PL EN


Journal
2020 | 46 | 2 | 77-88
Article title

ZMIANY NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE – PERCEPCJA, WIEDZA I ZAANGAŻOWANIE „STARYCH” I „NOWYCH” MIESZKAŃCÓW WSI

Content
Title variants
EN
CHANGES IN RURAL AREAS IN POLAND – PERCEPTION, KNOWLEDGE AND COMMITMENT OF THE “OLD” AND “NEW” RURAL INHABITANTS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł analizuje procesy zmian w polskich wsiach, które wynikają z faktu osiedlania się na ich terenach nowych mieszkańców. Procesom wynikającym ze zmian demograficznych i ludnościowych podlega znaczna część wsi w Polsce, co pociąga za sobą zmiany w wymiarze kulturowym i społecznym. Artykuł odnosząc się do teoretycznej koncepcji ruralizacji w warstwie empirycznej, analizuje opinie mieszkańców wybranej wsi, która potraktowana została jako egzemplifikacja wcześniej określonych procesów. Celem artykułu jest wskazanie zmian w świadomości: percepcji, wiedzy i zaangażowania z perspektywy nowego wewnętrznego zróżnicowania współczesnych mieszkańców wsi, będącego efektem wewnętrznych migracji społeczeństwa polskiego -osiedlania się na obszarach wiejskich emigrantów z miast. Percepcja mieszkańców charakteryzowanego tu Czarnego Lasu będącego administracyjnie wsią, okazała się zróżnicowana i niezgodna z formalnym stanem rzeczy. Większość mieszkańców kojarzy miejscowość z miastem i postrzega wieś jako osiedle mieszkaniowe czy dzielnicę. Mniej niż jedna trzecia badanych postrzega wieś zgodnie z administracyjną nomenklaturą. Trudności z jednoznacznym określeniem miejscowości na tradycyjnym podziale wieś miasto potęguje fakt, że znaczna część badanych nie była w stanie jednoznacznie określić swojego miejsca zamieszkania w tej perspektywie.
EN
The article analyses the processes of change in Polish villages, which result from the fact that new residents are settling down in their areas. A significant number of Polish villages is subject to processes resulting from demographic and population changes, which entails cultural and social changes. Drawing on the theoretical concept of ruralization at the empirical level, the author analyses the opinions of the inhabitants of Czarny Las, a village which was treated as an exemplification of the previously defined processes. The article aims to indicate awareness changes: perception, knowledge and commitment from the perspective of the new internal diversification of contemporary rural population, which is the result of internal migration of the Polish society from urban to rural areas. The perception of the inhabitants of Czarny Las, which is administratively a village, turned out to be diverse and incompatible with the formal state of affairs. Most residents associate Czarny Las with the city and perceive the village as a housing estate or a district. Less than one third of respondents perceive the village in line with the administrative nomenclature. The difficulties in clearly defining the place of residence in the traditional rural-urban division are exacerbated by the fact that a significant number of respondents were not able to define their place of residence from this perspective.
Journal
Year
Volume
46
Issue
2
Pages
77-88
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Elias N., Scotson J. (1994), The Established and the Outsiders, Sage Publications. London – Thousand Oaks – New Delhi.
 • Halamska M. (2011), Transformacja wsi 1989-2009: zmienny rytm modernizacji, „Studia Regionalne i Lokalne”, 2(44), s. 5-25.
 • Herudziński T. (2019), Społeczności lokalne i samorządność w perspektywie procesów globalizacji – wprowadzenie, [w:] „Społeczności lokalne – samorządność i inicjatywy oddolne w globalnym świecie”, red. T. Herudziński, J. Wojnicki, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 7-19.
 • Kajdanek K. (2011), Pomiędzy miastem a wsią. Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia, NOMOS, Kraków.
 • Kajdanek K. (2012), Suburbanizacja po polsku, NOMOS, Kraków.
 • Rosner A. (2012), Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich. Wiejskie obszary zmniejszające zaludnienie i koncentrujące ludność wiejską, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 • Stanny M. (2014), Wieś, obszar wiejski, ludność wiejska – o problemach z ich definiowaniem. Wielowymiarowe spojrzenie, [w:] „Wieś i Rolnictwo”, 1(162), s. 123-138.
 • Swacha P. (2018), Kondycja gminy Tuczna w opinii mieszkańców [w:] Społeczności lokalne. Konteksty przemian i innowacje, red. T. Herudziński, P. Swacha, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 159-172.
 • Swacha P. (2019), Elity parlamentarne ruchu ludowego w okresie transformacji systemowej w Polsce (1989-2001), Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Williamson T. (2008), Sprawl, Spatial Location, and Politics: How Ideological Identification Tracks the Built Environment, „American Politics Research” 36, s. 903-933.
 • Wojakowski D. (2013), Transgresja lokalności jako wynik migracji na obszarze pogranicza, „Studia Migracyjne -Przegląd Polonijny”, nr 39(1), s. 129-147.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0451b69c-8012-45d9-b17f-ab29aa34d0f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.