Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 6 (34) | 95-113

Article title

The Harmonization of the electoral law for elections to the European Parliament. Selected Issues

Content

Title variants

PL
Harmonizacja prawa wyborczego do Parlamentu Europejskiego. Wybrane problemy

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
The European Parliament is the only parliamentary assembly of supranational character in the world, which is not composed of members of national parliaments but elected by direct suffrage. When in 1976 the Council of Ministers of the European Community decided to introduce direct universal suffrage, the elaboration of a uniform electoral procedure common to all Member States was expected to happen in the near future. Until the act was ready Member States could apply their own electoral procedures, whereas the community law regulated only essential matters, necessary to hold the elections in the Community. Obstacles which contributed to problems with the establishment of a uniform electoral system for elections to the European Parliament in the entire European Union led to the adoption of “common principles” of the European Parliament electoral procedures in 2002. Since 2002 several proposals for the modification of the electoral law have been made in each term of the European Parliament, aiming at its harmonisation. The aim of the article is to evaluate whether currently it is possible to mod- ify the election system to the European Parliament, which would go further than the provisions of 2002 and whether it would improve the uniformity of applied electoral procedures.
PL
Parlament Europejski jest jedynym na świecie zgromadzeniem parlamentarnym o charakterze ponadnarodowym, które nie składa się z przedstawicieli parlamentów narodowych, lecz wybierany jest w bezpośrednim głosowaniu. Gdy w 1976 roku Rada Ministrów Wspólnoty Europejskiej decydowała o wprowadzeniu powszechnych i bezpośrednich wyborów, przewidywano opracowanie w nieodległej perspektywie jednolitej procedury wyborczej, wspólnej dla wszystkich państw członkowskich. Do czasu przygotowania tego aktu państwa mogły stosować swoje własne procedury wyborcze, natomiast prawo wspólnotowe regulowało tylko niezbędne zagadnienia, konieczne dla przeprowadzenia wyborów w całej Wspólnocie. Trudności z doprowadzeniem do uchwalenia jednolitego systemu wyborczego do Parlamentu Europejskiego w całej Unii Europejskiej, spowodowały, że w 2002 roku postanowiono przyjąć common principles prawa wyborczego do PE. Od roku 2002, w każdej kadencji Parlamentu Europejskiego pojawiają się propozycje reform prawa wyborczego zmierzających do daleko idącej harmonizacji. Przedmiotem niniejszego artykułu jest ocena czy obecnie możliwe jest zreformowanie systemu wyborczego do Parlamentu Europejskiego, która szła by dalej niż postanowienia z roku 2002 i zwiększała jednolitość stosowanych procedur wyborczych.

