PL EN


2018 | 54 | 346-355
Article title

Proces szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego na przykładzie polskich organizacji

Content
Title variants
EN
Meaning of trainings in human resources development in Polish organizations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W zmieniającym się otoczeniu oraz globalnej gospodarce wolnorynkowej, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizacji jest nieustanny, ciągły rozwój pracowników. Ludzie i ich kompetencje stanowią największy kapitał firmy. Organizacje w coraz większym stopniu zwracają uwagę na doskonalenie kwalifikacji pracowniczych, jak również dążą do możliwie jak największego ich wykorzystania w osiąganiu zaplanowanych celów. Jedną z metod kształcenia personelu jest coaching pracowniczy. Coaching jest formą partnerskiej relacji pomiędzy kierownikiem (coach – trener), a podwładnymi mu pracownikami. Układ ten umożliwia wzajemne dzielenie się wiedzą, co w konsekwencji przyczynia się do podwyższenia kwalifikacji pracowników, efektywności pracy oraz tworzenia się inteligentnych (uczących się) organizacji. Kierownicy liniowi poprzez udzielanie fachowych porad oraz tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania, przyczyniają się do szybszej i skutecznej identyfikacji oraz wyeliminowania problemów pojawiających się w organizacji. Skuteczność metody wymaga od kierowników pewnych umiejętności w zakresie obserwowania i diagnozowania otaczającej rzeczywistości. Stąd coaching jest formą rozwoju zarówno pracowników, jak i kierowników. Celem artykułu jest charakterystyka procesu szkoleń na przykładzie polskich organizacji. W części teoretycznej omówiono coaching jako jedną ze stosowanych metod doskonalenia kompetencji personelu. Następnie, analizując dane GUS z 2010 r., przedstawiono poziom realizacji procesu kształcenia w polskich przedsiębiorstwach. W ostatniej części scharakteryzowano Krajowy Fundusz Szkoleniowy jako wsparcie organizacji ze strony państwa w procesie podwyższania poziomu wykształcenia pracowników.
EN
In a changing world, necessary for the proper functioning of the organization is the development of employees, who are the most important part of the company. One of the methods of improvement of personnel is coaching. Coaching is a form of partner relations between the Manager (coach), and subordinates. This relationship enables the mutual sharing of knowledge, which in turn contributes to an increase in employees’ qualifications, work efficiency and the formation of intelligent (learning organization). Liner steering through the provision of expert advice and creating an atmosphere of mutual trust, contribute to more rapid and effective identification and eliminate problems in your organization. The effectiveness of the method requires the heads of certain skills in observation and diagnosis of the surrounding reality. In consequence, coaching is a form of development of both employees and managers. The aim of the article is the characteristics of the training process in polish organizations. In theoretical part, discusses coaching as one of the methods of staff skills improvement. Then, by analyzing the data of GUS from 2010, shows the level of implementation of the learning process in Polish enterprises. In the last part of the article, National Training Fund was characterized as support for organizations from the Government in the process of promotion of education workers.
Year
Volume
54
Pages
346-355
Physical description
Contributors
 • Katedra Zarządzania Jakością Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Czekaj J., 2007, Metody organizacji i zarządzania, Wyd. AE w Krakowie, Kraków, s. 42–46.
 • Freeman E., Gilbert D., Stoner J., 1998, Kierowanie, PWE Warszawa, s. 378–383.
 • Kaczmarczyk S., 2013a, Coaching pracowniczy jako narzędzie doskonalenia kompetencji personelu [w:] Osiągnięcia młodych naukowców, red. I. Niziałek, E. Grzegorzewska, Wydawnictwo POLIMAX, Warszawa.
 • Kaczmarczyk S., 2013b, Znaczenie szkoleń w systemie zarządzania jakością oraz zastosowanie wybranej metody doskonalenia umiejętności personelu [w:] Wybrane aspekty zarządzania jakością, red. M. Salerno-Kochan, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy, http://wup-krakow.pl/uslugi-rynku-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy (dostęp: 21.06.2017 r.).
 • Kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach w Polsce w 2010 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/ksztalcenie-zawodowe-w-przedsiebiorstwach-w-polsce-w-2010-r-,4,2.html (dostęp: 21.06.2017 r.).
 • Lendzion J.P., Stankiewicz-Mróz A., 2005, Wprowadzenie do organizacji i zarządzania, Kraków, s. 86–99.
 • Penkala E., 2008, Coaching – techniką doskonalenia umiejętności pracowników. Materiały Konferencji „Wyzwania Zarządzania Jakością”, Wyd. UE w Krakowie, Kraków, s. 143–147.
 • PN-EN ISO 9001:2009, Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
 • Reiss-Fizia P., Sikora T., 2011, Rola szkoleń w kształtowaniu projakościowej kultury organizacji [w:] Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, red. T. Sikora, Wyd. UE w Krakowie, Kraków, s. 310–312.
 • Salerno-Kochan M., 2010, Wymagania normy ISO 9001:2008 [w:] Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością, red. T. Sikora, Wyd. UE w Krakowie, Kraków, s. 80–101.
 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-045441d5-e650-4bfb-84c0-64f1637e8820
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.