Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 46 | 2(539) | 2-7

Article title

RODZINA ZASTĘPCZA JAKO ŚRODOWISKO OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE – WYBRANE ASPEKTY SPOŁECZNO-PRAWNE

Selected contents from this journal

Title variants

EN
FOSTER FAMILY AS A CARING AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT – SELECTED SOCIAL AND LEGAL ASPECTS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Pojawiające się w rodzinie problemy w zakresie właściwego wywiązywania się z realizacji podstawowych funkcji rodzicielskich stwarzają potrzebę zabezpieczenia wychowania dzieci w środowisku pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze są od lat praktykowaną formą zapewniania opieki i wychowania dzieciom opuszczonym i osieroconym. Bieżąca troska rodziców o dziecko i jego wychowanie stanowi istotę funkcjonowania rodziny zastępczej, która – mimo zmieniających się warunków społecznych, ekonomicznych oraz regulacji prawnych – jest trwałą i cenioną formą opieki dla dzieci i młodzieży. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące funkcjonowania rodziny zastępczej jako środowiska opiekuńczo-wychowawczego, rodzaje rodzin zastępczych, aspekty prawno-organizacyjne tej formy opieki, świadczenia, jakie otrzymuje, a także jej zadania i rolę, jaką spełnia w systemie pieczy zastępczej.
EN
Families appearing in the family to properly perform their basic parental functions create a need to secure the upbringing of children in a foster care environment. Foster families have for many years been a practiced form of providing care and education for abandoned or orphaned children. The current concern of parents for the child and its upbringing is the essence of the foster family, which despite the changing social and economic conditions as well as legal regulations is a lasting and valued form of care for children and young people. The article presents the content of the foster family as a care and educational environment. The types of foster families, legal and organizational aspects of this form of care, the benefits it receives, as well as its tasks and role in the foster care system are presented.

Keywords

Year

Volume

46

Issue

Pages

2-7

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

References

 • Andrzejewski M. (1999), Prawna ochrona rodziny, WSiP, Warszawa.
 • Domaradzki P., Krzyszkowski J. (2016), Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej. Ujęcie praktyczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Jamrożek M., Matyjas B. (2006), Rodzina zastępcza, w: E. Różycka (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. 5, Warszawa, s. 386–389.
 • Jamrożek M. (1994), Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze: (diagnoza, propozycje modyfikacji oraz wariantów zastosowań), „Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne”, t. 9, s. 117–127.
 • Kawula S., Brągiel J., Janke A. (1997), Pedagogika rodziny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Kelm A. (1993), Ocena funkcjonowania rodzin zastępczych. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 3, s. 109–115.
 • Kępski Cz.(1985), Rodziny zastępcze w województwie lubelskim „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1985, nr 2, s. 77–82.
 • Kusio U. (1998), Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze. Studium socjologiczne na przykładzie Lublina, UMCS, Lublin.
 • Łuczyński A. (2008), Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych, KUL, Lublin.
 • Matejek J. (2008), Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w procesie przygotowania i wspierania rodzin zastępczych, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków.
 • Patryka A. (1972), Wybrane problemy pracy opiekuńczo-wychowawczej rodzin zastępczych, „Biuletyn TWP” nr 2.
 • Piotrowska J. (1980), Diagnoza społeczna dziecka na tle rodziny na przykładzie rodzin zastępczych, w: I. Lepalczyk, E. Marynowicz-Hetka (red.), Pedagogika opiekuńcza, Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, Łódź.
 • NIK (2011), Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich współdziałanie z innymi instytucjami na rzecz powrotu dzieci do wychowania w rodzinie, raport, Warszawa.
 • NIK (2017), Działania powiatów w zakresie tworzenia i wsparcia rodzin zastępczych, raport, Warszawa.
 • Różańska E., Tynelski A. (1981), Rodzina zastępcza jako forma opieki nad dzieckiem, WSP, Kielce.
 • Ruszkowska M. (2013a), Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo--wychowawcze, CRZL, Warszawa.
 • Ruszkowska M. (2013b) Diagnoza rodzin zastępczych w obliczu dylematów współczesności, CRZL, Warszawa.
 • Safjan M. (1983), Osamotnione dzieci. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, Warszawa.
 • Sługocki C.(1979), Rodziny zastępcze w Gorzowskim, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 5.
 • Tyszka Z. (1991), Z metodologii badań socjologicznych nad rodziną, Poznań.
 • Winogrodzka L. (2007), Rodziny zastępcze i ich dzieci, UMCS, Lublin.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0446dec6-207d-4308-b522-15d2fa39866c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.