Year

Issue

Pages

95-113

Physical description

Dates

published
2016-12-31

Contributors

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

References

  • Anastassopoulos, G., The debate on the system of electing the members of the European parliament: from a uniform procedure to the common principles of treaties, Brussels 2002.
  • Banaszak B., Prawo wyborcze obywateli, Warszawa 1996.
  • Bardi L., The Harmonisation of European Electoral Law, [In:] Political Strategies and Electoral Reforms: Origins of Voting Systems in Europe in the 19 th and 20 th Centuries, ed. S. Noiret, Baden-Baden 1990.
  • Buczkowski J., Istota i gwarancje „wolnych wyborów”, Przemyśl 1998.
  • Butler D., Westlake M., British Politics and European Elections 1999, Macmillan 2000.
  • Chmaj M., Skrzydło W., System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Wolters Kluwer 2011.
  • De Vires G., La procedure électorale uniforme du Parlement européen: un pas pour rapprocher l’Europe des citoyens, “Revue du Marché Commun et de l’Union Européenne” 1996, No. 399.
  • Dydak E., Wybory do Parlamentu Europejskiego. Zasady i wyniki głosowania, Warszawa 2003.
  • Farrell D., Scully R., Electing the European Parliament: How Uniform are ‘Uniform’ Electoral Systems?, ”Journal of Common Market Studies” 2005, No. 5.
  • Gebethner S., Komentarz do Aktu z 1976 r. (w brzmieniu z 2002 r.) dotyczącego wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, “Przegląd Legislacyjny” 2003, No. 1.
  • Gebethner S., Urbaniak K., Przyszły system wyborczy do Parlamentu Europejskiego w świetle prawa wspólnotowego i analizy prawnoporównawczej, “Przegląd Legislacyjny” 2003, o. 1.
  • Gostyńska A., Reforma procedury wyborczej do Parlamentu Europejskiego, “Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych”, No. 113(721), 3 September 2010.
  • Ganz G., European Parliamentary Elections Act 1999: the constitutional issues, “Amicus Curiae” 1999, No. 18.
  • Grzelak A., Wybory do Parlamentu Europejskiego w prawie Unii Europejskiej, ”Zeszyty Ośrodka Informacji i Dokumentacji Europejskiej”, Parlament Europejski. Wybrane zagadnienia,Warszawa 2004.
  • The Legislation of Direct Elections to the European Parliament, eds. V. Herman, M. Hagger, Gower 1980Hix S., Hagemann S., Could Changing the Electoral Rules Fix European Parliament Elections?, “Politique Européenne” 2009, No. 28.
  • Jackiewicz A., Wybory do Parlamentu Europejskiego jako wybory drugiej kategorii (second-order elections). Uwagi na temat przyczyn, konsekwencji oraz prób przeciwdziałania niskiej frekwencji wyborczej, “Przegląd Sejmowy” 2014, No. 2.
  • Kownacki T., Parlament Europejski w perspektywie prac nad jednolitą ordynacją wyborczą.Wybrane problemy, “Przegląd Europejski” 2000, No. 1.
  • Millar D., European Election Procedures, [In:] Direct Elections to the European Parliament, ed. J. Lodge, Palgrave Macmillan 1986.
  • Outly J., The Electoral System for Elections to the European Parlament: A Comparison of the Original and the Newly Admitted Countries, “Contemporary European Studies” 2007, No. 1.
  • Rudkowski D., Wybory do Parlamentu Europejskiego – problem system wyborczego, [In:]
  • Parlamenty a integracja europejska, eds. M. Kruk, E. Popławska, Warszawa 2002.
  • Rulka M., Ewolucja sposobu wyboru członków Parlamentu Europejskiego w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2016.
  • Rulka M., Próby reformowania procedury wyborczej do Parlamentu Europejskiego na poziomie unijnym, “Wspólnoty Europejskie” 2010, No. 2.
  • Rulka M., Regulacja wyborów do Parlamentu Europejskiego w prawie Unii Europejskiej, “Studia Wyborcze” 2013, No. 16.
  • Rulka M., Zasada proporcjonalności w wyborach do Parlamentu Europejskiego, “Przegląd
  • Prawa Publicznego” 2011, No. 3.
  • Rulka M., Zbieranek J., W kierunku jednolitego aktu? System prawa wyborczego do Parlamentu Europejskiego, [In:] W stronę europejskiego demos? Polskie wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w perspektywie porównawczej, eds. J. Kucharczyk,
  • A. Łada, Warszawa 2010.
  • Sokół W., Systemy wyborcze do Parlamentu Europejskiego: mechanizmy i konsekwencje polityczne, [In:] Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów, eds. A. Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych, Toruń 2010.
  • Szymanek J., Reprezentacja i mandat parlamentarny, Warszawa 2013.
  • Trzaskowski R., Popielawska J., How European are the European Elections? The European Parliament’s Long Struggle for a Direct and Universal Suffrage Conducted According to a Uniform Electoral Procedure, [In:] Elections to the European Parliament as a Chalenge for Democracy, Vol. 2, eds. E. Kużelewska, D. Kloza, Warszawa–Białystok 2013.
  • Urbaniak K., 2010 proposal for a modification of the electoral system for elections to the European Parliament, “Studies of Economic and Social Processes”, Środa Wlkp. 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04590fb7-0783-4d17-81cb-2a639e2b9700
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.