007, s. 189-241.
 • Descartes R., Prawidła kierowania umysłem. Poszukiwanie prawdy poprzez światło przyrodzone rozumu, tłum. L. Chmaj, Warszawa: PWN 1958.
 • Jaroszyński P., Człowiek i nauka. Studium z fi lozofi i kultury, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2008.
 • Krąpiec M.A., Realizm ludzkiego poznania, Lublin: RW KUL 1995.
 • Milcarek P., Wstęp, w: Tomasz z Akwinu. O wierze, tłum. J. Salij, Poznań: Klub Książki Katolickiej 2000, s. 5-15.
 • Rusecki M., Traktat o objawieniu, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2007.
 • Salij J., Eseje tomistyczne, Poznań: W drodze 1995.
 • Tomasz z Akwinu, Dysputy problemowe o pożądaniu dobra i o woli, w: tenże, Dysputy problemowe o dobru, pożądaniu dobra i o woli, tłum. A. Białek, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 69-181.
 • Tomasz z Akwinu, Jak uzasadnić wiarę?, w: tenże, Dzieła wybrane, tłum. J. Salij i in., Kęty: Wydawnictwo Antyk 1999, s. 322-355.
 • Tomasz z Akwinu, O nauczycielu, w: tenże, Kwestie dyskutowane o prawdzie, t. 1, tłum. A. Aduszkiewicz, L. Kuczyński, J. Ruszczyński, Kęty: Wydawnictwo Antyk 1998, s. 505-527.
 • Tomasz z Akwinu, O poznaniu Boga, tłum. P. Lichacz i in., Kraków: Wydawnictwo „m” 2005.
 • Tomasz z Akwinu, O wierze, tłum. J. Salij, Poznań: Klub Książki Katolickiej 2000.
 • Tomasz z Akwinu, O wierze, w: tenże, Kwestie dyskutowane o prawdzie, t. 1, tłum. A. Aduszkiewicz, L. Kuczyński, J. Ruszczyński, Kęty: Wydawnictwo Antyk 1998, s. 625-680.
 • Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles. Prawda wiary chrześcijańskiej w dyskusji z poganami, innowiercami i błądzącymi, t. 1-2, tłum. Z. Włodek, W. Zega, Poznań: W drodze 2003-2007.
 • Tomasz z Akwinu, Traktat o człowieku. Summa teologii 1, 75-89, tłum. S. Swieżawski, Kęty: Wydawnictwo Antyk 2000.
 • Tomasz z Akwinu, Wiara, w: tenże, Wiara i nadzieja (2-2, q. 1-22), tłum. P. Bełch, Londyn: Veritas 1966, s. 5-186.
 • Woroniecki J., Katolicka etyka wychowawcza, t. II, cz. 1, Lublin: RW KUL 1986.
Notes
EN
Reviewed article
PL
Artykuł recenzowany
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0444afdd-bfcc-492b-94c2-695a5865c409
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.