PL EN


2016 | 63 | 5: Teologia duchowości | 91-108
Article title

Forgiveness as a Form of Christian Mercy

Authors
Title variants
PL
Przebaczenie jako forma miłosierdzia chrześcijańskiego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article is composed of three parts. The first part raises the subject of forgiveness as a form of God's mercy and thus it places the raised subject in a theological context. Forgiveness as a form of mercy in interpersonal relationships is dealt with in the second part of the article which addresses the horizontal dimension of the idea of mercy. Part three is devoted to modern problems of forgiveness in the context of mercy, and the problems in question include the following: self-forgiveness, forgiveness of God, forgiveness in the context of the so-called intergenerational sins, forgiveness as one of the spiritual works of mercy: new forms and challenges, forgiveness as a form of mercy in the context of the ministry of a confessor and a spiritual leader.
PL
Artykuł składa się z trzech części. Część pierwsza podejmuje temat przebaczenia jako formy miłosierdzia Bożego; jest więc teologalnym osadzeniem podjętego tematu. Przebaczenie jako forma miłosierdzia w relacjach międzyludzkich to część druga artykułu; ukazuje ona horyzontalny wymiar idei miłosierdzia. Część trzecia poświęcona jest współczesnym problemom związanym z przebaczeniem w kontekście miłosierdzia, a są to takie problemy, jak: przebaczenie samemu sobie, przebaczenie Bogu, przebaczenie w kontekście tzw. grzechów międzypokoleniowych, przebaczenie jako jeden z uczynków miłosierdzia co do duszy: nowe formy i wyzwania, przebaczenie jako forma miłosierdzia w kontekście posługi spowiednika i kierownika duchowego.
Contributors
author
 • Institute of Theology of Christian Spirituality at The John Paul II Catholic University of Lublin
References
 • Balthasar, Hans Urs, von. Wiarygodna jest tylko miłość [Authentic is Only Love]. Trans. E. Piotrowski. Kraków, 1997.
 • De Grandis, Robert and Linda Schubert. Uzdrowienie międzypokoleniowe [Intergenerational Healing]. Trans. B. Włodarczyk. Łódź, 2012.
 • Échivard, Nicole. Kobieto, kim jesteś? [Woman, Who Are You?]. Trans. J. Grosfeld. Poznań, 1987.
 • Gąsiorowski, Piotr. Wybaczyć Bogu [To Forgive God]. Kraków, 2014.
 • Gołębiewska, Maria. Demontaż atrakcji [Disassembly of Attraction]. Gdańsk, 2003.
 • Kowalczyk, Stanisław. “Konsekwencja zanegowania miłości i miłosierdzia w postawie ludzkiej” [The Consequences of Negating Love and Mercy in the Human Attitude]. In Miłosierdzie w postawie ludzkiej [Mercy in the Human Attitude]. Homo Meditans 5, 231−248. Lublin, 1989.
 • Linn, Dennis and Matthew Linn. Uzdrawianie ludzkich zranień poprzez pięć etapów przebaczenia [Healing Life's Hurts: Healing Memories Through Five Stages of Forgiveness]. Trans. A. Bożek. Kraków, 1993.
 • Mojek, Stanisław. “Miłosierdzie Boże w sprawowaniu sakramentu pojednania” [The Divine Mercy in Administering the Sacrament of Reconciliation]. Homo Meditans 5. Lublin, 1989.
 • Niewiadomska, Iwona. “Postawa” [Attitude]. In Miłosierdzie w postawie ludzkiej ]Mercy in the Human Attitude]. Leksykon Duchowości Katolickiej [The Lexicon of Catholic Spirituality]. Ed. M. Chmielewski, 684. Lublin−Kraków 2002.
 • Nossol, Alfons. “Personalistyczno-humanistyczny aspekt w doznawaniu i w świadczeniu miłosierdzia” [Personalistic and Humanistic Aspect of Experiencing and Giving Mercy]. In Miłosierdzie w postawie ludzkiej [Mercy in Human Attitude]. Homo Meditans 5, 45−52. Lublin, 1989.
 • Nouwen, Henri J.M. Powrót syna marnotrawnego [The Return of the Prodigal Son]. Poznań, 1992.
 • http://niedziela.pl/artykul/14691/Komisja-Teologiczna-KUL-w-sprawie-tzw [21.12. 2015].
 • Słomka, Walerian. “Miłosierdzie w chrześcijańskiej wizji człowieka” [Mercy in the Christian Vision of Man]. In Miłosierdzie w postawie ludzkiej [Mercy in Human Attitude]. Homo Meditans 5, 65−78. Lublin, 1989.
 • Urbański, Stanisław. “Ks. prof. dr hab. Walerian Słomka – teolog, uczony, humanista” [The Reverend Professor Walerian Słomka Ph.D. – theologian, scholar, humanist. In Bóg jest miłością. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki z okazji pięćdziesięciolecia święceń kapłańskich [God is Love. The Jubilee Book in Honour of the Reverend Professor Walerian Słomka on the Occassion of the Fiftieth Anniversary of His Being Ordained to the Priesthood]. Ed. M. Chmielewski. Lublin, 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0461e854-2040-46f3-b6dc-307007df304c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.